Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniedbywanie dzieci przez byłą żonę

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-06-21

Jestem ojcem i mam dwóch małoletnich synów. Była żona ma nowego partnera i z tego powodu bardzo zaniedbuje dzieci, zwłaszcza starsze. Syn ucieka z lekcji, jest niedożywiony, źle ubrany, chowa się w moim mieszkaniu… Serce mi pęka. Chciałbym się nim zaopiekować, czy to możliwe? Płacę regularnie alimenty, ale matka dzieci przeznacza te pieniądze na swoje zachcianki. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniedbywanie dzieci przez byłą żonę

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską, która to władza z mocy art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom. Każdy z rodziców jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania władzy rodzicielskiej, jeżeli nie została mu ona odebrana, ani ograniczona. Zgodnie z art. 95§ 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju. Jeżeli władza rodzicielska przysługuj obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu Sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania (art. 107 § 1). Może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Zgodnie z treścią art. 106 istnieje możliwość zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania, jeżeli wymaga tego dobro dziecka i nastąpiła zmiana okoliczności. Zmiana wyroku może zatem wystąpić wyłącznie przy spełnieniu dwóch warunków, jakimi są dobro dziecka rozumiane jako wartość nadrzędna, obejmująca zabezpieczenie potrzeb życiowych dziecka i odpowiednie kształtowanie jego osobowości i psychiki oraz zmiana okoliczności.

Do istotnych spraw dziecka orzecznictwo zalicza m.in. sprawy związane z miejscem pobytu dziecka (postanowienie SN z dnia 14 października 1970 r., sygn. akt III CRN 181/70). Miejsce pobytu dziecka należy odróżnić od jego miejsca zamieszkania, które wskazuje ustawodawca w art. 26 Kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 14 października 1970 r., sygn. akt III CRN 181/70, Sąd Najwyższy podkreślił, że „unormowanie bowiem zawarte w art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego, dotyczące miejsca zamieszkania, nie wyłącza potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia o miejscu pobytu”. Pogląd, zgodnie z którym rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka jest rozstrzygnięciem o istotnej sprawie rodziny, Sąd Najwyższy wyraził także w uchwale z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 21/12.

Przepis art. 26 § 2 Kodeksu cywilnego reguluje sytuację, gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy mają osobne miejsca zamieszkania w innych miejscowościach. W tym przypadku dziecko ma miejsce zamieszkania u tego z rodziców, u którego stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Już więc w toku sprawy rozwodowej musi Pan zgłosić wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania syna przy Panu. Oczywiście aby sąd podjął takową decyzję, konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa i pedagoga na okoliczności relacji rodzicielskich, więzi dzieci z rodzicami. Jak najbardziej jest to możliwe, ale sąd w decydującej mierze opiera się na wynikach opinii biegłego sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki