Kategoria: Alimenty

Uregulowanie zaległych alimentów

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-06-14

Mieszkam z małżonką i dwójką naszych dzieci (córka samotnie wychowująca naszego wnuka i syn, który studiuje). Mieszkanie jest naszym majątkiem wspólnym małżeńskim. W 2014 r. dowiedziałem się, że mam 10-letniego syna z inną kobietą Wyrokiem sądu z 2014 r. zostałem zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie od 1 stycznia 2012 r. Zapłacenie alimentów wstecznych spowodowało, że stałem się dłużnikiem, ponieważ nie dysponowałem kwotą, którą mógłbym je spłacić. Wierzycielka wystąpiła z wnioskiem do komornika. Jestem bezrobotny i do 2017 r. spłacałem tylko część alimentów bieżących w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota do spłacenia u komornika urosła horrendalnie, komornik żąda ode mnie 80 000 zł. Na wniosek wierzycielki komornik wszczął egzekucję z naszego mieszkania, które jest wspólnotą małżeńską. Kiedy byłem u komornika dowiedzieć się o kwotę do spłacenia, powiedział, że będzie licytował nasze mieszkanie. Na dzień dzisiejszy chcę wziąć pożyczkę i zaspokoić wierzycielkę odnośnie alimentów zaległych i zobowiązać się do płacenia alimentów bieżących. Jak przeprowadzić taką ugodę, żeby mieć pewność, że po przekazaniu zadowalającej kwoty wierzycielce nie będzie mogła dochodzić ponownie alimentów zaległych? Chciałbym uniknąć kosztów komorniczych lub je zminimalizować. Wierzycielka zgodziła się uczynić taki krok.

Gratuluję, iż udało się Panu nakłonić matkę dziecka do zawarcia ugody. Jak ma Pan to zrobić bezpiecznie dla siebie? Po pierwsze ugoda winna być spisana i zawierać w sobie wskazanie, kto ją zawiera i do jakiej sprawy (sprawy o alimenty, zasądzone wyrokiem sądu …z dnia … w sprawie …, toczącej się egzekucji sygn. …). Po drugie winna wskazywać, czy wyczerpuje ona wszelkie roszczenia stron. Jest to BARDZO ważne, bo właśnie dzięki takiemu zdaniu matka dziecka nie będzie miała później możliwości podważenia tego, iż spłacił Pan całość zadłużenia.

Po trzecie winien być w niej zapis, iż uregulował Pan należność wpłatą na rachunek bankowy lub też gotówką do rąk matki, co ta potwierdza. Po czwarte – oświadczenie matki, iż zobowiązuje się ona do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji w zakresie objętym ugodą oraz o zawieszenie dalszego postępowania egzekucyjnego, co do kwot bieżących. I ostatecznie także wskazanie, jak będzie wyglądać bieżąca spłata rat.

Ugodę taką zawrzyjcie w 3 egzemplarzach, po jednym dla Państwa i 3. dla komornika. Po tym proszę wysłać kopię ugody wraz z wnioskiem do komornika.

W dalszej kolejności komornik wyda postanowienie, w którym wskaże, jakie koszty postępowania są do poniesienia przez Pana. Postanowienie to będzie zawierać również informację o tym, jakie koszty komornicze, czyli bezpośrednie koszty jego wynagrodzenia, musi Pan zapłacić.

Niestety nie uda się Panu uwolnić od tego obowiązku, jednak może Pan wnosić o zmniejszenie należnej komornikowi kwoty. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji w art. 49 stanowi:

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ust. 1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia”.

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

Wystarczy wnieść skargę na czynności komornika i zawrzeć w niej wniosek o obniżenie kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »