Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku inną drogą niż intercyza

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-16

Otóż za rok będę wstępował w związek małżeński, więc moja mama poradziła mi, żebym w razie rozwodu przepisał na nią swoją część majątku (całą lub nie). W tej chwili mam dom z działką o sporej wartości rynkowej (połowa należy do mnie, a połowa do mamy). Buduję też drugi dom. Mam zaufanie do mojej przyszłej żony, ale moja mama twierdzi, że lepiej się zabezpieczyć przed ewentualnymi podziałami majątku w razie rozwodu. Jeżeli jeszcze przed ślubem zacząłem budowę, a skończę ją dopiero po ślubie, to do wspólnego majątku małżeńskiego będzie należeć część tego nowego domu, czy tylko ta część, która została wykonana podczas trwania ślubu, czy też może cała moja część majątku? Nie chcę wspominać o intercyzie mojej narzeczonej, bo to wskazuje na brak zaufania. Interesuje mnie zabezpieczenie majątku inną drogą niż intercyza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy wskazać, że kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.io. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak więc z powyższego wynika, jeżeli jest Pan współwłaścicielem działki budowlanej oraz mieszkania już przed zawarciem małżeństwa, to po zawarciu małżeństwa i powstaniu wspólności majątkowej ten majątek nadal będzie Pana majątkiem osobistym, do którego Pana żona nie będzie miała żadnych praw.

Wskazuje Pan jednak, że po powstaniu małżeństwa będzie Pan nada wykańczał budynek mieszkalny.

Jeżeli środki na wykończenie tego budynku będą pochodziły z majątku wspólnego (np. z Pana wynagrodzenia za pracę uzyskanego w trakcie trwania wspólności), to Pana żona, po rozwodzie będzie mogła żądać zwrotu połowy tych nakładów jako środków z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty.

Podstawą takiego roszczenia zgłoszonego w sprawie o podział majątku wspólnego jest art. 45 K.r.io., zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Będzie to wyglądało więc tak, że Pan nadal ze swoją mamą będzie właścicielem już posiadanych nieruchomości, zaś Pana żona będzie miała roszczenia o zwrot połowy nakładów, które zostały przeznaczone w czasie trwania wspólności majątkowej.

Dla zabezpieczenia Pana interesów sugeruję sporządzenie dokładnej dokumentacji stanu budowy domu (także fotograficznej z datownikiem) na dzień zawarcia małżeństwa. W ten sposób uniknie Pan w przyszłości roszczeń żony, że tak naprawdę w trakcie małżeństwa został wykonany cały remont domu (a nie jedynie, jak Pan twierdzi i jak było w rzeczywistości, jego wykończenie).

Oczywiście Pana żona nie będzie miała żadnych roszczeń w stosunku do Pana, jeżeli w trakcie trwania małżeństwa na dom przekaże Pan środki zgromadzone przed jego zawarciem lub darowane przez matkę.

Gdy dokona Pan nakładów ze swoich oszczędności powstałych przed zawarciem małżeństwa, to na zasadzie surogacji (art. 33 pkt 10 K.r.io.) nadal będą one stanowić Pana majątek osobisty. Jeżeli zaś w trakcie trwania małżeństwa Pana mama przekaże wyłącznie Panu w drodze darowizny środki pieniężne (radzę je zgłosić do urzędu, gdyż i tak uniknie się podatku) z poleceniem ich przeznaczenia na wykończenie domu, to nakłady na ten dom pochodzące z darowizny również będą Pana majątkiem osobistym.

Reasumując, jeżeli w odpowiedni sposób zabezpieczy Pan swój majątek (poprzez jego dokumentację) na dzień zawarcia małżeństwa (mniej więcej ten dzień), to nawet bez intercyzy obecnie zgromadzony majątek będzie bezpieczny.

Oczywiście tylko intercyza zawarta przed zawarciem małżeństwa daje Panu pewność, że majątek wspólny nie powstanie (to nie znaczy, że nie będą Państwo nabywać rzeczy np. na współwłasność).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki