Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykończenie domu przez jednego małżonka a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-02-27

Mamy z żoną wspólność małżeńską, zbudowaliśmy dom na działce, którą oboje otrzymaliśmy od mojego ojca. Niestety los tak chciał, że będzie rozwód i podział. Aktualnie w nowym domu jeszcze nie mieszkamy, bo trzeba go wykończyć, żona się wyprowadziła ode mnie, ja natomiast chciałbym wykończyć dom przed rozwodem, ale nie chciałbym dzielić się pieniędzmi, które zainwestuję w wykończenie tego domu. Czy istnieje jakiś sposób, żeby przy podziale był uwzględniony tylko mój wkład w wykończenie domu? Ktoś mi podpowiedział, że mój ojciec mógłby brać na siebie faktury, jakby to on wykończył mi ten dom w ramach podarunku. Czy to możliwe?

Pana sposób zasłyszany od znajomych jest dobry, byle tylko udowodnić, na jakiej podstawie Pana ojciec brał na siebie faktury. Poniżej wyjaśnię.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Stosownie do art. 31 § 1 „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Pana ojciec darował Państwu nieruchomość, przy tym zaznaczył, że daruje obojgu do majątku wspólnego. Co do zasady bowiem, jak wynika z powyższego, darowizna na jednego małżonka wchodzi do jego majątku osobistego. Sama faktura o niczym nie świadczy. Może być jednak pewnym dowodem świadczącym, że Pana ojciec dokonał na Pana rzecz darowizny.

Lepszym sposobem jest po prostu zawarcie między Panem a Pana ojcem umowy darowizny środków pieniężnych, w której Pana ojciec oświadcza, że daruje wyłącznie Panu określoną kwotę pieniędzy z przeznaczeniem na wykończenie domu. Wtedy taka umowa będzie ważna, a faktury mogą być normalnie na Pana rzecz. Oczywiście darować można także materiały budowlane, jednak lepiej, aby to były pieniądze (nie naraża się Pan na pytania pełnomocnika Pana żony, który będzie próbował stwierdzić, że wprawdzie Pana są materiały, ale wydatki na robociznę pochodzą z majątku wspólnego).

Darowizna jest więc w takiej sytuacji najbezpieczniejsza. Zaznaczam jednak wyraźnie, że każdy pełnomocnik Pana żony będzie w sprawie o podział majątku próbował dowieść, że umowa darowizny była pozorna, bo:

Pana ojca nie stać na takie darowizny i faktycznie były to pieniądze Pana,

że Pan tych pieniędzy nie przeznaczył na wykończenie domu, a na inne cele,

że faktycznie wykończył Pan dom za swoje pieniądze (z wynagrodzenia),

wreszcie, że wprawdzie dokonał Pan wykończenia domu z majątku wspólnego, ale w mniejszym zakresie, niż Pan twierdzi (np. Pan twierdzi, że Pan położył dach i balustrady, a Pana żona, że dach i balustrady były tylko np. innego typu).

Sugeruję Panu, że można próbować teraz wykończyć dom, ale trzeba się odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez dokumentację, poprzez sporządzenie umowy darowizny, która została złożona do urzędu skarbowego (Panu od ojca przysługuje zwolnienie od podatku pod pewnymi warunkami). Jeżeli w ten sposób się Pan zabezpieczy, to będzie Pan mógł żądać od żony zwrotu tych kwot, gdyż na pewno zwiększyły wartość domu.

Zgodnie z art. 45 K.r.io.:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Jeżeli więc z majątku osobistego dokona Pan nakładów na majątek wspólny, którym jest dom (a w zasadzie nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym), to może Pan żądać zwrotu tych kwot.

Reasumując, formalnie pieniądze przekazane Panu w darowiźnie stanowią Pana majątek osobisty i jeżeli zostały przeznaczone na wykończenie domu (jako majątku wspólnego), to te kwoty powinny zostać Panu zwrócone. Musi Pan jednak być świadomy, że umowa ta będzie atakowana ze strony Pana małżonki, musi Pan przede wszystkim dowieść, że te środki rzeczywiście przeznaczył Pan na budowę domu. Może łatwiej będzie, jeżeli Pana ojciec zakupi materiały i umową darowizny przekaże je Panu. Wszystko musi być zgłoszone do urzędu skarbowego na uwiarygodnienie transakcji.

Faktycznie to sugeruję Panu wstrzymanie się z wykańczaniem domu lub ustanowienie rozdzielności majątkowej i wtedy zabieranie się wykończenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Małżonek wpisany do księgi wieczystej darowanej nieruchomości a podział majątku

Jestem w związku małżeńskim 20 lat, mamy dwoje dzieci. W 2010 r. moja matka zapisała mi notarialnie działkę o wartości ok. 270 tys. zł wraz...

Uszczuplenie majątku wspólnego

Jestem po rozwodzie z mojej winy, mamy wspólne mieszkanie własnościowe. Ja od przeszło 10 lat przebywam za granicą. Przez cały ten czas pieniądze...

Dom wybudowany dla kochanki

Mój mąż wybudował dom dla swojej kochanki. Nie mamy rozwodu ani rozdzielności majątkowej. Czy ja mam prawa do tego domu? Mąż wyprowadził środki ze swojej...

Kto spłaca kredyt sprzed ślubu po rozwodzie?

Wkrótce czeka mnie sprawa rozwodowa (rozwód za porozumieniem stron). W trakcie trwania naszego małżeństwa i za namową męża dokonałam w banku...

Czy mogę starać się o część majątku po rozwodzie?

Jestem 8 lat po rozwodzie za porozumieniem stron. Matka mojego męża (teściowa) była moja opiekunką prawną, odkąd miałam 14 lat i zamieszkiwałam...

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Cały majątek tj. dom, mieszkanie, samochody i firma należy do meża. Ja nie mam nic. Czy w razie...

Odzyskanie pieniędzy sprzed małżeństwa przy podziale majątku

Obecnie jestem w trakcie podziału majątku. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa otrzymałam spadek w postaci mieszkania. W trakcie trwania...

Czy żona ma prawo do domu kupionego po rozstaniu ale przed rozwodem?

W 1979 r. zawarłem związek małżeński. Rozwiedliśmy się w 2011 r. za porozumieniem stron. Chciałbym sprzedać nieruchomość (dom), który zakupiłem...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »