Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-08 • Aktualizacja: 2020-05-28

Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Dwa lata temu rozstaliśmy się z żoną. Wyjechałem za granicę, pracuję dorywczo i wiele nie zarabiam. Żona po moim wyjeździe wniosła o alimenty i na mocy ugody zasądzono je w kwocie 1000 zł. Właśnie dowiedziałem się, że dwa miesiące temu wyrokiem zaocznym zasądzono mi 1800 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jak z tego wybrnąć? Od czego zacząć? Wiem, że muszę się rozwieść, ale czy to może coś zmienić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok zaoczny o podwyższenie alimentów

Dlaczego sąd wydał wyrok zaoczny w sprawie o alimenty?

Z treści Pana pytania wynika, iż formalnie pozostaje Pan w związku małżeńskim. Praktycznie jest to jednak separacja faktyczna. Z małżeństwa pochodzi dwoje dzieci. Na co dzień pracuje i mieszka Pan za granicą. Początkowo na mocy ugody ustalono alimenty w kwocie 1000 zł. Aktualnie dowiedział się Pan o wydaniu przeciwko Panu wyroku zaocznego zasądzającego od Pana na rzecz rodziny tytułem przyczyniania się do zaspokojenia jej potrzeb kwotę 1800 zł. Pomimo przebywania za granicą Pana zarobki nie są wysokie, albowiem świadczy Pan pracę dorywczą.

W chwili obecnej w pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż wyrok zaoczny został wydany z uwagi na fakt, że Pana żona wniosła pozew o przyczynianie się Pana do zaspokajania potrzeb rodziny, podając do doręczeń Pana miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

Wniesienie pozwu o rozwód i złożenie wniosku o zabezpieczenie na czas postępowania środków na zaspokojenie potrzeb rodziny

W chwili obecnej wnoszenie pozwu o zmniejszenie kwoty zasądzonej tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny nie znajduje uzasadnienia, albowiem wniesienie pozwu o rozwód skutkować będzie zawieszeniem tego postępowania.

Zasadnym jest zatem wniesienie od razu pozwu o rozwód. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sądem, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Sądem właściwym jest sąd okręgowy. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. W treści pozwu mógłby Pan złożyć wniosek o zabezpieczenie na czas postępowania środków na zaspokojenie potrzeb rodziny w kwocie 1000 zł. Pozwoliłoby to zmniejszyć kwotę na czas rozwodu. Nie wskazuje Pan, czy wolą Pana i małżonki jest ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeństwa.

Czy sąd musi orzec o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Zasadą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeństwa. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 57 § 1 K.r.o., zgodnie z którym orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Powyższe wynika bezpośrednio z treści tego przepisu, albowiem ustawodawca posługuje się zwrotem „sąd orzeka”, nie pozostawiając w tym zakresie sądowi żadnej alternatywy. Sąd nie jest zatem uprawniony do orzekania o winie przy orzekaniu rozwodu, ale jest do tego zobligowany przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wyjątek od powyżej zasady przewiduje jednak przepis art. 57 § 2 K.r.o., zgodnie z którym jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Pragnę zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 557/2004, zgodnie z którym „należy pamiętać, że według art. 57 § 2 K.r.io. odstąpienie od orzekania w przedmiocie orzekania o winie może nastąpić tylko na zgodny wniosek stron. Nie zmienia to jednak ścisłego związku obydwu elementów wyroku orzekającego rozwód, tj. orzeczenia o rozwiązaniu związku małżeńskiego i orzeczenia w przedmiocie winy”.

Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie stron a koszty procesu

W opisanym przypadku, jeżeli małżeństwo zostaje rozwiązane bez orzekania o winie stron, w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu należy stosować przepis art. 100 K.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Jeżeli ustali Pan z żoną, że rozwód ma być orzeczony bez winy, wówczas sąd jest związany Państwa wspólnym wnioskiem o nieorzekaniu o winie. Stosownie do treści uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 2 lipca 1985 r., sygn. akt III CZP 39/85 „skuteczne zgłoszenie w sprawie o rozwód żądania zaniechania orzekania o winie obojga małżonków wyłącza dopuszczalność dowodzenia winy pozostałego przy życiu małżonka w procesie wytoczonym na podstawie art. 940 K.c.”.

Powyższe potwierdzone zostało nie tylko w orzecznictwie, ale także w literaturze przedmiotu: „Sąd jest związany żądaniem nieorzekania o winie (uzasadnienie uchwały SN z dnia 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 68)” (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), s. 960).

Na marginesie pragnę zwrócić uwagę, iż „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt IV CKN 112/00).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »