Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana mieszkania służbowego na komunalne a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-21 • Aktualizacja: 2020-01-29

Mam pytanie odnośnie podziału majątku. Mianowicie, jeszcze będąc kawalerem, otrzymałem mieszkanie służbowe. Po ślubie zwróciłem się do agencji mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę mieszkania na komunalne. Otrzymałem zgodę i do zamiany doszło. Czy wobec tego przy podziale majątku będzie mi przysługiwać większość udziałowa w tym mieszkania, mimo że wchodzi ono do wspólności majątkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z treścią art. 31 [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]:

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn. zm.).”

Wskazuje Pan, iż przysługiwało Panu mieszkanie służbowe, którego status uległ zmianie na komunalne w trakcie trwania małżeństwa. Otóż kwestia prawa najmu lokalu nabytego w małżeństwie jest jasno ustalona w orzecznictwie. W szczególności prawo najmu lokalu komunalnego, za który opłacany jest czynsz w wysokości ustalonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 8 pkt 1 u. ochr. lok., stanowi składnik majątku wspólnego małżonków i podlega rozliczeniu przy podziale tego majątku (uchwała SN z 9 maja 2008 r., III CZP 33/2008, LexPolonica nr 1902162, BSN 2008, nr 5, s. 4).

Szczególne unormowanie dotyczące prawa najmu lokalu mieszkalnego zawiera – będący odpowiednikiem, ale z istotnymi zmianami, dawnego art. 10 ust. 3 Pr. lok. i art. 7 nieobowiązującej już ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) – art. 6801 K.c. Według § 1 tego artykułu prawo najmu lokalu mieszkalnego stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków, jeżeli: 1) nawiązanie stosunku najmu – na podstawie umowy zawartej przez oboje małżonków lub przez jedno z nich – nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe i 2) przeznaczeniem wynajętego lokalu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny. Prawo najmu lokalu mieszkalnego zatem może stanowić majątek wspólny małżonków, nawet gdy nie zostało nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej i gdy małżonków nie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej.

Zgodnie z powyższym prawo najmu lokalu komunalnego wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »