Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Z kim mieszkają dzieci przed rozprawą rozwodową?

Z kim mieszkają dzieci przed rozprawą rozwodową? Chcę wnieść pozew rozwodowy, ale boję się, że jak mąż się o tym dowie, to zabierze dzieci i się wyprowadzi. Czy to możliwe? Co z moim mieszkaniem po rozwodzie – przed ślubem kupiłam je na kredyt, a po ślubie spłacaliśmy go razem. Czy mogę żądać od męża wyprowadzki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. (…)

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że władza rodzicielska zasadniczo przysługuje w równym stopniu obojgu rodzicom, przy czym, zgodnie z przepisem art. 58 Kodeksu:

„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

Zatem, w przypadku próby zabrania przez Pani męża dzieci od Pani mogłaby Pani zażądać wydania w tym przedmiocie przez sąd orzeczenia regulującego Państwa kontakty z dziećmi do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii w postępowaniu rozwodowym. Do rozstrzygnięcia tej sprawy, zgodnie z art. 4451 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, byłby zarazem właściwy sąd rozwodowy, do którego wniosła Pani swój pozew.

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię Pani mieszkania, to wskazać należy, że zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą m.in. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Wobec tego dokonywane w czasie trwania małżeństwa spłaty kredytu zaciągniętego na poczet zakupu należącej do Pani majątku osobistego nieruchomości pochodziły z majątku wspólnego.

Powyższe powoduje, że zastosowanie w tym zakresie znajdzie przepis art. 45, zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Oznacza to, że Pani mąż w postępowaniu o podział majątku wspólnego będzie mógł żądać, aby zwróciła mu Pani co do zasady 1/2 wartości dokonanych wspólnie spłat zaciągniętego przez Panią kredytu mieszkaniowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl