Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia a właściwość sądu

Autor: Marek Gola

Mój partner został ubezwłasnowolniony całkowicie przez sąd okręgowy w miejscu swojego zamieszkania. Przebywał wtedy u jednego z synów. Wniosłam do tego sądu wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia. W międzyczasie ubezwłasnowolniony został zabrany do drugiego syna – opiekuna prawnego zamieszkałego w Krakowie. Sąd, do którego wniosłam wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia, po rozpoznaniu sprawy, zdecydował rozpocząć postępowanie z urzędu i wyznaczono termin rozprawy. Opiekun prawny, powołując się na art. 504 K.p.c., wniósł o przeniesienie sprawy do Krakowa. Tak też się stało i to budzi moje wątpliwości. Czy nie należało zastosować w tym przypadku art. 508 § 1 K.p.c.? Skoro postanowienie o ubezwłasnowolnieniu zostało wydane przez sąd w pierwotnym miejscu zamieszkania ubezwłasnowolnionego, to również postępowanie o uchylenie ubezwłasnowolnienia powinno być przeprowadzone w miejscu jego złożenia, a nie miejscu obecnego zamieszkania ubezwłasnowolnionego. Po prostu – czy przekazanie do rozpoznania mojego wniosku do Krakowa było prawidłowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zatem na wniosek syna sąd dotychczasowy uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu w Krakowie. Zastania się Pani, czy działanie sądu było prawidłowe.

Zgodnie z art. 508 § 1 K.p.c., jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd dla m.st. Warszawy.

W tym miejscu pragnę zwrócić szczególną uwagę na zwrot „miejsce zamieszkania”. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (K.c.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jednakże miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. W tej sytuacji zachodzi pytanie, gdzie zamieszkuje syn, który jest opiekunem prawnym Pani partnera. Skoro bowiem syn zamieszkuje w Krakowie, sąd w Krakowie jest władny do rozpoznania sprawy. Jeżeli syn będący opiekunem prawnym zamieszkuje w miejscowości będącej w obszarze właściwości dotyczącej sądu, to można by uznać, że przekazanie sprawy odbyło się niezgodnie z przepisami.

Należy także zwrócić uwagę na zapis art. 508 § 2 K.p.c., zgodnie z którym w wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części. Powyższy przepis może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie, albowiem proszę pamiętać, że synowie, jak wynika z opisu, podzielili się opieką nad ojcem, co z kolei powoduje, że przez dłuższy czas ojciec będzie zamieszkiwał w Krakowie. W sprawie z Pani wniosku występuje konieczność przeprowadzenia badań celem sporządzenia opinii na okoliczność ustalenia czy stan zdrowia partnera pozwala na uchylenie ubezwłasnowolnienia.

Obawiam się, że nawet gdyby wniosła Pani zażalenie na postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy, to sąd, opierając się na treści art. 508 § 2 K.p.c. uzna, że właściwy do rozpoznania jest sąd w Krakowie.

Zobacz również: Sprzedaż mieszkania osoby ubezwłasnowolnionej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl