Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-01-17 • Aktualizacja: 2019-12-19

Jestem na emeryturze. Moja córka ma 24 lata, ukończyła szkołę zawodową w zawodzie fryzjera, potem podjęła dwuletnią szkołę dokształcającą i miała pisać maturę. W tym roku odbyła się w sądzie sprawa o podwyższenie alimentów, córka podała, że zda maturę i zamierza dalej podjąć naukę w wyższej szkole. Córka matury nie zdała i nie podjęła nauki na studiach. W związku z powyższym chcę wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać, aby uchylić alimenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko

Obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka

Polskie prawo rodzinne wyraźnie reguluje problem alimentowania pełnoletnich dzieci, po osiągnięciu przez dziecko 18 lat, obowiązek alimentacyjny rodziców nie jest już wówczas bezwzględny, jak w stosunku do dzieci małoletnich. Zgodnie z treścią przepisu art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm., zwanej dalej „K.r.o.”), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (art. 133 § 2 K.r.o.).

Kiedy można znieść obowiązek alimentacyjny?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 K.r.o.).

Z opisu sytuacji wynika, że Pańska córka rzeczywiście nie dokłada starań, aby usamodzielnić się finansowo, choć zdobyty zawód fryzjerki, po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, w zupełności jej to umożliwia. Co więcej, mogła podjąć naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym, bez kolizji z obowiązkami pracowniczymi. Brak uzyskania świadectwa dojrzałości, świadczy o niewielkiej motywacji do kontynuowania nauki, w związku z czym w konsekwencji należy od córki oczekiwać podjęcia pracy zarobkowej, skoro utraciła aspiracje w zakresie dalszej edukacji. Opisywany przez Pana przypadek uzasadnia ponowną ocenę podstaw do świadczeń alimentacyjnych, jak bowiem stanowi przepis art. 138 K.r.o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty dla pełnoletniego dziecka kosztem własnych potrzeb życiowych

W świetle bogatego orzecznictwa sądowego, nie można wymagać od rodziców, aby tworzyli zagrożenie własnych elementarnych podstaw bytowych, zaspokajając różne kosztowne, choć nawet usprawiedliwione okolicznościami potrzeby pełnoletniego dziecka (o ile to dziecko czyni oczywiście starania o osiągnięcie samodzielności). Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 1 października 1998 r. (sygn. akt I CKN 853/97), „obowiązek alimentacyjny rodziców obejmuje także pełnoletnie dzieci, które we właściwym czasie, tj. bezpośrednio lub wkrótce po ukończeniu szkoły średniej, studiują na wyższej uczelni. Nie można jednak a priori zakładać, że stacjonarne studiowanie zawsze wyłącza możliwość samodzielnego utrzymania się studenta, przez własną pracę zarobkową”. Nawet zatem studiujące dziecko lub też uczące się po ukończeniu szkoły zasadniczej lub średniej powinno zdawać sobie sprawę z materialnych trudności rodziców i nie obarczać ich ponad miarę koniecznością pokrywania kosztów swego utrzymania i edukacji.

Powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniej córki

Wnosząc powództwo do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniej córki powinien Pan powołać się na zacytowany wyżej przepis art. 133 § 3 w zw. z art. 138 K.r.o., a więc po pierwsze na fakt, że córka unika celowo samodzielności, „przerzucając” na Pana koszty swego utrzymania, a nadto na okoliczność, iż pokrywanie przez Pana kosztów jej egzystencji z własnego świadczenia emerytalnego (które być może stanowi Pańskie jedyne źródło dochodu, niekoniecznie wysokiego), łączy się dla Pana z nadmiernym uszczerbkiem materialnym. Podstawę prawną powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego stanowi przepis art. 138 K.r.o. To na powodzie ciąży konieczność udowodnienia faktów, z których wywodzi on skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego), zatem proszę przemyśleć, kto w charakterze świadka mógłby potwierdzić przed sądem sposób życia córki i jej niepowodzenia edukacyjne oraz brak poszukiwania pracy. Może Pan spróbować uzyskać zaświadczenie ze szkoły, w której córce nie udało się zdać matury. Ponieważ nie zapadł jeszcze wyrok w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a sąd nie przeprowadził w tym zakresie żadnego postępowania dowodowego, przedwczesne jest konstruowanie jakichkolwiek hipotetycznych zarzutów apelacyjnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »