Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzupełnienie podziału majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2021-03-26

Dowiedziałem się ostatnio, że moja była żona w trakcie małżeństwa obracała akcjami na polskiej giełdzie. Rozwód nastąpił 12 lat temu, małżeństwo trwało 9 lat. Na moje pytanie, dlaczego się ze mną nie rozliczyła przy podziale majątku, odpowiedziała, że akcjami obracała jeszcze przed zawarciem małżeństwa ze mną. Co jest możliwe, ale przecież obracała akcjami też w trakcie naszego małżeństwa. Zwróciłem się do komisji nadzoru finansowego o informację, a odpowiedziano mi, że nie jestem osobą uprawnioną. Moje pytanie jest takie: Jeśli zwrócę się do sądu o uzupełniający podział majątku i złożę wniosek o to, żeby sąd wystąpił do komisji nadzoru finansowego o te informacje, to sąd ten wniosek przyjmie, czy odrzuci? Jakie mogą być koszty uzupełnienia podziału majątku i kiedy trzeba je ponieść? Jaka jest szansa na pozytywny efekt sprawy Czy sobie po prostu odpuścić? Nie chodzi o duże pieniądze, może 20 tys. zł. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzupełnienie podziału majątku

Uzupełniający podział majątku

W postanowieniu z dnia 14 lipca 1983 r., sygn. akt IV CR 282/83, Sąd Najwyższy uznał, że składniki majątku wspólnego byłych małżonków niezgłoszone do podziału lub pominięte przez sąd w prawomocnym orzeczeniu o podział nie przestają być majątkiem wspólnym; mogą przeto zostać podzielone w drodze umowy lub orzeczenia sądowego (podział uzupełniający). Podkreślenia wymaga, że w tym postępowaniu rozliczeniu podlega całość stosunków między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności, a przedmiotem podziału jest objęty stan czynny masy majątkowej w czasie orzekania, jak też równowartość rzeczy lub praw należących do wspólności, lecz zbytych przez jedno z małżonków po jej ustaniu oraz równowartość rzeczy w sposób rozmyślny, ze szkodą dla drugiego małżonka zbytych w czasie trwania wspólności (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1967 r., sygn. akt III CZP 73/67).

Oddalenie wniosku o podział majątku wspólnego może nastąpić tylko wówczas, gdy nie istnieje majątek wspólny, ponieważ jego podział został już dokonany. Zatem, o ile sąd uznałby, że składnik pominięty jest to majątek wspólny, doszłoby do jego podziału.

Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Akcje giełdowe nabyte przed ślubem

Akcje na giełdzie nabyte przed zawarciem małżeństwa należały do majątku osobistego byłej żony.

Twierdzenie, że akcje nabyte w trakcie małżeństwa objęte są majątkiem wspólnym tylko na fakcie, że były kupowane w czasie jego trwania, to trochę za mało. Wystarczy na wszczęcie postępowania, w trakcie którego Pan wykazywałby, że są majątkiem wspólnym, a była żona – że nie.

Przeznaczenie środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków na zakup akcji spółki akcyjnej oznacza, że wchodzą one w skład tego majątku pomimo tego, że akcjonariuszem jest wyłącznie ich nabywca. Ocena, czy dana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, powinna zostać odniesiona do wywołanych nią skutków w porównaniu z rozmiarem, charakterem i składnikami majątku wspólnego – uznał Sąd Najwyższy.

Akcje na giełdzie jako majątek wspólny

Zatem przeznaczenie środków pochodzących z majątku osobistego małżonka na zakup akcji spółki akcyjnej oznacza, że wchodzą one w skład majątku osobistego.

Sąd prawdopodobnie mógłby zwrócić się do KNF z wnioskiem o udostępnię informacji o zakupach i sprzedaży w trakcie trwania małżeństwa. Ale równie dobrze po wstępnej ocenie materiału złożonego przez strony może uznać, że nie ma takiej potrzeby, bowiem akcje należały do majątku osobistego.

Obrona byłej żony przed uzupełnieniem podziału majątku

Była żona zapewne zawnioskowałaby o informacje sprzed zawarcia małżeństwa. Łatwo wykazałaby, że akcje należały do niej przed zawarciem małżeństwa.

Nadto twierdziłaby, że przychody z ich sprzedaży także były jej majątkiem osobistym, który przeznaczyła na zakup kolejnych akcji. Jak z wyliczeń pojawiłby się taki obraz sytuacji – sprawa byłaby przegrana.

Koszty to opłata sądowa w wysokości stałej 1000 zł. Wnoszona ona jest przy składaniu wniosku w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »