Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku osobistego na wypadek rozpadu małżeństwa

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-20

Jestem mężatką, w drodze darowizny otrzymałam od taty pewną sumę pieniędzy – to mój majątek osobisty. Obecnie wspólnie z małżonkiem chcielibyśmy kupić nieruchomość, która będzie finansowana z pieniędzy pochodzących z tej darowizny i ze wspólnie zaciągniętego kredytu. Czy jest możliwość zabezpieczenia w jakiś sposób mojego majątku osobistego na wypadek rozpadu małżeństwa? Jakie są w takim przypadku możliwe rozwiązania?

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do tych ostatnich należą przedmioty, które każde z małżonków nabyło przed powstaniem wspólności (art. 33 pkt 1), oraz te, które nabyło wprawdzie w czasie trwania wspólności, ale ze szczególnych źródeł (art. 2-10, z modyfikacją wynikającą z art. 34).

W systemie obowiązującego prawa rodzinnego, przyjmującego jako zasadę reżim ustawowej wspólności majątkowej, można skonstruować domniemanie faktyczne (art. 231 k.p.c.), że określone rzeczy w transakcji dokonywanej tylko przez jedno z małżonków zostały nabyte z majątku wspólnego w interesie (na rzecz) ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej; natomiast nabycie określonej rzeczy z majątku osobistego jednego z małżonków musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale także – i to przede wszystkim – z całokształtu okoliczności, istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przede wszystkim decydujący o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jest czas ich nabycia. Do majątku wspólnego bowiem należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich. Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10). Dla przynależności nabytego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego bądź osobistego jednego z małżonków nie ma znaczenia forma czynności prawnej, w następstwie której doszło do nabycia, ani forma, w jakiej nabycie zostało stwierdzone. O tym, czy przedmiot majątkowy nabyty przez jedno z małżonków stanie się składnikiem majątku wspólnego, decydują okoliczności obiektywne, wymienione w art. 31 § 1 w zw. z art. 33 pkt. 2-10. Dla spowodowania takiego skutku lub jego wyłączenia w zasadzie nie ma znaczenia jednostronne oświadczenie jednego z małżonków będącego stroną czynności prawnej.

W trakcie podpisywania umowy notariusz zawsze zapytuje, czy przedmiot ma wejść w skład majątku wspólnego, czy majątku osobistego. Stąd też złożenie deklaracji, iż nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, niweczy skutek surogacji. Konieczne jest z punktu widzenia Pani interesów nabycie udziałowe, tj. część nieruchomości powinna wejść w skład Pani majątku osobistego, a część wspólnego. W tym celu możliwe jest przyjęcie rozwiązania, iż Pani staje się właścicielem w określonej części, a mąż w mniejszym udziale.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak przebiega wykonanie rozdzielności majątkowej?

Jak przebiega wykonanie rozdzielności majątkowej zawartej u notariusza?

Jak w trakcie małżeństwa uzyskać rozdzielność majątkową?

Od ponad 40 lat trwa moje małżeństwo. Faktycznie od kilku lat małżeństwo jest fikcją, gdyż śpimy w oddzielnych pokojach, mamy oddzielne konta bankowe...

Czy żona ma prawo do spadku otrzymanego podczas małżeństwa

Będąc w związku małżeńskim, otrzymałem spadek po mojej rodzinie. Nie mam rozdzielności majątkowej. Czy moja żona jest też na mocy wspólnoty...

Czy żona ma prawo do pieniędzy ze sprzedaży samochodu?

Jesteśmy małżonkami. Mąż chce sprzedać samochód. Czy może pieniądze zachować tylko dla siebie? Poprzedni samochód kupiliśmy za wspólne pieniądze....

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość

Czy można dokonać rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej o jedną nieruchomość? Mam kilka nieruchomości i chciałabym umową objąć...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »