Kategoria: Dzieci

Zmuszanie krewnych do opieki nad dzieckiem

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-07-10

Moja szwagierka urodziła dziecko i grozi, że popełni samobójstwo. Chce nas krewnych - mnie i męża zmusić do podpisania wskazania nas na opiekunów jej dziecka w razie jej śmierci. Czy ona lub sąd mogą nas do tego zmusić, jeśli my się nie zgodzimy? Co się stanie z dzieckiem?

Z miejsca spieszę wyjaśnić, że nie ma w tym zakresie jakiegokolwiek automatyzmu, tj. ani dzieci nie dostaje się „w spadku”, ani tez nikt na sile z najbliższej rodziny nie robi opiekunów prawnych. Kodeks rodzinny preferuje bliskie pokrewieństwo, ale w razie ubiegania się o opiekę nad dziećmi czy ich adopcję. Jednak nikt na siłę nie robi z krewnych opiekunów, gdy ci tego nie chcą. Tak samo byłoby i w tym przypadku. Mam jednak nadzieje, że nigdy do tego nie dojdzie.

Jeżeli szwagierka jednoznacznie deklaruje swoje dramatyczne plany odebrania sobie życia – to na pewno wymaga pomocy, a jej dzieci już z powodu jej stanu potrzebują interwencji ze strony instytucji do tego powołanych. Dlatego każdy, kto ma wiedze o tym, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny, by ten podjął odpowiednie kroki w kierunku pomocy rodzinie, w szczególności kierując się dobrem małoletnich dzieci.

Kodeks rodzinny stanowi:


„Art. 109. [Zagrożone dobro dziecka – zarządzenia sądu]

§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym”.

Stąd obowiązkiem Pani jako rodziny – jest przeprowadzić z matką dzieci poważną rozmowę, zaś w razie braku efektu – dokonać zgłoszenia do sądu opiekuńczego w zakresie zagrożonego dobra dzieci. Niejednokrotnie bowiem plany samobójcze nie ograniczają się tylko do odebrania sobie życia, ale także towarzyszą im czasami działania mające na celu ochronę dzieci poprzez także odebranie im życia. Ma Pani być może szansę, podejmując nawet minimalne działania, uchronić dzieci przed rodzinnym dramatem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »