Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie płacenia alimentów podczas braku pracy

Autor: Marek Gola

Mam 23-letnią córkę, na którą płacę alimenty. Córka już się usamodzielniła, pracuje i wynajmuje mieszkanie z partnerem. Podobno uczy się zaocznie w studium policealnym. Mam jednak co do jej nauki wątpliwości, gdyż na moje pytania uzyskuję wymijające odpowiedzi. Ja jestem osobą samotną i od jakiegoś czasu bezrobotną. Nie zalegam z alimentami, płacę nawet więcej, niż mam zasądzone. Jeśli okazałoby się, że córka się nadal uczy zaocznie (nadmieniam, że 2 razy już zmieniała szkoły), czy mogę na czas braku pracy zawiesić płacenie alimentów? Jak sprawdzić, czy faktycznie studiuje? Jeśli się nie uczy, czy mój obowiązek alimentacyjny ustaje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie płacenia alimentów podczas braku pracy

Obowiązek alimentacyjny względem dorosłego dziecka

W związku z odpowiedziami córki na pytania dotyczące nauki, które – jak Pan nazwał – są wymijające, powinien Pan skierować do niej bezpośrednie zapytanie w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem. W liście tym należy wezwać córkę do przedstawienia zaświadczenia o statusie studenta. O ile córka nadal będzie studiowała, to uczelnia, w której pobiera naukę, na jej żądanie takie zaświadczenie wyda. Po drugie, wezwanie takie ma zmierzać do ustalenia, czy córka uczy się zaocznie, czy też dziennie.

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 133 K.r.o. Zgodnie z jego treścią:

„Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Zobacz również: Alimenty a bezrobocie

 Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd Najwyższy w tezie IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych, przyjął, że: „Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie”.

 Alimenty na dzieci a zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci

Zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wskazać oczywiście należy na głos doktryny, zgodnie z którym „z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go.”*

Wskazać należy jednak, iż każda sprawa jest rozpatrywana w sposób odrębny, albowiem każda ma inny stan faktyczny, który w konkretnych okolicznościach będzie przemawiał właśnie za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego lub za obniżenie alimentów.

zdaje się, że córka już się usamodzielniła, o czym świadczy choćby zamieszkiwanie z partnerem. Jeżeli córkę stać na wynajęcie mieszkania z partnerem, Pan nie musi partycypować w kosztach jej utrzymania takim stopniu. Córka ma bowiem możliwość zamieszkania w akademiku, ale wówczas, jak wiadomo, nie mogłaby mieszkać z chłopakiem, na czym zapewne jej zależy. Powyższe jednak nie może wpływać na wysokość alimentów, do których jest Pan zobowiązany.

Zobacz również: Praca a alimenty

Czy rodzić płacący alimenty powinien zaspokajać wszystkie potrzeby dziecka?

Pana obowiązkiem jest bowiem zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka, a nie wszystkie jego potrzeby. Poza tym, jeżeli córka studiuje zaocznie, to ma możliwość podjęcia choćby dorywczo pracy zarobkowej celem usamodzielnia się finansowego, a nie tylko życiowego. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że córka obecnie chce być samodzielna życiowo (zamieszkiwanie z partnerem), lecz nie finansowo (ciągłe wyciąganie ręki po alimenty).

Jak wynika z opisu, wysokość alimentów otrzymywanych przez córkę ma ogromny wpływ na jej losy. Im wyższe alimenty, tym mniej zapału i ambicji w dążeniu do usamodzielnienia się. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r., III CKN 257/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 70) wyjaśnił: „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.

Czy pełnoletnie dziecko które jest samowystarczalne powinno dalej otrzymywać alimenty?

W mojej ocenie powinien Pan dążyć do ustalenia na przykład za pomocą portali społecznościowych, gdzie córka spędza wakacje, gdzie spędza wolny czas, gdzie robi zakupy. Być może córka informuje o tym „świat” za pośrednictwem tych porali. Gdyby udało się Panu czegoś w ten sposób dowiedzieć, na przykład że stać ją na wyjazdy, spędzanie czasu wolnego ze znajomymi zamiast poszukiwania pracy, podjęcia pracy dorywczej, to nie widzę powodów do dalszego jej alimentowania. Wówczas Pana szanse na uchylenie alimentów oceniałbym bardzo wysoko.

Pozew o uchylenie lub zmniejszenie alimentów względem pełnoletniego dziecka

Do pozwu o uchylenie alimentów należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia córki, odpis wyroku, na mocy którego jest Pan zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz córki oraz wszystkie dokumenty, które wskazują na Pańską sytuację majątkową i zarobkową, dokumentację medyczną na okoliczność Pańskiego stanu zdrowia, dokumentację obrazującą koszty Pańskiego utrzymania.

Może Pan także domagać się przez sąd, by pozwana córka podała numer rachunku bankowego i przedstawiła jego historię za ostatnie 12 miesięcy, aby sąd zwrócił się do uczelni z zapytaniem, czy córka studiuje, a jeżeli tak, w jakim trybie.

Pozew o uchylenie alimentów powinien być alternatywny, tj. zawierać żądanie uchylenia alimentów oraz – gdyby sąd uznał, iż nie zachodzą przesłanki do uchylenia – ich zmniejszenie.

* Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 960.

Masz problem z napisaniem wniosku o zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl