Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie w firmie męża bez dokumentów

Przez cały czas trwania naszego małżeństwa byłam zatrudniona w klinice męża bez dokumentów. W nazwie kliniki zawarta jest moja unikalna specjalizacja medyczna. Przyjmowałam pacjentów i działałam w firmie. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż nie dopuszcza mnie do zysków kliniki. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Do majątku wspólnego zgodnie z art. 31 § 2 należą w szczególności:

„1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

Kwestie udziałów małżonków we wspólnie zgromadzonym majątku uregulowane zostały w sposób jasny i wyczerpujący w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 43 § 1 tegoż kodeksu stanowi, iż „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Oznacza to więc, że przy podziale majątku każdemu z małżonków przysługuje taki sam procent udziałów – po 50% wartości majątku.

W związku z tym jeżeli mąż prowadził firmę w czasie trwania małżeństwa, ma Pani prawo do połowy wszystkich przedmiotów wchodzących w skład firmy, jak i równie aktualnie uzyskiwanego zysku.

W przypadku orzekania o rozwodzie sąd rozstrzyga kwestie majątkowe małżonków jedynie w przypadku, jeżeli nie przedłuży to postępowania, a strony pozostają zgodne co do sposobu podziału. W innym przypadku do dokonania podziału majątku konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania sądowego.

Pozew o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia majątku. Zazwyczaj za takie miejsce uważa się to, gdzie pozostaje najwięcej elementów majątku lub element o najwyższej wartości, co do zasady jest to zazwyczaj miejsce położenia domu lub mieszkania małżonków. Pozew składa się w sądzie w 2 egzemplarzach, jednocześnie uiszczając od niego opłatę. Opłata od pozwu wynosi 1000zł, w sytuacji jednak gdy złożą Państwo zgodny wniosek o podział majątku, to opłata ta wyniesie jedynie 300 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy sądu, bezpośrednio w kasie sądu lub też okleja się pozew znakami opłaty sadowej, które nabywa się w kasie każdego sadu.

Przygotowując pozew, warto jest wyraźnie wskazać, od kiedy i na jakich zasadach Pani współpracowała z mężem w ramach jego działalności, jakie czynności wykonywała Pani w firmie i z jaką częstotliwością.

Ponieważ wskazuje Pani, iż w nazwie firmy jest wyraźnie wykorzystana Pani unikalna specjalizacja, powinna Pani to opisać w pozwie, na dowód załączając również dyplom lub inny dokument, wskazujący, iż to właśnie Pani jest specjalistą w tej dziedzinie.

Jeżeli ma Pani dostęp do kartoteki pacjentów, to dobrze byłoby skserować chociażby przykładowe karty, celem wykazania, iż świadczyła Pani usługi w ramach kliniki, przyjmowała pacjentów i prowadziła proces leczenia. Jeżeli w związku z działalnością wystawiała Pani zlecenia badań, formularze zamówień, to także takie dowody będą przydatne w sądzie. Jeżeli zatrudniają Państwo lub zatrudniali wcześniej innych pracowników, to warto zawnioskować dokonanie ich przesłuchania przez sąd na okoliczność czy pracowała Pani w klinice, kiedy i w jakim charakterze. Jeśli w ramach działalności uczestniczyła Pani w jakiś szkoleniach, konferencjach, sympozjach, to warto załączyć certyfikaty itp., potwierdzające Pani w nich udział jako pracownika firmy.

W związku z tym proponuję przygotować tak dużo dokumentów, jak tylko ma Pani możliwość zdobyć.

Bardzo istotne jest, iż roszczenie do dokonania podziału majątku wspólnego małżonków nie ulega przedawnieniu – zgodnie z art. 220 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w każdej chwili po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego (nawet po 20 latach) można wystąpić z pozwem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl