Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-11-06

Mój syn ma obecnie 29 lat, w 1999 r. miał zasądzone alimenty, które otrzymywał z funduszu alimentacyjnego. W związku ze zmianą przepisów fundusz przestał wypłacać świadczenie od 2000 r., od ojca się nie dało ich ściągnąć. Syn studiował do 2009 r. Czy za lata 2000–2009 powstały zaległości alimentacyjne? Czy syn może domagać się ich wypłacenia? Czy ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z art. 137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Wynika to z faktu, iż obowiązek alimentacyjny ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego. W przypadku, gdy przed upływem trzech lat uprawniony nie żądał ich zaspokojenia można przypuszczać, że zostały zaspokojone. Nie można jednak zapominać, iż niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty (art. 137 § 2 K.r.io.).

Tak więc nie można skutecznie domagać się zaległych alimentów za okres dłuższy niż trzy lata wstecz. Trzyletni okres przedawnienia liczy się od momentu wymagalności danego świadczenia alimentacyjnego (art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego). Moment wymagalności świadczenia jest to moment, od którego można skutecznie domagać się zapłaty danej raty alimentacyjnej; jeżeli alimenty zostały określone wyrokiem sądu, to treści wyroku określony jest zawsze moment wymagalności (np. „płatne do 15. każdego miesiąca” – wówczas każda rata staje się wymagalna właśnie w tym dniu).

Do biegu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń majątkowych.

W związku z powyższym stosuje się przepisy o rozpoczęciu, zawieszeniu, przerwaniu biegu przedawnienia.

Roszczenia przedawniają się w terminie trzyletnim, ale trzeba też brać pod uwagę, przepis art. 121 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 listopada 1968 r. (sygn. akt III CZP 65/68), stwierdził:

„1. Przepis art. 121 pkt 1 k.c., w myśl którego w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych.

2. Przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów”.

Z powyższego wynika, że obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska do uzyskania przez dziecko pełnoletności, a więc dla niewyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych termin przedawnienia przeciwko dziecku zacznie biec dopiero po uzyskaniu przez nie 18 lat. Na przykład jeżeli dziecku, które ma 7 lat, zostały zasądzone alimenty, które dla uproszczenia są już wymagalne, i ojciec uchyla się od ich płacenia, to termin ich przedawnienia dopiero zacznie biec po 11 latach w osiemnaste urodziny dziecka. Natomiast zakończy się w dwudzieste pierwsze urodziny uprawnionego.

Jeśli ojciec był pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd, to dziecko może domagać się alimentów tylko za ostatnie trzy lata.

Trzeba przy tym pamiętać, że przedawnienie nie jest brane pod rozwagę przez sąd z urzędu, tylko na zarzut pozwanego, a więc jeżeli obowiązany do płacenia alimentów nie podniesie zarzutu zaistnienia przedawnienia w odpowiednim momencie, to będzie musiał zapłacić, pomimo że roszczenia uległy przedawnieniu. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, iż bieg przedawnienia nie płynie także, jeżeli alimenty oddano do egzekucji komorniczej, kiedy alimenty nie byli przedawnione i trwa postępowanie egzekucyjne (art. 124 §2 Kodeksu cywilnego).

Zakładam, że roszczenie alimentacyjne uległo już przedawnieniu (ostatnia rata przedawniła się w 2011 roku), ale jeśli ojciec Pani syna uzna dług i nie powoła się na przedawnienie roszczenia, to egzekucja będzie możliwa.

W celu wyegzekwowania alimentów zaległych należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie przeciwko ojcu postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć odpis wyroku z klauzulą wykonalności nadaną punktowi wyroku dotyczącemu alimentów, jakie ojciec Pani synowi powinien był płacić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Kilka dni temu miałam sprawę o podwyższenie alimentów z kwoty 500 zł na 800 zł. Pozew został złożony przez syna, który uczy się. Jestem osobą...

Podanie zagranicznego adresu w funduszu alimentacyjnym

Jakie skutki mogą powstać, gdy podam zagraniczny adres zamieszkania w Miejskim Centrum Świadczeń (fundusz alimentacyjny), jeśli ta osoba jest poszukiwana...

Podjęcie pracy dorywczej a alimenty

Moja córka ma 20 lat, studiuje dziennie, ale chce podjąć dorywczą pracę w weekendy. Otrzymuje alimenty od ojca, z którym jestem rozwiedziona. Czy...

Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica?

Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica?

Proszę o wyjaśnienie, kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica. Moja matka chce mnie pozwać o alimenty. Mam rodzinę, mieszkamy za granicą. Ja...

Zmniejszenie płaconych alimentów

Straciłem dobrze płatną pracę. Płaciłem alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa w wysokości 500 zł miesięcznie. W chwili obecnej...

Jak rozpocząć sprawę o alimenty?

Od trzech lat przebywam w Irlandii. Ojciec mojego dziecka mieszka w Polsce. Jak mogę rozpocząć sprawę o alimenty? Niestety były chłopak jeszcze...

Termin złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku o alimenty

Moje pytanie dotyczy terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Mianowicie sąd rejonowy ogłosił wyrok, oddalając w całości mój wniosek...

Alimenty na dzieci, które mieszkają za granicą

Od dwóch lat mieszkam z dziećmi w Wielkiej Brytanii. Były mąż oświadczył, że skoro mieszkam za granicą, nie będzie płacił alimentów, bo...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »