Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-09-04 • Aktualizacja: 2020-05-27

Odbyła się rozprawa o odzyskanie praw rodzicielskich do mojego 4-letniego dziecka, straciłem je przez swoje zaniedbanie i brak zaangażowania. Jednak w ostatnim czasie babka dziecka wyciągnęła do mnie rękę i ułatwiała kontakt, bardzo mnie to do niego zbliżyło. Niestety kontakty się urwały, bo matka dziecka je uniemożliwia. Dziś po kilku miesiącach od poznania własnego dziecka bardzo mi go brakuje, a sprawa została odroczona aż 4 miesiące. Chciałbym móc moje dziecko widywać, co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści przedstawionego pytania nie wynika jakoby kwestia zakresu i terminu kontaktów z dzieckiem była ustalona postanowieniem sądu, wobec tego w pierwszej kolejności przedstawię odpowiednie przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej K.r.io.), które znajdą zastosowanie w Pana sprawie.

 

Zgodnie z art. 113 § 1 K.r.io.: „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

 

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2 K.r.io.).

 

Stosownie do art. 1131 § 1 K.r.io.: „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Analiza powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż ma Pan prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o czym stanowi art. 113 § 1 K.r.io. Proszę zwrócić uwagę, iż wolą ustawodawcy jest, aby rodzice w sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, wspólnie ustalili sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dopiero w braku porozumienia pomiędzy rodzicami właściwy do rozstrzygnięcia tej kwestii jest sąd opiekuńczy.

 

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależne od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 615/03) uznał bowiem, iż: „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań”.

 

Mając na uwadze, iż z woli ustawodawcy przysługuje Panu prawo do kontaktów z dzieckiem proszę rozważyć, czy rozmowa z matką dziecka w sprawie ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem może przynieść wymierny skutek. Być może matka dziecka nie jest świadoma, że ma Pan takie prawo i obowiązek.

 

Jeśli porozumienie w przedmiocie ustalenia sposobu i terminów kontaktu z dzieckiem z różnych względów nie mogłoby dojść do skutku, przysługuje Panu prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi, który należy złożyć w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

We wniosku powinien Pan wskazać propozycję, jak powinny Pana zdaniem wyglądać kontakty z dziećmi, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów. W uzasadnieniu wniosku proszę wskazać, iż matka dziecka uniemożliwia Panu z nim kontakt, może Pan również wskazać świadków tych zdarzeń. Uważam też za zasadne, aby we wniosku wystąpił Pan o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania w ten sposób, że np. będzie miał Pan prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem w miejscu jego zamieszkania w obecności matki np. w każdą lub drugą i czwartą sobotę miesiąca od godz. … do godz. ….

 

Podstawą prawną wspomnianego wniosku jest art. 109 § 1 K.r.io., zgodnie z którym: „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”. Pojęcie dobra dziecka nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, niemniej jednak na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt I ACa 458/10), w którym sąd zaprezentował następujące stanowisko: „Pojęcie dobra dziecka obejmuje nie tylko zaspokojenie jego potrzeb życiowych – wyżywienia, mieszkania, pomocy w nauce itp., ale także jego stan i potrzeby emocjonalne, psychiczne”.

 

Wniosek o ustalenie osobistych kontaktów z dzieckiem na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 954) – podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.

 

Dysponując sądowym postanowieniem w przedmiocie ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem, pragnę zwrócić Pana uwagę na odpowiednie przepisy, których znajomość może się Panu w przyszłości przydać.

 

Otóż zgodnie z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 – dalej K.p.c.): „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

 

Stosownie do art. 59816 § 1 K.p.c.: „Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności”.

 

Wspomniane wyżej przepisy mają za zadanie dyscyplinować rodziców, pod których pieczą dziecko pozostaje, i w praktyce sądy często z nich korzystają. Należy pamiętać, że gdyby matka dziecka, mając postanowienie o ustaleniu sposobu kontaktów z dzieckiem, w dalszym ciągu utrudniała bądź uniemożliwiała z nim kontakt, wówczas może Pan, powołując się na wspomniane przepisy, wystąpić z wnioskiem o zapłatę należnej sumy pieniężnej, dołączając do wniosku odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »