Kategoria: Rozwód

Zawieszenie postępowania – sprawa o rozwód

Marek Gola • Opublikowane: 2016-01-02

Mąż złożył pozew rozwodowy bez orzekania o winie, ja wysłałam odpowiedź na ten pozew, że zgadzam się na rozwód. Czy możemy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania rozwodowego?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, należy przywołać treść przepisu art. 178 K.p.c., zgodnie z którym sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze „podstawą zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron – poza treścią ich niewątpliwego w tym przedmiocie oświadczenia – może być także takie zachowanie się stron, które w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie pozostawia wątpliwości co do zgodnego zamiaru wywołania przez strony skutku w postaci zawieszenia postępowania na tej podstawie (art. 178) i wykluczające możliwość przypisania takiemu zachowaniu się innego znaczenia w świetle przyczyn mogących tamować – nie z woli stron – tok dalszego postępowania w sprawie (postanowienie SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., I CKN 535/99, Wokanda 1999, nr 11, s. 9).”*

Wniosek o zawieszenie może zatem złożyć Pani, a mąż może w ślad za wnioskiem o zawieszenie złożonym przez Panią wyrazić zgodę na takie zawieszenie w odrębnym piśmie. Powyższe będzie wskazywało na wspólne Państwa działanie.

Jeżeli stawicie się Państwo na rozprawę i jedno z Was złoży do protokołu ustnie taki wniosek, a drugie wyrazi zgodę i przychyli się do niego, wówczas skutek będzie taki sam, jakbyście Państwo złożyli pisma.

Osobiście nie spotkałem się z sytuacją, aby sąd nie zawiesił postępowania na zgodny wniosek stron, ale wyraźnie podkreślić należy, iż ma takie prawo, bowiem zgodnie z przepisem sąd „może”, a nie „musi”.

* Joanna Bodio, Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania cywilnego, 2014.04.01

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »