Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady odpłatności za pobyt w DPS

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-12-21

Od kilkunastu lat jestem opiekunem prawnym mojej upośledzonej umysłowo siostry. Siostra ma 75 lat. Dotychczas razem z żoną sprawowaliśmy nad nią opiekę, ale z uwagi na własne problemy zdrowotne uzyskałem pozwolenie sądu na umieszczenie siostry w DPS. Siostra ma rentę rodzinną w wysokości 2550 zł. W decyzji MOPS o skierowaniu siostry do DPS ustalono odpłatność za pobyt w tej placówce w wysokości 70% renty. Jednak dyrektor DPS żąda podpisania przeze mnie upoważnienia do przekazania pozostałych 30% renty na rzecz jednej z pracownic w DPS, która będzie zarządzać tymi pieniędzmi. Czy nie popełnię błędu jako opiekun prawny siostry podpisując takie upoważnienie? Jak mam opisać w półrocznym sprawozdaniu do sądu rozliczenie z tych 30% renty? Może jednak ta kwota powinna być gromadzona na rachunku moim lub siostry i być przeznaczana na jej nieprzewidziane potrzeby. Chodzi mi o potrzeby przekraczające zakres usług oferowanych przez DPS.

W mojej ocenie nie powinien Pan podpisywać zgody na przekazanie 30% pozostałego dochodu siostry DPS-owi. Uczciwie mówiąc, nie widzę podstawy prawnej, w oparciu o którą DPS żąda od Pana takiej zgody. Jeżeli zdecyduje się Pan na przekazanie pozostałego dochodu DPS-owi, to moim zdaniem powinien Pan najpierw uzyskać zgodę sądu na takie rozporządzenie majątkiem siostry.

Artykuł 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wszystkich osób będących opiekunami prawnymi, niezależnie czy pod ich opieką pozostaje osoba małoletnia czy pełnoletnia. Zapis art. 156 nie jest jednak jednoznaczny. W praktyce dość powszechny jest pogląd, że „o ile rodzice dziecka w sprawowaniu pieczy nad jego osobą są w zasadzie swobodni, o tyle opiekun ma obowiązek uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego nie tylko w zakresie dokonywania dla podopiecznego czynności z zakresu ważniejszych spraw majątkowych, lecz także spraw dotyczących osoby dziecka. Wynika to z założenia, że więź uczuciowa łącząca rodziców z dzieckiem jest gwarancją właściwego wykonywania pieczy nad jego osobą (por. K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. III, s. 127 i n.). Skoro więc opiekunem może być osoba niezwiązana stosunkiem rodzinnym z małoletnim, zachodzi większe ryzyko jej wykonywania niezgodnie z dobrem dziecka” (por. J. Marciniak, Treść…, s. 54).

Przekazanie całości dochodu siostry DPS-owi, a dokładnie jego pracownikowi niebędącemu opiekunem prawnym, jest w mojej ocenie czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Za czynności przekraczające zwykły zarząd traktowane są takie czynności, które powodują znaczne zmniejszenie substancji majątku podopiecznego lub nawet noszące w sobie ryzyko takiego zmniejszenia (S. Kalus, Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2011).

Rozstrzygając, czy czynność ma taki właśnie charakter, należy wziąć pod uwagę, czy rozważana czynność ma na celu ochronę praw podopiecznego i szeroko rozumianych jego spraw majątkowych, czy jest dla niego korzystna i celowa, a także, czy odpowiada względom gospodarczym. Moim zdaniem przekazanie pozostałego dochodu siostry pracownikowi DPS, w sytuacji gdy nie będzie Pan miał wpływu i kontroli na wydatkowanie tych środków, nie jest korzystne dla siostry i w związku z tym powinien Pan zwrócić się do sądu o akceptację takiego działania.

Sąd powinien Panu wskazać, w jaki sposób ma Pan dokumentować przekazywanie tych środków DPS-owi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Czy jest możliwość unieważnienia małżeństwa cywilnego, jeśli zostało zawarte przez osobę chorą? Jesteśmy małżeństwem niecały rok. Żona właśnie...

Szanse na adopcję ze wskazaniem

Mojej siostrzenicy zabrano dziecko i umieszczono je w rodzinie zastępczej, u której przebywa od 8 miesięcy. Obecnie ta rodzina stara się...

Podopieczna rodziny zastępczej w ciąży

Moja podopieczna, dla której stanowię rodzinę zastępczą, zaszła w ciążę. Za 2 miesiące skończy 18 lat. Czy nadal może pozostać w rodzinie...

Długi męża z przeszłości a wspólny zakup działki

Chcemy z mężem kupić działkę budowlaną. Mąż prowadzi firmę, która w przeszłości wygenerowała długi. Częściowo je spłacił, lecz boję...

Małżeństwo z adoptowaną kuzynką

Proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Moja rodzona siostra adoptowała dziecko z domu dziecka – córkę. Czy ta jej córka i mój...

Ubezwłasnowolnienie chorej mamy

Moja mama jest kolejny raz w szpitalu psychiatrycznym – ma chorobę urojeniową i nie chce przyjmować leków, rozdaje swoje pieniądze, gubi ważne...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »