Kategoria: Dzieci

Ustanowienie planu wychowawczego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-06-18

Jestem w trakcie rozwodu (ja złożyłam pozew). Została podjęta mediacja i został ustalony plan wychowawczy. Następnie odbyła się rozprawa, na której mój mąż powiedział, że wycofuje się ze wszystkiego i że nie chce rozwodu. Czy ustanowienie planu wychowawczego, który został podpisany jest wciąż wiążące?

Z opisu sprawy wynika zawarcie ugody i ustanowienie planu wychowawczego – do czasu, gdy nie zostaną podjęte wiążące czynności zwalniające strony z obowiązywania tych dokumentów – są one obowiązujące i należy wymagać ich przestrzegania w materii praw i obowiązków rodziców względem dzieci. Odpowiada to zresztą przepisowi z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Inaczej sprawa się ma z zadeklarowaną kwestią samego rozwodu – tu w toku sprawy strona niezadowolona z ugody ma prawo kształtować swoje oczekiwania. Jednak nie oznacza to żadnego automatycznego upadku sprawy, czy jej umorzenia lub braku dalszego toku. Po prostu sąd uwzględnia nowe stanowisko pozwanego w sprawie o rozwód.

Natomiast co do kwestii dotyczących dzieci z planu i ugody – są one nadal obowiązujące, chyba że pozwany jako ojciec dzieci wniesie o ich zmianę, ale wtedy będzie musiał dostarczyć dowody na proponowany sens zmian.

Stąd proszę konsekwentnie podtrzymywać swoje stanowisko w sprawie o rozwód w oparciu o ugodę i plan.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »