Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utajnienie rozprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-12

Sąd wystąpił z urzędu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca biologicznego dziecka. Jak można i czy można utajnić rozprawę w sądzie rodzinnym? Chodzi mi o dobro dziecka.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utajnienie rozprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wyłączenie jawności w sprawach cywilnych na wniosek strony

Wyłączenie jawności w sprawach cywilnych następuje obligatoryjnie, jeżeli publiczne rozpatrywanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności, albo gdy na rozprawie ujawnione mogą być okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową, a także gdy zażąda tego strona i przedstawi istotne powody, które sąd uzna za ważne (art. 153 i 154 K.p.c.). Wyłączona jest jawność w sprawach małżeńskich i rodzinnych (art. 427), jednak nie wyłączono jej z urzędu w sprawach między rodzicami i dziećmi. Dlatego należy w tej sprawie skorzystać z możliwości jakie daje art. 153 i 154 K.p.c.:

„Art. 153. [Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych]

§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.

§ 11. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

§ 2. Sąd może ponadto zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Art. 154. [Wstęp na posiedzenie przy drzwiach zamkniętych]

§ 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

§ 2. Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.”

Dlatego doradzam niezwłoczne złożenie takiego wniosku w trybie art. 153 § 2 K.p.c. Istotą pozostaje wywód zawarty w uzasadnieniu tegoż wniosku, aby wykazać i przekonać sąd, że roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego, co przy jawności postępowania wpłynęłoby negatywnie na rodzinę, a przede wszystkim byłoby sprzeczne z prawidłowo pojmowanym dobrem małoletniego dziecka.

W razie potrzeby – służę pomocą w przygotowaniu takiego wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki