Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-06

Jesteśmy już kilka lat po rozwodzie. Nie było podziału majątku. Mamy wspólny dom, który w chwili obecnej chcielibyśmy wspólnie sprzedać. Czy musi być sądownie przeprowadzony podział majątku, czy możemy go wspólnie sprzedać jako współwłaściciele bez przeprowadzania podziału jako byli małżonkowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków

Czy byli małżonkowie mogą sprzedać nieruchomość bez przeprowadzania sądowego podziału majątku?

Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej d

o majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku”.

Ustanie wspólności ustawowej powoduje, że do majątku, który był objęty tą wspólnością, nie mogą – nawet w drodze analogii – być stosowane przepisy ją regulujące (art. 31–42). Do majątku tego, aż do chwili jego podziału, stosuje się art. 43 i 45, a w sprawach w nich nieunormowanych - odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego, tj. art. 1035–1036 Kodeksu cywilnego. Ponieważ art. 1035 odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, znajdują tu odpowiednie zastosowanie art. 197–221.

Wskutek ustania wspólności ustawowej dotychczasowa wspólność majątkowa ulega przekształceniu we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego (art. 1035) i zbliżoną do współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych. Jest to wspólność określonej masy majątkowej należącej do małżonków lub ich następców prawnych. Obejmuje ona jedynie aktywa wchodzące w skład majątku objętego wspólnością ustawową, nie obejmuje zaś długów obciążających ten majątek (inaczej S. Breyer, S. Gross, w: Kodeks…, s. 218). Przedmiotem tej wspólności są zarówno poszczególne przedmioty majątkowe, jak i masa majątkowa, w skład której wchodzą te przedmioty – rzeczy ruchome i nieruchome oraz wszelkie inne przedmioty majątkowe (ściśle mówiąc prawa przysługujące do nich), jak również inne prawa oraz roszczenia, które wchodziły w skład majątku objętego wspólnością ustawową. Jest to masa majątkowa w znaczeniu gospodarczym. Prawnie zaś nie jest wyodrębniona.

Majątek małżonków po rozwodzie

Po ustaniu wspólności ustawowej zamiast dotychczasowych trzech majątków małżonków (majątek wspólny i majątki osobiste każdego z małżonków) pozostają dwa majątki; każdy należący do jednego z małżonków lub ich następców prawnych. Każdy z tych majątków obejmuje dotychczasowy majątek osobisty jednego z małżonków oraz przypadający temu małżonkowi udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Majątek, który był objęty wspólnością ustawową, po ustaniu tej wspólności nazywany jest – tak jak i majątek wspólny małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej – majątkiem wspólnym (patrz np. art. 43 § 1). Natura tych majątków jednak jest inna. Od chwili ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1), przy czym w razie spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 43 § 2 istnieje możliwość innego ukształtowania tych udziałów. Nabycie przez małżonków przedmiotów majątkowych po ustaniu wspólności ustawowej nie powoduje zwiększenia masy majątku wspólnego, lecz przedmioty te wchodzą w skład majątku jednego z małżonków, a gdy nabyte zostały przez małżonków wspólnie, to stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych i udziały w tej współwłasności wchodzą w skład majątków każdego z małżonków.

Nie ma potrzeby przeprowadzania podziału majątku. Do notariusza należy udać się jednak z odpisem wyroku rozwodowego, aby uniknąć konieczności prostowania KW, lub w wydziale KW złożyć wyrok rozwodowy z wnioskiem o wpis do KW, wówczas zostanie wpisany udział po 1/2 dla każdego z byłych małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki