Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-27

Przed 5 laty, po ślubie zmieniłam umowę małżeńską ustawową na rozszerzoną. Mąż stał się współwłaścicielem mieszkania. Obecnie sąd orzekł nasz rozwód z jego wyłącznej winy. W jaki sposób znieść współwłasność mojego mieszkania? Jak je odzyskać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Na czym polega podział majątku wspólnego?

Z chwilą ustania wspólności wspólność łączna przekształca się w szczególną współwłasność ułamkową. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 1998 r. (I CKU 121/97, Prok. i Pr. 1998, nr 10, s. 28): „Między małżonkami po ustaniu wspólności ustawowej istnieje szczególny rodzaj wspólnoty, do której stosuje się – z pewnymi ograniczeniami – przepisy o współwłasności ułamkowej.

 

Małżonkowie mają udziały ułamkowe w każdym z przedmiotów wchodzących dotąd do majątku wspólnego. Do ich sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego z uwzględnieniem treści art. 42-46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) przewidujących następujące odrębne cechy tej wspólności, a mianowicie: możliwość sądowego ustalenia nierównych udziałów (art. 43 § 2 i 3 K.r.o.), roszczenie o zwrot nakładów i wydatków (w zakresie ograniczonym w art. 45 § 1 zd.1 i 3 K.r.o.) oraz o podział majątku wspólnego.

 

Stosownie do treści art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej sąd rozstrzyga także o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

 

Oznacza to, iż w postępowaniu o podział majątku sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach małżonków z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku wspólnego, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na te składniki majątkowe nakładów i spłaconych długów w czasie od chwili ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. Podstawę materialnoprawną tych roszczeń stanowi art. 1035 K.c., odsyłający do przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym art. 207 K.c., zgodnie z którym – pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Rozszerzenie wspólności polegające na włączeniu do majątku wspólnego określonych przedmiotów nabytych przed powstaniem wspólności a podział majątku po rozwodzie

 

W tym miejscu należy jednak wskazać, iż Państwo dokonaliście rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Jak podkreśla się w doktrynie – rozszerzenie wspólności polegające na włączeniu do majątku wspólnego określonych przedmiotów nabytych przed powstaniem wspólności stanowi nie tyle zmianę ustroju majątkowego, co – dokonaną jednorazowo – „korektę skutków” funkcjonującego przed zawarciem intercyzy ustroju majątkowego. Nie jest to bowiem, z istoty rzeczy, ustalona na przyszłość zmiana „zasad dystrybucji” określonych rodzajowo przedmiotów do majątku wspólnego albo do majątków osobistych, ale „przesunięcie” tych przedmiotów z majątków osobistych do majątku wspólnego.

 

Według poglądu wyrażonego w uchwale SN z dnia 14 czerwca 1963 r. (III CO 24/63, OSNCP 1964, nr 5, poz. 88) – zawarta przez małżonków umowa rozszerzająca wspólność ustawową o przedmiot wchodzący już w chwili jej zawierania w skład majątku jednego z nich jest umową zbycia tego przedmiotu. W kolejnej uchwale z dnia 15 stycznia 1992 r. (III CZP 142/91, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 130) SN przyjął, że jest to czynność prawna rozporządzająca mająca postać rozporządzenia nieodpłatnego (zob. A. Dyoniak, glosa, OSP 1993, z. 5, poz. 92). Sąd Najwyższy wskazał, że: „Zbyciu nieruchomości w tym trybie odpowiada więc nabycie przez drugiego małżonka, który staje się podmiotem współwłasności łącznej w odniesieniu do tej nieruchomości – i to tytułem darmowym”.

 

Wobec nieodpłatnego rozporządzenia własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego przez wnioskodawcę wskutek umowy rozszerzającej wspólność ustawową, nie jest zasadnym zakwalifikowanie poczynionych na zakup tego prawa wydatków jako nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny.

 

Nie ma więc możliwości „odzyskania mieszkania”. Stało się ono składnikiem majątku wspólnego i może podlegać podziałowi w toku postępowania o podział tegoż majątku.

 

W Pani sytuacji jedynym rozwiązaniem jest sprawa w sądzie o nierówne udziały w majątku wspólnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Podziału majątku bez wiedzy i zgody małżonka

Jestem współwłaścicielem mieszkania wraz z byłą małżonką na podstawie aktu notarialnego. Mieszkanie własnościowe w bloku, niezadłużone....

Czy mąż może wyrzucić żonę z domu po rozwodzie?

Mój mąż od roku ma kochankę i chce z nią budować nowy związek. Wyprowadził się dwa tygodnie temu do matki. Wiem, że planuje wystąpić...

Uzupełniający podział majątku po latach od rozwodu

Sprawa dotyczy uzupełniającego podziału majątku. Mam za sobą nieudane małżeństwo, które zakończyło się rozwodem 17 lat temu. Rozwiedliśmy się...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »