Podział majątku po rozwodzie - jak do tego podejść?

• Zaktualizowano: 2024-02-20 • Autor: Artykuł Partnera

Podejmując decyzje o rozwodzie małżonkowie, muszą uporządkować wiele istotnych kwestii, od których zależeć będzie ich dalsza przyszłość. Jedną z nich jest podział wspólnego majątku, który małżonkowie zgromadzili od momentu wstąpienia w związek małżeński. Na długość i złożoność procesu o podział majątku wpływ mają różne czynniki. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego każdy z małżonków będzie żył na własny rachunek. Dlatego tak istotne jest szybkie i sprawne podzielenie po rozwodzie majątku wspólnego.

Podział majątku po rozwodzie - jak do tego podejść?

Czym jest wspólność majątkowa?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między mężem a żoną z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje określone przez ustawodawcę prawa majątkowe. Małżonkowie mogą jednak jeszcze przed ślubem za pomocą umowy majątkowej ograniczyć lub rozszerzyć panujący między nimi ustrój majątkowy. Podpisując stosowną umowę u notariusza w formie aktu notarialnego, można również ustanowić całkowitą rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W czasie trwania małżeństwa żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani samodzielnie rozporządzać jego poszczególnymi składnikami. W sprawie o podział majątku wspólnego każdy małżonek może wnosić o ustalenie nierównych udziałów. Współwłasność może ustać na skutek śmierci jednego z małżonków, unieważnienia małżeństwa czy uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie lub separacji.

Co wchodzi do składu majątku wspólnego?

Majątek wspólny małżonków, którzy nie podpisali żadnej umowy o rozdzielności majątkowej, składa się m.in. z wynagrodzenia za pracę męża i żony, środków zgromadzonych na rachunku pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, czy dochodów z majątku wspólnego męża i żony. W przypadku podziału majątku wspólnego na skutek rozwodu lub separacji podziałowi podlegać będzie tylko majątek wspólny małżonków.

Czym jest majątek osobisty?

Każdy z małżonków jeśli nie zdecydował inaczej, może posiadać majątek osobisty, do którego się zalicza m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego małżonka lub prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać jednemu z małżonków. Aby rozporządzać majątkiem osobistym mąż lub żona nie potrzebuje zgody współmałżonka. Przedmioty zaliczane do majątku osobistego mogą na mocy podpisanej umowy majątkowej wejść w skład majątku wspólnego małżonków.

Dlaczego dzieli się wspólny majątek po rozwodzie?

Rozwód definiowany jest jako stały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. W chwili gdy wyrok rozwodowy uprawomocni się, byli już małżonkowie, będą posiadać osobne majątki, którymi mogą samodzielnie rozporządzać. Ze względów czysto praktycznych muszą dokonać podziału majątku wspólnego, który od czasu zawarcia związku małżeńskiego razem zgromadzili. Uporządkowanie relacji własnościowych między eksmałżonkami pomoże w rozpoczęciu nowego etapu życia.

Podział majątku — Wrocław

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą jednakowo rzeczy podzielne np. pieniądze oraz niepodzielne takie jak samochód czy mieszkanie. Istnieje kilka sposobów podziału niepodzielnych składników majątku wspólnego. Pierwszym rozwiązaniem jest sprzedaż rzeczy np. samochodu i podzielenie uzyskanej kwoty pomiędzy byłych małżonków. Drugim sposobem jest przyznanie na własność konkretnego składnika majątku wspólnego mężowi lub żonie z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Jeżeli eksmałżonkowie nie zgadzają się na przyznanie wyłącznej własności rzeczy jednemu małżonkowi lub jej sprzedaż możliwy jest również fizyczny podział majątku np. niektórych nieruchomości.

W sprawach dotyczących podziału majątku po rozwodzie, kredytów CHF, ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego, pracy i karnego zapraszamy do odwiedzenia kancelarii prawnej:

Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław

Telefon: 717405000

https://maps.app.goo.gl/EgtbsFcRt8nyM4Cs7/

Jak przeprowadzić podział wspólności majątkowej po rozwodzie?

Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód, mogą dokonać podziału majątku wspólnego w różnych formach. Jeżeli między mężem a żoną panuje konsensus co do podziału majątku wspólnego, mogą dokonać tej czynności samodzielnie. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, konieczne jest sporządzenie stosownej umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego. Natomiast jeżeli w sprawie podziału majątku małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, o podziale majątku, decyduje sąd (sądowy podział majątku).

Czy w postępowaniu rozwodowym sąd może orzec o podziale majątku?

Art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jednakowo mąż i żona w toku postępowania rozwodowego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o podział majątku wspólnego małżonków. Sądowy podział majątku może być przeprowadzony jeżeli nie przyczyni się do wydłużenia trwania procesu. Jeżeli małżonkowie zgadzają się ze sobą na wszystkich płaszczyznach związanych z podziałem majątku sąd w wyroku orzekającym rozwód, może dokonać podziału majątku wspólnego. Natomiast jeśli mąż z żoną nie są w stanie porozumieć się w sprawie podziału majątku, kwestie te będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Jak długo trwa postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego po rozwodzie? Podział majątku we Wrocławiu

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona m.in. od wielkości majątku wspólnego małżonków, rodzaju poszczególnych składników, które wchodzą w jego skład czy wzajemnych relacji, które łączą eksmałżonków. Generalnie osoby, które chcą po rozwodzie podzielić między siebie majątek, a nie mają ustanowionej rozdzielności majątkowej, muszą być przygotowane na trwający od kilku miesięcy do nawet kilku lat proces. Sprawy o podział majątku należą do kategorii trudnych i trwają długi okres czasu.

Kancelaria adwokacka Wrocław Klisz i Wspólnicy działa na rynku prawniczym już 15 lat i może się poszczycić ponad 2000 przeprowadzonych spraw sądowych.

Jakie są koszty podziału majątku wspólnego małżonków?

To ile zapłacimy za podział wspólnego majątku po rozwodzie uzależnione, jest w głównej mierze od jego sposobu przeprowadzenia oraz wartości dzielonego majątku. Jeżeli między małżonkami jest zgoda co do podziału majątku, a w jego skład nie wchodzą składniki, do których przeniesienia wymagana jest forma aktu notarialnego, małżonkowie mogą samodzielnie sporządzić stosowną umowę. Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, można skontaktować się z kilkoma notariuszami w celu ustalenia taksy notarialnej. Jeżeli zdecydujemy się na sądowy podział majątku, a wniosek będzie zawierał zgodny projekt podziału majątku wspólnego, opłata sądowa wyniesie 300 zł.

Intercyza a podział majątku

Skomplikowanego i czasochłonnego postępowania o podział majątku wspólnego, możemy uniknąć jeśli zdecydujemy się podpisać małżeńską umowę majątkową potocznie zwaną intercyzą. Osoby, które zdecydują się na ten krok, samodzielnie zarządzają zgromadzonym przez siebie majątkiem. Jednocześnie wciąż spoczywa na nich obowiązek łożenia na rodzinę.

Małżonkowie wciąż partycypują w wydatkach na utrzymanie dzieci i gospodarstwa domowego z uwzględnieniem własnych możliwości zarobkowych. Skutecznie podpisana intercyza znacząco wpływa na długość postępowania rozwodowego. Strony umowy na etapie postępowania rozwodowego mają pewność co do posiadanego majątku i nie muszą się obawiać, jaka będzie ich przyszłość po ogłoszeniu wyroku rozwodowego.

Podsumowanie

Szybkie i sprawne podzielenie majątku wspólnego jest opłacalne zarówno pod kątem emocjonalnym jak i finansowym. Efektywnie przeprowadzony proces o podział majątku pozwala zredukować stres, jaki towarzyszy stronom postępowania sądowego oraz pozwala oszczędzić im czas i pieniądze. Jeżeli małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej podział majątku po rozwodzie, może okazać się dla nich przykrym i kosztownym doświadczeniem. Dlatego warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »