Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie przed długami męża

• Autor: Tomasz Krupiński

Mój teść narobił długów, o których nie wiedziała jego żona. W celu spłaty tych zobowiązań podpisała kredyt na te długi i raty odciągane są z emerytury teścia. Następnie teść się wyprowadził. Kredyt podobno spłaca, ale narobił kolejnych długów, o których teściowa nie wiedziała. Mają wspólne mieszkanie i teściowa wniosła do sądu o rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Niestety sąd odrzucił wniosek i pouczył, aby tę kwestę załatwić u notariusza. Teść nie sprzeciwia się. Jak uchronić mieszkanie teściowej, żeby nie musiała spłacać długów swego męża i komornik nie zajął mieszkania? Czy teść może przepisać pół mieszkania na kogoś z rodziny – wtedy nie posiadałby żadnego majątku? Proszę o informacje jak zabezpieczyć się przed długami męża.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie przed długami męża

Przedstawiony opis sprawy budzi pewne wątpliwości. Otóż zastanawiające jest, na jakiej podstawie sąd oddalił powództwo o zniesienie wspólności ustawowej z datą wsteczną. W takich, jak przedstawiona, sytuacjach jest to najpewniejszy środek zabezpieczający. Umowa notarialna znosząca wspólność ustawową nie może dotyczyć sytuacji prawnych sprzed jej zawarcia.

Żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Praktyka, idąc za wykładnią wymienionego przepisu, wielokrotnie dokonywaną przez Sąd Najwyższy, do ważnych powodów zalicza między innymi długotrwałą separację uniemożliwiającą zarząd majątkiem wspólnym, alkoholizm, trwonienie wspólnego majątku, zadłużanie go i wszelkie działania małżonka o charakterze finansowym niekorzystne z punktu widzenia dobra rodziny. „Dlatego Sąd, ustalał, czy takie powody w sprawie zaistniały, a jeśli tak, to z jaką datą należy rozdzielność ustanowić. Zgodnie zaś z art. 52 § 2 K.r.o. zd. drugie – w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Już we wcześniejszych orzeczeniach Sąd Najwyższy twierdził, że w orzeczeniu o zniesieniu wspólności małżeńskiej skutek wsteczny może być nadany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych (wyrok SN z 3 lutego 1995r IICRN 162/94, OSNC 1995 /6/100). Ostrożność ta wynika z obawy, by art. 52 K.r.o. nie został wykorzystany dla pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków i w ten sposób interes rodziny został uwzględniony przy pominięciu interesów osób trzecich (liczne orzeczenia SN np. z 23 lipca 1997r IICRN 105/97 , Prok. i Pr. 1998/1/29, z 15 października 1998r, CRN 228/95 Prok. i Pr. 1999/3/32). Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym” (wyrok SN z dnia 11.12.2008 r. w sprawie II CSK 371/08, OSNC 2009/12/171, Biul. SN 2009/4/14).

Być może o wyniku sprawy zadecydowały błędy proceduralne. Odnosząc się do meritum problemu, wskazuję, że co do zasady teściowa nie będzie odpowiadała za długi męża. Czynności przekraczające zakres zarządu dla swej ważności wymagają bowiem zgody współmałżonka.

Zobacz również: Zabezpieczenie alimentów przed rozwodem

Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka

Zgodnie z przepisem art. 41 § 2 K.r.o. – jeśli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo jeżeli istniejące zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, to wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika oraz z niektórych elementów majątku wspólnego małżonków, to jest z:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
  • korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw przysługujących mu jako twórcy.

Tak więc zajęciu będzie podlegała emerytura teścia. Oczywiście należy zabezpieczyć się na przyszłość. W tym wypadku sugeruję dokonanie zniesienia wspólności ustawowej oraz podział majątku wspólnego. Wierzycielom będzie zawsze przysługiwać wierzytelność o zajęcie praw majątkowych, jakie teść nabędzie w razie podziału majątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl