Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie w firmie męża bez dokumentów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-03-16

Przez cały czas trwania naszego małżeństwa byłam zatrudniona w klinice męża bez dokumentów. W nazwie kliniki zawarta jest moja unikalna specjalizacja medyczna. Przyjmowałam pacjentów i działałam w firmie. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż nie dopuszcza mnie do zysków kliniki. Co mogę zrobić?

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Do majątku wspólnego zgodnie z art. 31 § 2 należą w szczególności:

„1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

Kwestie udziałów małżonków we wspólnie zgromadzonym majątku uregulowane zostały w sposób jasny i wyczerpujący w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 43 § 1 tegoż kodeksu stanowi, iż „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Oznacza to więc, że przy podziale majątku każdemu z małżonków przysługuje taki sam procent udziałów – po 50% wartości majątku.

W związku z tym jeżeli mąż prowadził firmę w czasie trwania małżeństwa, ma Pani prawo do połowy wszystkich przedmiotów wchodzących w skład firmy, jak i równie aktualnie uzyskiwanego zysku.

W przypadku orzekania o rozwodzie sąd rozstrzyga kwestie majątkowe małżonków jedynie w przypadku, jeżeli nie przedłuży to postępowania, a strony pozostają zgodne co do sposobu podziału. W innym przypadku do dokonania podziału majątku konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania sądowego.

Pozew o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia majątku. Zazwyczaj za takie miejsce uważa się to, gdzie pozostaje najwięcej elementów majątku lub element o najwyższej wartości, co do zasady jest to zazwyczaj miejsce położenia domu lub mieszkania małżonków. Pozew składa się w sądzie w 2 egzemplarzach, jednocześnie uiszczając od niego opłatę. Opłata od pozwu wynosi 1000zł, w sytuacji jednak gdy złożą Państwo zgodny wniosek o podział majątku, to opłata ta wyniesie jedynie 300 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy sądu, bezpośrednio w kasie sądu lub też okleja się pozew znakami opłaty sadowej, które nabywa się w kasie każdego sadu.

Przygotowując pozew, warto jest wyraźnie wskazać, od kiedy i na jakich zasadach Pani współpracowała z mężem w ramach jego działalności, jakie czynności wykonywała Pani w firmie i z jaką częstotliwością.

Ponieważ wskazuje Pani, iż w nazwie firmy jest wyraźnie wykorzystana Pani unikalna specjalizacja, powinna Pani to opisać w pozwie, na dowód załączając również dyplom lub inny dokument, wskazujący, iż to właśnie Pani jest specjalistą w tej dziedzinie.

Jeżeli ma Pani dostęp do kartoteki pacjentów, to dobrze byłoby skserować chociażby przykładowe karty, celem wykazania, iż świadczyła Pani usługi w ramach kliniki, przyjmowała pacjentów i prowadziła proces leczenia. Jeżeli w związku z działalnością wystawiała Pani zlecenia badań, formularze zamówień, to także takie dowody będą przydatne w sądzie. Jeżeli zatrudniają Państwo lub zatrudniali wcześniej innych pracowników, to warto zawnioskować dokonanie ich przesłuchania przez sąd na okoliczność czy pracowała Pani w klinice, kiedy i w jakim charakterze. Jeśli w ramach działalności uczestniczyła Pani w jakiś szkoleniach, konferencjach, sympozjach, to warto załączyć certyfikaty itp., potwierdzające Pani w nich udział jako pracownika firmy.

W związku z tym proponuję przygotować tak dużo dokumentów, jak tylko ma Pani możliwość zdobyć.

Bardzo istotne jest, iż roszczenie do dokonania podziału majątku wspólnego małżonków nie ulega przedawnieniu – zgodnie z art. 220 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w każdej chwili po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego (nawet po 20 latach) można wystąpić z pozwem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Podział majątku dorobkowego małżonków

W czasie trwania małżeństwa zakupiliśmy z wspólnych pieniędzy działkę rolną. W księgach wieczystych jako właściciel działki figuruje jedynie...

Podział środków z OFE po rozwodzie

Po rozwodzie były mąż żąda ode mnie połowy środków zgromadzonych w OFE. Czy istnieje orzecznictwo w tej sprawie, które pozwoliłoby oddalić to...

Czy należą mi się wpływy z firmy założonej w czasie trwania małżeństwa?

W 2005 r. założyliśmy z mężem działalność gospodarczą na mnie (jednoosobowa bez udziału osób trzecich). Pełnomocnikiem był mąż. Jeszcze...

Spór co do majątku firmowego a rozwód

Planujemy z mężem rozwód. Jesteśmy zgodni w wielu kwestiach, ale wciąż trwa spór co do majątku firmowego, tj. mojego prywatnego gabinetu...

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Czy pieniądze wpłacone do III filaru (polisa ubezpieczeniowa) jednego z małżonków są wliczane do majątku wspólnego i należny jest ich podział...

Rozliczenie majątku po rozwodzie

Mieszkanie zakupione było przed ślubem, mój wkład budowlany to darowizna od rodziców tylko dla mnie. Mieszkanie wycenione na 240 tys. zł, wartość kapitału...

Zniesienie współwłasności po rozwodzie z Niemcem

Kilka lat temu kupiłam w Polsce razem z mężem Niemcem domek letniskowy. Opłacam wszystkie związane z nim wydatki. Po zakupie w niedługim...

Skomplikowany podział majątku

Pół roku po ślubie podpisaliśmy z mężem u notariusza rozdzielność majątkową. Mąż przed zawarciem związku małżeńskiego posiadał we...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »