Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie zaległych alimentów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-06-14

Mieszkam z małżonką i dwójką naszych dzieci (córka samotnie wychowująca naszego wnuka i syn, który studiuje). Mieszkanie jest naszym majątkiem wspólnym małżeńskim. W 2014 r. dowiedziałem się, że mam 10-letniego syna z inną kobietą Wyrokiem sądu z 2014 r. zostałem zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie od 1 stycznia 2012 r. Zapłacenie alimentów wstecznych spowodowało, że stałem się dłużnikiem, ponieważ nie dysponowałem kwotą, którą mógłbym je spłacić. Wierzycielka wystąpiła z wnioskiem do komornika. Jestem bezrobotny i do 2017 r. spłacałem tylko część alimentów bieżących w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota do spłacenia u komornika urosła horrendalnie, komornik żąda ode mnie 80 000 zł. Na wniosek wierzycielki komornik wszczął egzekucję z naszego mieszkania, które jest wspólnotą małżeńską. Kiedy byłem u komornika dowiedzieć się o kwotę do spłacenia, powiedział, że będzie licytował nasze mieszkanie. Na dzień dzisiejszy chcę wziąć pożyczkę i zaspokoić wierzycielkę odnośnie alimentów zaległych i zobowiązać się do płacenia alimentów bieżących. Jak przeprowadzić taką ugodę, żeby mieć pewność, że po przekazaniu zadowalającej kwoty wierzycielce nie będzie mogła dochodzić ponownie alimentów zaległych? Chciałbym uniknąć kosztów komorniczych lub je zminimalizować. Wierzycielka zgodziła się uczynić taki krok.

Uregulowanie zaległych alimentów

Gratuluję, iż udało się Panu nakłonić matkę dziecka do zawarcia ugody. Jak ma Pan to zrobić bezpiecznie dla siebie? Po pierwsze ugoda winna być spisana i zawierać w sobie wskazanie, kto ją zawiera i do jakiej sprawy (sprawy o alimenty, zasądzone wyrokiem sądu …z dnia … w sprawie …, toczącej się egzekucji sygn. …). Po drugie winna wskazywać, czy wyczerpuje ona wszelkie roszczenia stron. Jest to BARDZO ważne, bo właśnie dzięki takiemu zdaniu matka dziecka nie będzie miała później możliwości podważenia tego, iż spłacił Pan całość zadłużenia.

Po trzecie winien być w niej zapis, iż uregulował Pan należność wpłatą na rachunek bankowy lub też gotówką do rąk matki, co ta potwierdza. Po czwarte – oświadczenie matki, iż zobowiązuje się ona do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji w zakresie objętym ugodą oraz o zawieszenie dalszego postępowania egzekucyjnego, co do kwot bieżących. I ostatecznie także wskazanie, jak będzie wyglądać bieżąca spłata rat.

Ugodę taką zawrzyjcie w 3 egzemplarzach, po jednym dla Państwa i 3. dla komornika. Po tym proszę wysłać kopię ugody wraz z wnioskiem do komornika.

W dalszej kolejności komornik wyda postanowienie, w którym wskaże, jakie koszty postępowania są do poniesienia przez Pana. Postanowienie to będzie zawierać również informację o tym, jakie koszty komornicze, czyli bezpośrednie koszty jego wynagrodzenia, musi Pan zapłacić.

Niestety nie uda się Panu uwolnić od tego obowiązku, jednak może Pan wnosić o zmniejszenie należnej komornikowi kwoty. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji w art. 49 stanowi:

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ust. 1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia”.

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

Wystarczy wnieść skargę na czynności komornika i zawrzeć w niej wniosek o obniżenie kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Zamierzam pozwać męża o alimenty na dziecko i na mnie, ponieważ mąż przestał łożyć na utrzymanie domu. Mam w związku z tym pytania:...

Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?

Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?

Jestem zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz córki (500 zł miesięcznie). Córka ma 19 lat i wyraża wolę dalszej nauki (studia zaoczne). Czy nadal...

Poinformowanie o usamodzielnieniu się dziecka ojca płacącego alimenty

Ojciec płaci alimenty na dziecko, aktualnie dziecko już skończyło szkołę i pracuje za granicą. Ojciec był pozbawiony praw, nie interesował się losem...

Były mąż nie płaci alimentów

Były mąż nie płaci alimentów

Od kilku miesięcy były mąż nie płaci alimentów na dzieci. Oddałam sprawę do komornika, jednak egzekucja okazała się bezskuteczna. Z funduszu...

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Jestem opiekunem prawnym mojej mamy, która jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Ostatnio złożyłam wniosek do domu opieki o jej przyjęcie, gdyż...

Czy mogę odliczyć część alimentów za czas, w którym dziecko przebywało ze mną?

Czy mogę odliczyć część alimentów za czas, w którym dziecko przebywało ze mną?

Mój syn przebywał ze mną przez dwa miesiące w czasie wakacji. Czy jestem zobowiązany płacić alimenty w pełnej wysokości za ten okres? Czy mogę...

Postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów

Postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów

Zawarłam z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie ojca o dobrowolnym poddaniu się egzekucji....


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »