Kategoria: Alimenty

Zmiana wyroku o alimenty przez sąd okręgowy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-01-13

Sąd okręgowy zmienił wyrok sądu rejonowego w kwestii alimentów – zmniejszył ich wysokość. Czy mniejsze alimenty mamy płacić od daty wyroku sądu okręgowego, czy wystąpiła tu „nadpłata”? Jeśli tak – jak ją wyegzekwować? Czy można zmniejszyć alimenty przez pewien czas, czy też wezwać uprawnioną do zwrotu różnicy?

Rzeczywiście wyrok sądu okręgowego, który zmienia wysokość zasądzonych alimentów, ma zastosowanie od samego początku istnienia alimentów. Zatem niższe alimenty należały się od daty zaznaczonej w wyroku I instancji. Stąd Pani twierdzenie o „nadpłacie” jest słuszne.

Kodeks cywilny określa to pojęciem bezpodstawnego wzbogacenia z tytułu świadczenia nienależnego. Zgodnie z art. 405 „ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.  Art. 409 Kc stanowi „obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu”. Funkcjonuje też art. 411:

„Nie można żądać zwrotu świadczenia: 

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;  
2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;  
3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;  
4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna”.

W kwestii uiszczenia wyższych alimentów niż ostatecznie należne wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 20 października 2010 r., sygn. akt III CZP 59/10. Uznał w niej bowiem, że „świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.c.) w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o.”

Ta sytuacja podobna jest do ustalenia wyższych alimentów w I instacji w stosunku do alimentów ostatecznych.

W mojej ocenie w opisanej przez Panią sytuacji może mieć zastosowanie art. 411 pkt. 2 Kodeksu cywilnego, tj. świadczenie spełnione w wysokości wyższej niż ostatecznie należna nie może być dochodzone, ponieważ alimenty, jako koszty utrzymania są świadczeniem zgodnym z zasadami współżycia społecznego.

Obawiam się zatem, że w przypadku wystąpienia o zwrot tej należności przed sądem powództwo, z powodów wyżej wskazanych, zostałoby oddalone.

Możecie jednak Państwo w drodze polubownej załatwić tę sprawę. Tutaj macie pewną dowolność. Można umówić się z uprawnionym, że wyraża zgodę na obniżenie należnych alimentów przez dany okres lub że przez np. 2 miesiące otrzyma całkowicie obniżone świadczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »