Kategoria: Dzieci

Żądania żony dotyczące opieki nad synem

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-09

Mam pytanie odnośnie opieki nad synem. Pojechał na wakacje do Polski, a była żona powiedziała mi, że nie wróci do mnie do Anglii i że zostaje z nią. Syn ma 15 lat, od 4 lat chodzi do angielskiej szkoły. Nie jestem pozbawiony praw do dziecka. Co robić? Syn chce wrócić do mnie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego –  w skrócie K.p.c.

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy w treści wyroku rozwodowego określone zostało przy kim dziecko pozostaje, a także jak ustalono kwestię wyroku rozwodowego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Innymi słowy, w odniesieniu do wspólnego małoletniego dziecka na dzień orzekania o rozwodzie sąd zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach.

Odpowiedź na Pana pytanie winna zatem wynikać z treści wyroku rozwodowego. Jeżeli dysponuje nim Pan bądź też zna Pan jego treść w tym zakresie, proszę o wskazanie lub skan.

W sytuacji, gdyby władza rodzicielska przysługiwała obojgu rodzicom, wówczas na wyjazd syna musiałaby być zgoda, zakładając, że pomiędzy Państwem takowej nie ma w odniesieniu do wyjazdu. Zachodzi pytanie. na jakiej podstawie syn w Anglii chodził do szkoły i jak się to stało, że zamieszkał tam z Panem.

Nie wskazuje Pan, czy Panu bądź matce dziecka ograniczona została władza rodzicielska.

W mojej ocenie miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako że ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie”.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »