Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-06-30

Mam zasądzone przez sąd alimenty na dwoje dzieci. Jedno z dzieci, syn – trzy lata temu ukończył szkołę zawodową, uzyskując konkretny zawód, a od dwóch lat jest pełnoletni. Syn posiada status bezrobotnego i podjął naukę w technikum wieczorowym dla pracujących. Czy w świetle przedstawionych faktów są podstawy do zniesienia zobowiązania alimentacyjnego i jak formalnie to załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

Alimentacją jest także zaspokajanie potrzeb wychowawczych dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców zatem trwa także wtedy, gdy majątek dziecka wystarcza na zaspokojenie jego potrzeb materialnych w przeciwieństwie do wychowawczych.

Istotnym z punktu widzenie Pana uprawnień jest pogląd, zgodnie z którym rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym w programie okresie (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20). Proszę zauważyć, że syn podjął naukę. Wykazuje zatem wolę uzyskania lepszego wykształceni,a by uzyskać pracę. Jednocześnie wskazuje Pan, iż syn jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Należałoby zatem sprawdzić, czy syn podejmuje trud i uczęszcza na kursy organizowane przez urząd pracy, czy próbuje w ten sposób podnieść swoje kwalifikacje. Wszystko powyższe ma bowiem istotne znaczenie. Jeżeli bowiem syn nie wykazuje żadnej inicjatywy, odrzuca kolejne oferty pracy, odrzuca oferty bezpłatnego szkolenia, które podniosłyby jego kwalifikacje i umożliwiłyby podjęcie pracy, wówczas powyższe przemawiałoby na Pana korzyść.

Trudno zatem, mając na uwadze przestawiony przez Pana stan faktyczny, wskazać, czy istnieje szansa na pozytywne dla Pana orzeczenia, albowiem niezbędna w tego rodzaju sprawach jest wiedza na temat stanu materialnego osoby uprawnionej do alimentów. Pragnę wskazać, iż zasadnym byłoby zaproponowanie spotkania z uprawnioną do alimentów osobą, celem sprawdzenia jaki jest stan majątkowy. Jeżeli posiada Pan taką możliwość proszę sprawdzić profile syna na portalach społecznościowych (nasza-klasa, facebook). Młodzi ludzie bardzo często zamieszczają tam różnego rodzaju zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane przeciwko nim. Z portalu społecznościowego może się Pan dowiedzieć gdzie Pana syn spędza wakacje, gdzie się bawi i z kim, jaki jest jego standard życia. Nadto bardzo często możliwe jest powzięcie wiadomości o miejscu zatrudnienia. Nawet bowiem w sytuacji, kiedy dziecko nie uzyskuje dochodu, ale dysponuje majątkiem pozwalającym na własne utrzymanie, możliwe jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Analogicznie, jeżeli dziecko porzuca szkołę lub nie kontynuuje nauki, nie mając ku temu żadnych powodów, uznać należy, iż dziecko nie podejmuje wysiłku, który od niego jest wymagany na tym etapie życia, zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli zdecydowałby się Pan wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wówczas opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, tj. 12 x wysokość miesięcznego świadczenia. Przykładowo jeżeli wysokość alimentów wynosi 400 zł. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (12 x 400 zł = 4800 zł), opłata zatem wynosić będzie 240 zł. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Osobiście uważam jednak, iż na tego rodzaju pozew jest jednak zbyt wcześnie, chyba że dowody na stan majątkowy dziecka uzyska Pan w drodze wspomnianych sposobów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak mam przestać płacić alimenty?

Córka mojego męża pół roku temu skończyła 18 lat. Mąż ciągle płaci alimenty na nią, ale nie utrzymują kontaktu. Domyślamy się, że dziewczyna już...

Prawo do alimentów wobec rezygnacji ze studiów dziennych i przejścia na studia płatne

Płacę alimenty na córkę, która ma 22 lata. Niedawno zrezygnowała ze studiów dziennych i przeszła na bardzo drogie studia płatne. Czy wobec tego muszę...

 

Prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka

Mąż występuje o rozwód z orzeczeniem własnej całkowitej winy (ma romans). Proponuje mi alimenty i chce, abym podpisała oświadczenie...

 

Porozumienie w sprawie obniżenia wysokości alimentów

Czy jest możliwe zawnioskowanie do sądu przez matkę dzieci o obniżenie zasądzonych wcześniej alimentów? Była żona uczyniłaby to z dobrej...

Pełnoletnia i zamężna córka nadal żąda alimentów, co robić?

Płacę alimenty na 25-letnią córkę, która studiuje stacjonarnie. Przed 3 miesiącami wyszła za mąż, o czym mnie poinformowała, zaznaczając, że...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »