Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ugodowy pozew o alimenty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-31

Chcę wnieść pozew o alimenty na dziecko. Zgadzamy się z partnerem co do wysokości alimentów i chcielibyśmy załatwić to ugodowo. Moje pytanie dotyczy napisania uzasadnienia do pozwu. Skoro rozprawa ma być ugodowa, to czy mam obowiązek przedstawiać wszystkie dowody i opisywać całą zaistniałą sytuację? Słyszałam, że jest coś takiego jak ugodowy pozew o alimenty. Czy w takim pozwie też trzeba opisać całą sytuację, czy można to przedstawić bardziej skrótowo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ugodowy pozew o alimenty

Wniosek o wezwanie ojca do ugody w sprawie wysokości alimentów

Z treści Pani pytania wynika, że wolą Pani jest założenie sprawy o alimenty na dziecko. Kwota jest przez Państwa ustalona. Ojciec wyraża zgodę na uiszczanie alimentów w kwocie przez Panią wskazanej.

W pierwszej kolejności, w mojej ocenie, zamiast pozwu o alimenty, winna Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zawezwanie ojca dziecka do ugody. Po pierwsze formalizm tego pisma jest znaczenie mniejszy, a po drugie nie widzę sensu, by wnosić pozew i nadawać sprawie procedurę sporną, jeżeli ojciec dziecka wyraża wolę i zgodę na płacenie alimentów w kwocie przez Panią wskazanej.

Z uwagi na powyższe, podstawą prawną Pani pisma – w mojej ocenie – winien być przepis art. 184 K.p.c. Zgodnie z nim i następnymi przepisami K.p.c. sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Jak najszybciej załatwić sprawę alimentów na dziecko za porozumieniem matki i ojca?

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

W treści wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy wskazać jakie podstawy faktyczne leżą u podstaw złożenia wniosku. Chodzi głównie o Pani pewność, że ojciec dziecka poczuwa się do obowiązku płacenia alimentów i jeżeli kiedykolwiek w przyszłości zaprzestałby płacenia na dziecko mogłaby Pani egzekwować alimenty. Podstaw założenia sprawy należy zatem upatrywać w spokoju Pani jako matki, że sprawa alimentacyjna jest uregulowana. Może Pani wpisać, że ojciec dziecka na dzień dzisiejszy płaci alimenty. Sąd, o ile ugoda nie będzie zmierzała do obejścia przepisów prawa, nie ma podstaw do zakwestionowania wskazanej przez Państwa kwoty.

Do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej proszę dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz drugi egzemplarz wniosku wraz z kopią odpisu skróconego aktu urodzenia. W treści wniosku proszę wskazać kwotę alimentów, napisać kiedy dziecko się urodziło i że wolą Pani jest ugodowe ustalenie alimentów na dziecko, na co ojciec dziecka wyraża zgodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki