Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na rozwód i chęć załatwienia sprawy jak najszybciej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-10-19

Przebywam od lat za granicą. Mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Całkowicie się z tym zgadzam. Niestety nie mogę przyjechać na rozprawę. Co zrobić, żeby rozwód nastąpił jak najszybciej? Nie mamy dzieci ani wspólnego majątku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda na rozwód i chęć załatwienia sprawy jak najszybciej

Orzeczenie rozwodu bez obecności strony pozwanej na sprawie

Jeżeli nie może/nie chce stawiać się Pani na rozprawę rozwodową, to w powództwie o rozwód lub w odpowiedzi na nie powinna Pani wskazać wszelkie dowody, iż nastąpił między Państwem trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. W opisanym stanie faktycznym dowód z dokumentu w postaci pisemnej Pani odpowiedzi na pozew rozwodowy może wskazywać na zaistnienie przesłanek rozwodowych oraz orzeczenia rozwodu bez Pani obecności na rozprawie.

Czy postępowanie w sprawi rozwodowej może być przeprowadzone bez obecności jednej ze stron?

Co do zasady brak stawiennictwa jednej ze stron nie powoduje niemożności przeprowadzenia postępowania w sprawie rozwodowej, gdyż zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w sprawie o rozwód lub o separację sąd może zarządzić przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Szczególna rola dowodu z przesłuchania stron może w niektórych sytuacjach prowadzić do uznania, iż pozbawienie jednego z małżonków możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód, stanowi pozbawienie go możności obrony praw. W sprawach o rozwód i separację dowód z przesłuchania strony musi być dopuszczony z urzędu. Pominięcie tego dowodu jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w art. 302 § 1 K.p.c., czyli gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań. Jak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23.05.1974 roku, sygn. akt II CR 222/74, art. 302 § 1 K.p.c. zezwala na przesłuchanie jednej tylko strony, ale treść tego przepisu i jego usytuowanie wskazują, że wprowadza on wyjątek od zasady i zezwala na odstępstwo wyłącznie ze względu na szczególne okoliczności. Zasada prawdy obiektywnej, która na tym odcinku krzyżuje się z zasadą równości stron, może niekiedy przemawiać za potrzebą przesłuchania jednej tylko strony. Podmiotowe ograniczenie w przesłuchaniu stron musi być jednak uzasadnione szczególną sytuacją. Z przyczyn natury faktycznej (art. 302 § 1 K.p.c.) można więc ograniczyć przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron do przesłuchania jednej tylko z nich wyłącznie wtedy, gdy przesłuchanie drugiej strony jest niemożliwe, albo bardzo utrudnione (np. ze względu na dłuższy pobyt za granicą, praca za granicą, choroba itp.) lub niecelowe (np. brak bliższych wiadomości o stanie faktycznym sprawy).

Pisemna odpowiedź na pozew rozwodowy

Reasumując, może Pani złożyć pisemną odpowiedź na pozew do sądu, zaznaczając w niej, że zgadza się Pani z pozwem, przedstawić fakty, które potwierdzają, że między Państwem nastąpił rozkład pożycia. Może Pani wnioskować, żeby sąd przeprowadził sprawę pod Pani nieobecność z uwagi na to, że mieszka Pani za granicą, a przyjazd do Polski wiąże się dla Pani z wielkimi kosztami.

Zasadniczo sprawa o rozwód, jeżeli oboje małżonkowie się mu nie sprzeciwiają, nie zachodzą przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu i sąd potwierdzi, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, może zakończyć się w czasie jednej rozprawy. Sama decyzja co do pominięcia dowodu z przesłuchania strony, zależeć będzie od sądu orzekającego. Jeżeli sąd miałby pominąć taki dowód, musi dysponować innymi dowodami (dokumentami, zeznaniami świadków), aby na ich podstawie mógł wydać orzeczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki