Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystanie w trakcie rozwodu nielegalnie nagranych z rozmów

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mąż nagrywał telefonem moją rozmowę z koleżanką (w naszym domu), w której nie uczestniczył. Przebywałyśmy w pokoju przy zamkniętych drzwiach, a on zostawił tam swój telefon z włączoną funkcją nagrywania. Następnie jego adwokat załączył to nagranie jako dowód w sprawie. Wiem, że jest w posiadaniu kolejnych nagrań z rozmów, w których nie uczestniczył, i zamierza je również wykorzystać przeciwko mnie. Już złożyłam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez męża i trwa dochodzenie w tej sprawie. Jednakże mąż twierdzi, że dołączy do akt sprawy kolejne nagrania bez względu na konsekwencje.
Czy sąd dopuści takie nagrania jako dowód w sprawie rozwodowej? Co grozi mężowi za nielegalne podsłuchiwanie? Czy adwokat męża może ponieść jakieś konsekwencje prawne w związku z tym, że naraził swojego klienta na odpowiedzialność karną (rozpowszechniając treść podsłuchu)? Pozew wraz z załączonym nagraniem wniósł adwokat w imieniu męża.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie w trakcie rozwodu nielegalnie nagranych z rozmów

Nagrania zdobywane podstępem

Ilekroć w sprawie rozwodowej jedna ze stron procesu posługuje się – w celach dowodowych – dowodem z nagrań pozyskanych w sposób bezprawny, tj. w sposób karany przez art. 267 Kodeksu karnego (tj. nagrania pozyskane bez wiedzy oraz bez zgody osoby nagrywanej, tym bardziej gdy nagrywający nie jest uczestnikiem rozmowy: art. 267 § 1 oraz ujawnienie takiej informacji innej osobie: art. 257 § 4) – wówczas niedopuszczalne jest prowadzenie przez sąd dowodu z takich nagrań. Sąd może dopuścić dowód z nagrania uzyskanego nawet w sposób przestępczy, ale tylko wówczas, gdy nagrywający jest uczestnikiem rozmowy, którą nagrywa. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt I ACa 1057/07, wskazał, iż „podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się, a dowody rozwodowe uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być dopuszczane w postępowaniu cywilnym”.

Zaskarżenie dowodu z nagrania

Podsumowując, sąd nie powinien takiego dowodu dopuścić; niemniej Pani rolą jako strony postępowania jest tego, mówiąc kolokwialnie, „pilnować”. Sąd może bowiem nie wiedzieć, że brak było zgody na nagrywanie. Winna Pani zatem w odpowiedzi na ów wniosek dowodowy lub w odpowiedzi na dopuszczenie przez sąd tego dowodu złożyć zastrzeżenie na podstawie art. 162 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że:

„§ 1. Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenie można zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.

§ 2. Stronie zastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na to uchybienie w dalszym toku postępowania. Skutku tego nie niweczy wypowiedzenie lub cofnięcie pełnomocnictwa.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, gdy chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu lub gdy strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy”.

Niemniej, sąd winien z urzędu takiego dowodu nie dopuścić, Pani rolą jest jednak, czy to w odpowiedzi na pozew, czy to w odpowiedzi na zgłoszony przez męża (jego pełnomocnika) wniosek o przeprowadzenie dowodu z takich nagrań, złożyć odpowiedź, wskazując, że wnosi Pani o odrzucenie owego wniosku dowodowego, bowiem jest pozyskany w sposób przestępczy, tj. z naruszeniem art. 267 § 3 i 4 Kodeksu karnego (pozyskany bez Pani zgody i wiedzy i dotyczy rozmowy w której mąż nie uczestniczył). Na dowód tego może Pani także przedłożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie Pani złożyła.

Konsekwencje bezprawnego zdobycia nagrań

Idąc dalej, jeśli w wyniku Pani zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego z art. 267 Kodeksu karnego organy ścigania ustalą, że do jego popełnienia przez męża doszło, to zgodnie z art. 267 § 3 i 4 w zw. z § 1 mężowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Nie mniej, jeśli nie był wcześniej karany, to z uwagi na prymat kar wolnościowych z wysoką dozą prawdopodobieństwa sąd orzeknie grzywnę. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych ani też przekraczać 2000 złotych.

Oczywiście może Pani dodatkowo żądać obrony swych praw na drodze cywilnej, wnosząc pozew o naruszenie Pani dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, tajemnicy rozmowy/korespondencji, w oparciu o art. 23 Kodeksu cywilnego, żądając np. oficjalnych przeprosin czy zadośćuczynienia jeśli wykaże Pani szkody niemajątkowe (np. depresję, stany lękowe, konieczność brania leków uspokajających z uwagi na ciągły podsłuch – wymagałoby to jednak załączenia jako dowodu z opinii lekarza psychiatry lub z Pani wizyt u tego lekarza).

Działania adwokata w trakcie rozwodu

Co do odpowiedzialności adwokata, który reprezentuje męża, to kwestię tę reguluje Kodeks etyki adwokackiej. Zgodnie z jego § 10 „adwokat nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie”. Niemniej, tutaj moją rolą nie jest ocena pracy innego pełnomocnika (wręcz nie mogę takiej oceny dokonywać na gruncie Kodeksu etyki radcowskiej) – jednak gdyby ktokolwiek uznał, że dany pełnomocnik przekroczył zasady etyki, ma prawo zawiadomić izbę dyscyplinarną właściwą dla takiego adwokata o jego nieetycznym zachowaniu, ta zaś przeprowadzi odpowiednie postępowanie wyjaśniające i ustali czy do naruszenia jakichkolwiek zasad doszło. Nikt inny nie jest do tego uprawniony w przypadku takich zawodów jak radca prawny czy adwokat.

Zobacz również: Czy można mieć kamery na posesji?

Mąż włamał się na twoją pocztę mailową i grozi że przedstawi osobistą korespondencję jako dowód zdrady na sprawie rozwodowej? Czy sąd dopuszcza dowody pozyskane w ten sposób? Masz więcej pytań, opisz problem i zadaj pytania prawnikowi wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl