Kategoria: Dzieci

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2014-11-12

Mój mąż od początku małżeństwa stosował wobec mnie przemoc i terror psychiczny. W końcu tego nie wytrzymałam i wyprowadziłam się do rodziców. Bardzo jednak tęsknię za dziećmi i chcę z nimi utrzymywać stały kontakt. Jak to zrobić bezpiecznie, żeby nie narażać się na ataki męża?

Z treści przedstawionego pytania nie wynika, jakoby kwestia zakresu i terminu kontaktów z dziećmi była ustalona orzeczeniem sądu, wobec powyższego w pierwszej kolejności przedstawię odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczego (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm. - dalej K.r.io.), które znajdą zastosowanie w Pani sprawie.

Zgodnie z art. 113 § 1 K.r.io. „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie  z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.io.).

Stosownie do art. 1131 § 1 K.r.io. „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Analiza powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż ma Pani prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dziećmi, o czym stanowi art. 113 § 1 K.r.io. Proszę zwrócić uwagę, iż wolą ustawodawcy jest, aby rodzice w sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, wspólnie ustalili sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dopiero w braku porozumienia pomiędzy rodzicami właściwy do rozstrzygnięcia tej kwestii jest sąd opiekuńczy.

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 615/03) uznał bowiem, iż „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań”.

Mając na uwadze, że z woli ustawodawcy przysługuje Pani prawo do kontaktów z dziećmi, proszę rozważyć, czy rozmowa z mężem w sprawie ustalenia sposobu kontaktów z dziećmi może przynieść wymierny skutek. Być może mąż nie jest świadom, że ma Pani takie prawo i obowiązek.

W sytuacji, w której porozumienie z żoną w przedmiocie ustalenia sposobu i terminów kontaktu z dziećmi z różnych względów nie mogłoby dojść do skutku przysługuje Pani prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi, który należy złożyć w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

We wniosku powinna Pani wskazać propozycję, jak powinny Pani zdaniem wyglądać kontakty z dziećmi, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnosiła Pani o ustalenie kontaktów w ten sposób, by odbywały się one w Pani miejscu zamieszkania. W uzasadnieniu wniosku proszę wskazać, iż mąż uniemożliwia Pani kontakt z dziećmi, ponadto może Pani również wskazać świadków tych zdarzeń.

Podstawą prawną wspomnianego powyżej wniosku jest art. 109 § 1 K.r.io., zgodnie z którym, „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”. Pojęcie dobra dziecka nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, niemniej jednak na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt I ACa 458/10), w którym Sąd zaprezentował następujące stanowisko: „pojęcie dobra dziecka obejmuje nie tylko zaspokojenie jego potrzeb życiowych – wyżywienia, mieszkania, pomocy w nauce itp., ale także jego stan i potrzeby emocjonalne, psychiczne”.

Wniosek o ustalenie osobistych kontaktów z dzieckiem na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 954) – podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.

Pragnę zwrócić także Pani uwagę na odpowiednie przepisy, których znajomość może się Panu w przyszłości przydać.

Otóż, zgodnie z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

Stosownie do art. 59816 § 1 „jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności”.

Wspomniane wyżej przepisy mają za zadanie dyscyplinować rodziców, pod których pieczą dziecko pozostaje, i w praktyce sądy często z nich korzystają. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdyby mając postanowienie o ustaleniu sposobu kontaktów z dziećmi, Pani mąż w dalszym ciągu utrudniał bądź uniemożliwiał kontakt z dziećmi, wówczas może Pani, powołując się na wspomniane przepisy, wystąpić z wnioskiem o zapłatę należnej sumy pieniężnej, dołączając do wniosku odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Wspomniała Pani, iż zamierza Pani wystąpić z pozwem o rozwód (gdyby zainteresowana była Pani wyjaśnieniem tej kwestii lub przygotowaniem pozwu o rozwód lub wniosku o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi – pozostaję do dyspozycji), a zatem należy wyjaśnić, iż podejmując decyzję o rozwodzie konieczne będzie rozstrzygnięcie, z którym z małżonków przebywać po rozwodzie będzie małoletnie dziecko.

Stosownie do art. 58 § 1 K.r.io. „w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Stosownie zaś do art. 58 § 1a K.r.io. „sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

W pozwie o rozwód można zatem wnieść m.in. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi z ustaleniem miejsca pobytu dzieci przy np. matce. W praktyce w większości przypadków sąd ustala miejsce pobytu przy matce, chyba że ojciec dzieci wnioskował o inne rozstrzygnięcie i gruntownie je uzasadni.

W związku z powyższym proszę zastanowić się, czy decyduje się Pani w obecnej sytuacji na wystąpienie z wnioskiem o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi, czy też z pozwem o rozwód, którego orzeczenie będzie zawierało postanowienie o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Co robić, gdy mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka?

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy mój mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka? Czy mogę złożyć w sądzie wniosek o alimenty, mimo że nie mam rozwodu i raczej prędko nie będę go miała? Mieszkam z mężem, który nie partycypuje w kosztach utrzymania domu. Wszystkie opłaty ponosi mój tata. Natomiast mój mąż nie daje pieniędzy ani na dom, ani na ubrania, buty czy zabawki dla naszego synka. Jedynie od czasu do czasu zrobi zakupy spożywcze (z mniejszymi lub większymi problemami), o które go proszę. Wstępnie napisałam wniosek o alimenty – przesyłam go w załączniku. Bardzo proszę o analizę tego wniosku i jakieś wskazówki.

Jak walczyć o regularność widzeń z córką?

Moje małżeństwo się rozpadło. Żona potajemnie wyprowadziła się z córką do swoich rodziców. Teraz utrudnia mi kontakty z dzieckiem, grozi, nie pozwala odwiedzać. Jak walczyć o regularność widzeń z córką?Czy mogę sobie pomóc, jeśli doniosę na brata i męża żony, którzy prowadzą działalność, ale bez odprowadzania podatków?

Z kim mieszkają dzieci przed rozprawą rozwodową?

Z kim mieszkają dzieci przed rozprawą rozwodową? Chcę wnieść pozew rozwodowy, ale boję się, że jak mąż się o tym dowie, to zabierze dzieci i się wyprowadzi. Czy to możliwe? Co z moim mieszkaniem po rozwodzie – przed ślubem kupiłam je na kredyt, a po ślubie spłacaliśmy go razem. Czy mogę żądać od męża wyprowadzki?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zachowanie byłego męża i ojca mojego dziecka (6 lat) zmusza mnie do podjęcia kroków do uregulowania jego kontaktów z dzieckiem. Ojciec nie wykazuje zainteresowania dzieckiem i jego sprawami. Rzadko je odwiedza, nie łoży na nie (sprawa jest u komornika). Ma za to czas i pieniądze na utrzymywanie nowej partnerki i jej dzieci, zapominając o własnym. Jak dotąd nie miał ograniczonych praw ani uregulowanych kontaktów. Gdyby nie moje prośby i wożenie dziecka do niego, to by się nie zmotywował do odwiedzin. Ale potrafił zrobić mi awanturę, gdy zabrałam dziecko na 1 dzień za granicę na wycieczkę. Często obiecuje, że przyjdzie, dziecko czeka, a jego nie ma...

Nie chcę, żeby ten człowiek nas ograniczał (np. wyjazdy za granicę), jeśli nie udziela się w życiu dziecka, nie uczestniczy w zebraniach rodziców itp. Dlaczego miałby więc decydować np. o wyborze szkoły?! Zdarzyło się, że zabrał dziecko na święta do domu swojej parterki, po tej wizycie dziecko powiedziało, że nie chce tam wracać, bo było świadkiem jak „ta pani krzyczy na tatę i brzydko mówi”. Nie chcę, by dziecko przebywało w takim środowisku. Dlatego chciałabym tak uregulować kontakty z dzieckiem, aby spotkania z ojcem odbywały się bez przebywania dziecka w domu konkubiny i aby ojciec poświęcał dziecku więcej czasu niż 2 godziny od przypadku do przypadku.

Ustalenie ojcostwa i alimenty

Zadzwoniła do mnie kobieta, z którą jakiś czas temu spędziłem kilka nocy, z informacją, że jest w ciąży. Nie mam z nią kontaktu i nie wiem, czy to był żart, czy nie. Na wszelki wypadek chciałbym uzyskać fachową poradę na temat ustalenia ojcostwa, ewentualnych alimentów. Jestem kawalerem, ale jeśli się ożenię, czy zasądzone alimenty będą niższe? Jeśli nie będę płacił alimentów, czy jest możliwość, że będą one egzekwowane od mojej rodziny (rodziców lub rodzeństwa)? Czy na wysokość alimentów ma wpływ fakt, że praktycznie nie znamy się z matką „mojego” dziecka?

Kontakty z dzieckiem agresywnego męża

Z mężem rozstałam się 2 lata temu z powodu jego agresji, wniosłam sprawę o rozwód. Pół roku temu postanowiliśmy spróbować terapii małżeńskiej (wycofałam pozew) i znów zamieszkać razem, ale po miesiącu mąż zaczął bić naszego 3-letniego synka i kazałam mu natychmiast się wyprowadzić. Zrobiłam to po konsultacji z psychologiem dziecięcym. Obecnie chcę doprowadzić do rozwodu i ograniczyć kontakty z dzieckiem męża. Czy to możlwie?

Rozwód z winy żony a opieka nad dziećmi

Jakie są przepisy dotyczące tego, kto będzie sprawował opiekę nad małoletnimi dziećmi w przypadku rozwodu z winy żony. Zarówno matka jak i ojciec bez nałogów, pracują, mają gdzie zamieszać z dziećmi. Czy są jakieś okoliczności, które mogą sprawić, że sąd może postanowić tak, że dzieci zamieszkają z ojcem a nie z matką? Jakie są koszty takiego rozwodu?

Wystąpienie o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Mam ogromny problem z kontaktami z 9-letnią córką – moja była żona za wszelką cenę chce mi je ograniczyć. Chciałem mieć kontakt z córką w 1 i 3 weekend z noclegiem, a ona wnosiła, abym spotykał się z córką tylko 1 dzień w miesiącu. Wszystkie sądy przyznały mi tylko 1 weekend z noclegiem. Opinia RODiK wykazała, że córka jest manipulowana przez matkę i że matka powinna zasięgnąć porady w poradni zdrowia psychicznego. Trzy dni temu sąd apelacyjny (na mój wniosek) podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji. Jeden sędzia miał odrębne zdanie i powiedział, że istnieją przesłanki, abym złożył wniosek o odebranie matce dziecka. Moje pytanie: czy mam na to szansę, czy powinienem rozpocząć całą procedurę, która będzie na pewno trudna? Nie będę szczegółowo opisywał różnych wybiegów byłej żony, aby moje kontakty z córką utrudnić, może tylko to, że gdy córka jest ze mną, jest wesoła, radosna, ale w obecności matki udaje, że mnie nie zna. Co mam robić?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »