Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana mieszkania służbowego na komunalne a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-21

Mam pytanie odnośnie podziału majątku. Mianowicie, jeszcze będąc kawalerem, otrzymałem mieszkanie służbowe. Po ślubie zwróciłem się do agencji mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę mieszkania na komunalne. Otrzymałem zgodę i do zamiany doszło. Czy wobec tego przy podziale majątku będzie mi przysługiwać większość udziałowa w tym mieszkania, mimo że wchodzi ono do wspólności majątkowej?

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z treścią art. 31 [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]:

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.).”

Wskazuje Pan, iż przysługiwało Panu mieszkanie służbowe, którego status uległ zmianie na komunalne w trakcie trwania małżeństwa. Otóż kwestia prawa najmu lokalu nabytego w małżeństwie jest jasno ustalona w orzecznictwie. W szczególności prawo najmu lokalu komunalnego, za który opłacany jest czynsz w wysokości ustalonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 8 pkt 1 u. ochr. lok., stanowi składnik majątku wspólnego małżonków i podlega rozliczeniu przy podziale tego majątku (uchwała SN z 9 maja 2008 r., III CZP 33/2008, LexPolonica nr 1902162, BSN 2008, nr 5, s. 4).

Szczególne unormowanie dotyczące prawa najmu lokalu mieszkalnego zawiera – będący odpowiednikiem, ale z istotnymi zmianami, dawnego art. 10 ust. 3 Pr. lok. i art. 7 nieobowiązującej już ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) – art. 6801 K.c. Według § 1 tego artykułu prawo najmu lokalu mieszkalnego stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków, jeżeli: 1) nawiązanie stosunku najmu – na podstawie umowy zawartej przez oboje małżonków lub przez jedno z nich – nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe i 2) przeznaczeniem wynajętego lokalu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny. Prawo najmu lokalu mieszkalnego zatem może stanowić majątek wspólny małżonków, nawet gdy nie zostało nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej i gdy małżonków nie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej.

Zgodnie z powyższym prawo najmu lokalu komunalnego wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Cały majątek tj. dom, mieszkanie, samochody i firma należy do meża. Ja nie mam nic. Czy w razie...

Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Jest dwa lata po rozwodzie. Dopiero teraz zdecydowaliśmy się podzielić nasz majątek. Niestety zgody na polubowne załatwienie sprawy nie ma. Jeszcze przed...

Zakres odpowiedzialność małżonka za zobowiązania w ZUS

Mąż od 2006 r. prowadził własną jednoosobową firmę, w której zatrudniał paru pracowników. Niestety nie płacił żadnych składek do ZUS. Od 5 lat...

Rozwód i brak porozumienia w kwestiach majątkowych

Od prawie roku jestem z mężem w separacji i czekam na sprawę rozwodową. Posiadamy dom, który kupiliśmy na połowę z moim synem. Niedawno...

Jak usunąć drugą żonę z mieszkania?

Jestem emerytem, ale od 10 lat pracuję nadal za granicą w przemyśle ciężkim. Przed 7 laty ożeniłem się po raz drugi. Po rodzicach odziedziczyłem...

Rozbieżne stanowiska małżonków co do podziału majątku

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie, wyrok rozwodowy uprawomocnił już 2 lata temu. W skład majątku wspólnego wchodzi tylko nieruchomość...

Jak pozamykać sprawy majątkowe?

W grudniu rozwiodłem się z żoną bez orzekania o winie dla dobra dziecka, chociaż jej wina była ewidentna. Nie dokonaliśmy podziału majątku, więc...

Czy żona ma prawo do majątku po śmierci rodziców?

Dziedziczę majątek po śmierci rodziców. Czy żona ma do niego prawo? Jeśli tak, to w jakiej części?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »