Kategoria: Alimenty

Zmniejszenie kwoty alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2018-11-23

Czy ojciec dziecka ma prawo do zmniejszenia kwoty alimentów ze względu na czas jaki dziecko spędza u niego (np. wakacje)? Jaki przepis prawny to reguluje?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy ojciec dziecka ma prawo zmniejszyć zasądzone na rzecz dziecka alimenty z tego powoduje, że dziecko spędza u niego wakacje.

W pierwszej kolejności wyraźnie pokreślić należy, iż ojciec dziecka nie ma prawa do zmniejszenia alimentów za okres pobytu dziecka u niego na wakacjach. Żaden przepis K.r.o. nie pozwala na takie zachowanie rodzica, który jedynie w ramach prawa do kontaktów przebywa z dzieckiem w określonym czasie, a także poza miejscem stałego pobytu dziecka. Co więcej, w ramach sprawy o alimenty sąd winien był wziąć pod uwagę prawo do kontaktów ojca z dzieckiem.

Istotnym z punktu widzenia Pani interesu jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 r., sygn. akt III CR 422/66, zgodnie z którym „przez obowiązek alimentacyjny dostarczanie środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 kro, rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej”.

Nadto w wyroku z dnia 21 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 72/75 „usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów”.

Innymi słowy, ojciec dziecka biorąc dziecko do siebie na wakacje mógł uzyskać alimenty w kwocie jak dotychczas wskazanej w orzeczeniu sądu. Jeżeli by dziecka na wakacje nie brał, wówczas dziecko miałoby szanse na alimenty w wyższej kwocie. De facto zatem, choć zapewne ojciec dziecka nie ma takiej świadomości, alimenty do których spełnienia został zobowiązany uwzględniają jego prawo do kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »