Kategoria: Alimenty

Termin złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku o alimenty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-21

Moje pytanie dotyczy terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Mianowicie sąd rejonowy ogłosił wyrok, oddalając w całości mój wniosek w sprawie odstąpienia od ugody sądowej, w której to zobowiązałem się do płacenia alimentów na małoletnie dzieci. Sytuacja się zmieniła, dlatego złożony był ten wniosek. Zrozumiałem na ogłoszeniu wyroku, że w ciągu 7 dni zostanie mi przesłany wyrok, a później będę miał 14 dni na wniesienie o uzasadnienia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wyroku, okazało się, że źle zrozumiałem i przepadł mi termin. Nie zgadzam się z tym wyrokiem. Co można zrobić w tej sytuacji, dzisiaj mija 14-sty dzień do wyroku?

Zgodnie z art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 2. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.”

Zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (art. 369 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). W związku z tym, skoro nie wystąpił Pan do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku, to termin na wniesienie apelacji upłynie w terminie dwutygodniowym, liczonym od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia wyroku. Czyli 3 tygodnie po ogłoszeniu wyroku.

Co prawda, do złożenia apelacji nie jest konieczne uzyskanie uzasadnienia wyroku, jednakże względy praktyczne przemawiają za tym, aby strona, która apelację zamierza złożyć, o uzasadnienie wystąpiła. Znając bowiem uzasadnienie wyroku strona ma lepsze warunki do tego, aby przygotować dobrą apelację. W uzasadnieniu wyroku sąd przedstawia bowiem podstawy faktyczne swojego rozstrzygnięcia, czyli fakty, które uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł i przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Poza tym w uzasadnieniu znajduje się wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Znając więc treść uzasadnienia strona jest w stanie w pełni polemizować z argumentami sądu, który wydał wyrok.

Należy zawsze pamiętać, że apelację składa się do sądu, który wydał wyrok, a nie do sądu odwoławczego. Złożenie apelacji bezpośrednio do sądu odwoławczego potraktowane byłoby jako wadliwe i również skutkowałoby odrzuceniem apelacji.

Trudno będzie w tej sprawie przywrócić termin, bo musiałby Pan wykazać przyczynę inną niż „źle zrozumiałem”, np. chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim lub inną również przekonywującą, aby sąd przywrócił Panu termin.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »