Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd z dzieckiem poza granice kraju bez zgody męża

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-01

Chcę wyjechać z dzieckiem poza granice kraju (do USA). Dziecko ma skończone 15 lat. Czy mogę wyjechać z kraju bez zgody męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że wolą Pani jest wyjazd z dzieckiem do USA.

Zachodzi pytanie podstawowe, czy dziecko otrzyma wizę na wyjazd do USA. W mojej ocenie, o ile nie dojdzie do naruszenia polskich przepisów prawa rodzinnego zgoda taka nie powinna być wydana, albowiem jak domniemywam, każdemu z Państwa przysługuje pełna władza rodzicielska. W tej sytuacji konieczne byłoby uzyskanie zgody sądu na wyjazd z dzieckiem na stałe do USA, o ile ojciec dziecka nie wyrazi zgody na taki wyjazd. W mojej ocenie, miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako iż ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie” (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), s. 960).

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Sąd opiekuńczy przy wydaniu orzeczenia kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Dobro dziecka winno być bowiem dla sądu najwyższą wartością. W praktyce w tego rodzaju sprawach sąd dopuszcza dowód z opinii Zespołu Specjalistów Sądowych lub opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność woli dziecka, które w zależności od wieku może już mieć swoje zdanie w określonej sprawie. Nadto opinia zmierza do określenia, czy rodzic, z którym dziecko ma wyjechać poza granice kraju jest w stanie w pełni zapewnić potrzeby wychowawcze dziecku.

Pogląd powyższy znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71, zgodnie z którym „na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”.

W chwili obecnej powinna zatem Pani złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd z dzieckiem poza granice kraju z jednoczesnym wnioskiem o wydanie postanowienia zabezpieczającego, którego celem będzie wyrażenie zgody na pobyt dziecka na czas postępowania w USA, z określeniem warunków, które pozwolą kontrolować, czy dziecku nie dzieje się krzywda. Do czasu rozprawy może Pani bowiem wnosić o wydanie postanowienia zabezpieczającego świadczenie niepieniężne. Oczywiście na Pani będzie ciążył obowiązek wykazania warunków mieszkaniowych w USA, czy dziecko będzie miało zapewnioną szkołę, itp. We wniosku należy nadto zapewnić sąd, że będzie się Pani stawiała na każde wezwanie sądu celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Istotnym jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.).

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zachodzi pytanie, czy ojciec dziecka realizował dotychczas swoje obowiązki względem dziecka. Jeżeli nie, proszę to także nakreślić we wniosku.

Każde tego rodzaju nienależyte zachowanie skutkować będzie korzystnie dla Pani. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż sąd będzie z urzędu badał, czy dziecko będzie miało w USA należyte warunki mieszkaniowe. Zasadnym byłoby przedstawienie umowy najmu mieszkania lub aktu wskazującego na prawo własności. Nadto, jeżeli podejmie Pani pracę, wówczas sąd będzie badał, gdzie wówczas dziecko będzie przebywało.

Osobiście uważam, że wyrażenie zgody przez sąd będzie niezmiernie trudne, ale nie niemożliwe. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju bierne zachowanie cechuje ojca dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki