Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykup mieszkania wojskowego przez byłą żonę

• Opublikowane: 2023-03-13

Byłam żoną żołnierza zawodowego. W trakcie małżeństwa dostaliśmy mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (obecna nazwa to: Agencja Mienia Wojskowego). Głównym najemcą tego mieszkania był mój mąż, ja i dwoje naszych dzieci byliśmy współlokatorami. Po rozwodzie mąż wyprowadził się, nie ponosił kosztów utrzymania mieszkania. Ja i nasi synowie mieszkamy w lokalu od 28 lat, jesteśmy także w nim zameldowani. W tym roku mój były mąż zmarł. W mieszkaniu był zameldowany przez cały czas. Czy mam jakieś prawo do tego mieszkania? Czy mogę je wykupić po cenie zniżkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania wojskowego przez byłą żonę

Prawo do mieszkania pochodzącego z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Prawo do mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie wchodzi w skład spadku i nie podlega dziedziczeniu. Przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidują możliwość pozostania osób bliskich zmarłego żołnierza w mieszkaniu wchodzącym w skład zasobów wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Uprawnienie to dotyczy tylko osób bliskich wspólnie zamieszkałych z żołnierzem.

Art. 23 ust. 3 ustawy wskazuje, iż „w razie śmierci:

 1. żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci mieszkał w kwaterze albo w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą, lub nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej, lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 2. żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 3. żołnierza pełniącego służbę kandydacką, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 4. żołnierza nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową

– wspólnie zamieszkałym z nim: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym przysługuje:

  1. odprawa mieszkaniowa:
   • w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu żołnierzowi w dniu śmierci,
   • w wysokości 80% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową, albo
  2. zajmowany lokal mieszkalny, lokal zamienny w przypadku zajmowania kwatery, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach mieszkaniowych – za ich zgodą, albo
  3. lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu śmierci, w zasobie mieszkaniowym Agencji, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową”.

Według art. 23 ust. 1 o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw „osoby, którym do dnia wejścia w życie ustawy przydzielono osobną kwaterę stałą, zachowują nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery. W razie śmierci tej osoby, zamieszkałej w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, niebędącym kwaterą, wspólnie z nią zamieszkałe w chwili jej śmierci osoby, mają prawo zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym”.

Prawo do odprawy mieszkaniowej

Zgodnie z powyższym prawo do odprawy mieszkaniowej lub prawo do zajmowanego przez zmarłego żołnierza lokalu przysługuje wyłącznie osobom bliskim wspólnie zamieszkałym z żołnierzem. Zastosowanie w tym przypadku będą miały przepisy Kodeksu cywilnego (art. 691 § 1 i 2).: „W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Jeżeli więc Pani jako była małżonka najemcy nie zamieszkiwała z nim stale, to nie wstąpi Pani w stosunek najmu po byłym mężu. Teoretycznie też ze względu na niezamieszkiwanie z byłym mężem nie jest Pani ewentualnie uprawniona do wykupienia tego lokalu, jeżeli lokal ten był przeznaczony do sprzedaży przez WAM. Prawo wykupu takiego lokalu posiadają wyłącznie osoby, które mają tytuł prawny do lokalu. Jednak może Pani wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego WAM z wnioskiem o wydanie decyzji o prawie do zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Tutaj znaczenie ma też to, czy Pani po rozwodzie z uwagi na posiadane wspólne dziecko zawarła umowę najmu tego mieszkania z Agencją.

Kto może wykupić mieszkanie wojskowe?

Zgodnie z ustawą o Agencji Mienia Wojskowego oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego „wykupić mieszkanie może tylko osoba, posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu, której zaproponuje to Agencja. Lokale sprzedawane są z pomniejszeniami od wartości rynkowej 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny wspólnie zamieszkujących z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci oraz 90% – osobom niewymienionym w pkt 1. Pomniejszenie nie obejmuje udziału w gruncie przynależnym do lokalu”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl