Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjechanie z dzieckiem na stałe do UK

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-06-16 • Aktualizacja: 2020-05-27

Chciałabym wyjechać do UK na stałe wraz z moim dzieckiem (7-letnim). Ojciec dziecka to mój były partner, który płaci na nie alimenty, ale rzadko je odwiedza (co kilka tygodni), ich więź jest bardzo luźna. Obecnie dostałam propozycję pracy w Londynie, na bardzo dobrych warunkach. Mieszka tam też mój obecny partner, z którym chcę założyć w przyszłości rodzinę. Jak taki wyjazd z dzieckiem powinnam sformalizować? Czy mogę zawrzeć z ojcem dziecka umowę notarialną na tę okoliczność? Dodam, że planujemy odwiedzać Polskę z dzieckiem co 3 miesiące, mam tu rodzinę i nieruchomości i na pewno nie zerwę kontaktu z ojcem dziecka. Co zrobić, jeśli ewentualnie nie zgodzi się na taki wyjazd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjechanie z dzieckiem na stałe do UK

Wyjazd matki z dzieckiem za granicę a zgoda ojca

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani matką małoletniego dziecka i wolą Pai jest wyjazd na stałe do Anglii. Ojciec dziecka nie jest Pani małżonkiem, opłaca zasądzone alimenty. Z dzieckiem widuje się co kilka tygodni miesiące. Na stałe pozostaje Pani w związki z obcokrajowcem mieszkającym w Londynie.

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 97 § 2 K.r.io., zgodnie z którym „jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Z treści Pani pytania wynika, że władza rodzicielska przysługuje w chwili obecnej na równi zarówno Pani, jak i ojcu dziecka. W takiej sytuacji miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce tego z rodziców, z którym na stałe przebywa. Dysponując zgodą ojca, należy spisać ugodę przed notariuszem, by nie być narażoną na zarzut porwania dziecka.

Jeżeli ojciec zgody nie wyrazi, wówczas zasadne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyrobienie dla dziecka paszportu, jak też wyjazd dziecka na stałe do Anglii.

Wyraźnie podkreślić należy treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 19/85, zgodnie z którym „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców

W mojej ocenie z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż czym innym jest wyrażenie zgody na wydanie paszportu celem spędzenia wakacji, a czym innym jest wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców.

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71, zgodnie z którym „na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”.

Czy zgoda ojca na wyrobienie dziecku paszportu jest równoznaczna ze zgodą na wyjazd dziecka za granicę?

Mając na uwadze powyższe, sama zgodna na wyrobienie dziecku paszportu (która nastąpiła przed laty) nie może być utożsamiana ze zgodą na wyjazd z dzieckiem poza granice kraju na stałe.

Brak podstaw do ewentualnego pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej niekoniecznie musi stanowić podstawę do odmowy wydania zgody na wyjazd z dzieckiem poza granice kraju. Zauważyć należy, że ojciec może rażąco nie uchyla się od swoich obowiązków, jednak uchybienia te mają istotny wpływ na jakość życia dziecka. Zasadnym będzie bowiem wskazanie, że ojciec widuje się z dzieckiem raz na kilka tygodni, a Pani wolą jest przyjeżdżać do Polski raz na 3 miesiące.

Sprawa przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka z kraju

Każdy dowód w sprawie o wyrażenie zgody na wyjazd z kraju jest dobry. Oczywiście im większa ilość świadków, tym lepiej. Każdy bowiem z argumentów, którego zamierza Pani użyć w sprawie, będzie wymagał udowodnienia. Nie bez znaczenie dla sprawy będzie miał wiek dziecka. Pani powinna natomiast wskazać, iż na stałe pracuje w Anglii (przedkładając przetłumaczone przez biegłego tłumacza zaświadczenie), wskazać miejsce swojego zamieszkania w Anglii (podnosząc tym samym, że jest Pani w stanie zapewnić dziecku miejsce zamieszkania i dach nad głową). Ponadto jeżeli to możliwe, proszę także przedłożyć zaświadczenie o Pani zarobkach, z których będzie wynikać, że jest Pani gotowa przyjąć na siebie nie tylko wychowanie dziecka, ale także jego znaczne utrzymanie.

Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka na stałe do Anglii podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Reasumując, zanim wystąpi Pani do sądu z wymienionym wnioskiem, zasadne będzie zebranie dowodów w postaci dokumentów, listów, świadków, z których wynikałoby, że ojciec nie realizuje swoich obowiązków w należyty sposób, zaniedbuje dziecko, bardzo rzadko widuje się z dzieckiem, a dziecko nie tęskni za ojcem. Sąd wyda zgodę na wyjazd dziecka na stałe do Anglii, jeżeli uzna, że wyjazd nie pogorszy stosunków ojca z dzieckiem. Proszę zatem zauważyć, że przy założeniu, że ojciec odwiedza dziecko co kilka tygodni, a Pani wolą jest odwiedzanie kraju co 3 miesiące, w kontaktach między dzieckiem a ojcem nie nastąpi specjalna zmiana, co z kolei świadczy na Pani korzyść. Na Pani korzyść przemawia także dobrze płatna, jak mniemam, praca w Londynie. Jeżeli wraz z pracą związana jest jakaś opieka socjalna dla Pani i dziecka, proszę zwrócić na to we wniosku uwagę. Wyraźnie wskazać należy jednak, iż wszystkie dokumenty sporządzone w języku angielskim będą musiałby być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Warunkiem koniecznym jest zatem wykazanie, że wyjazd dziecka z kraju w żaden sposób nie zagraża jego zdrowiu i dobru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »