Zobowiązania żony sprzed rozwodu

• Autor: Tomasz Krupiński

Opis Problemu:

Sąd orzekł rozwód bez uznania winy. Powódka wniosła, by sąd nie rozstrzygał w sprawach majątkowych. Mamy wspólne konto, na którym posiadamy wspólny kredyt na działkę, który ją zobowiązałem się spłacać po rozwodzie. Okazało się, że na tym koncie przed rozwodem zostały zaciągnięte przez powódkę dwa dodatkowe kredyty na łączną kwotę ok. 70 tys. zł. Ja nic nie wiedziałem o tych kredytach. Nic nie podpisywałem. Czy w związku z faktem, że kredyty zostały zaciągnięte przez byłą żonę przed rozwodem, istnieje ryzyko, że będę musiał je spłacać? Nie mieliśmy rozdzielności majątkowej. Czy powinienem wystąpić do sądu o uzupełnienie wyroku i uwzględnienie tej kwestii w wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zobowiązania żony sprzed rozwodu

Podział majątku a zobowiązania

W toku postępowania o podział majątku wspólnego sąd nie dokonuje podziału zobowiązań (długów). Była żona zaciągnęła zobowiązania w okresie między wniesieniem pozwu a ustaniem wspólności ustawowej na skutek rozwodu. Nie oznacza to, iż automatycznie ponosi Pan odpowiedzialność za spłatę tychże zobowiązań. Jest zgoła odmiennie. Otóż zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

Brak odpowiedzialności za długi żony

Pana dotyczy sytuacja określona w § 2. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa – także z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika ma źródło w ogólnych regułach rządzących prawem cywilnym. Wskazuje w szczególności, że wierzyciel może żądać zaspokojenia „z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej". Chodzi tu o wynagrodzenie oraz dochody już pobrane, ponieważ dopiero od chwili pobrania stają się one składnikami majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt 1). Natomiast wierzytelności o te należności należą do majątku osobistego małżonka, któremu one przysługują (art. 33 pkt 7) i mogą stanowić przedmiot zaspokojenia wierzyciela jako składniki tego majątku. To samo dotyczy praw wymienionych w art. 33 pkt (zob. np. T. Smyczyński, Prawo rodzinne, 2009, s. 131).

Na podstawie art. 41 § 2 wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za wymienione w tym przepisie składniki majątku wspólnego, a więc np. za pieniądze pochodzące z pobranego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Za zaciągnięte przez żonę zobowiązania w żaden sposób nie ponosi Pan odpowiedzialności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »