Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin do wystąpienia o kasację wyroku w sprawie podziału majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-01-30

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej podziału majątku, która została zakończona orzeczeniem SR. Na to orzeczenie złożyłam apelację. W sądzie apelacyjnym wydano orzeczenie w dalszym ciągu krzywdzące mnie. Wystąpiłam o uzasadnienie orzeczenia, gdyż noszę się z zamiarem wystąpienia o kasację wyroku. Od 6 grudnia biegnie 2-miesięczny termin na wystąpienie o kasację. Przed ewentualnym oficjalnym zleceniem tej sprawy prawnikowi, chciałam przypomnieć sobie, jakie dowody znajdują się w aktach sprawy, ale dostałam odmowę, gdyż akta zaginęły (podobno zostały wypożyczone przez SR na trzy dni i nie wiadomo, co się z nimi stało). Z 2-miesięcznego terminu uprawniającego do wystąpienia o kasację zostało jeszcze ok. 5 tygodni. Zostałam więc pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw (bez akt żaden prawnik nie wystąpi o kasację do SN). Co powinnam zrobić w tej sytuacji oraz czy cokolwiek zrobię, wstrzyma to wykonanie orzeczenia sądu nakazującego mi opuszczenie domu w terminie 3 miesięcy oraz spłatę mojej osoby przez byłego męża w terminie 1 roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie o podział majątku wspólnego skarga kasacyjna jest dopuszczalna wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi przynajmniej 150 000 zł (art. 5191 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalone należy uznać stanowisko, że w sprawach o podział majątku wspólnego czy o dział spadku, w razie zaskarżenia postanowienia co do istoty sprawy, wartość przedmiotu zaskarżenia wyznacza z reguły nie wartość dzielonego majątku, ale wartość konkretnego 3 interesu (roszczenia, żądania) lub składnika majątkowego, którego środek odwoławczy dotyczy. Oznacza to, że w wymienionych sprawach wartość przedmiotu zaskarżenia–- w zasadzie–  nie może przekraczać wartości udziału należącego do uczestnika wnoszącego skargę kasacyjną. Wyjątkowo jednak, gdy uczestnik podważa samą zasadę zniesienia współwłasności (podziału) albo gdy zaskarża rozstrzygnięcie dotyczące roszczeń dochodzonych z tytułu posiadania rzeczy wspólnej lub tytułem zwrotu pożytków albo rozliczenia nakładów, wartość przedmiotu zaskarżenia może być wyższa niż wartość jego udziału (por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZ 88/06).

Ze względu na to, że wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi kryterium dopuszczalności skargi kasacyjnej, sąd II instancji oraz Sąd Najwyższy mogą, a gdy jest ona wątpliwa, muszą ją skontrolować w każdym czasie, opierając się na aktach sprawy lub wynikach przeprowadzonego dochodzenia (por. np. postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 1997 r., sygn. akt III CKN). W wypadku stwierdzenia, że wartość przedmiotu zaskarżenia została przez skarżącego zawyżona i w rzeczywistości nie sięga kwoty stu pięćdziesięciu tysięcy złotych, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu (art. 398§ 2 lub 3). Wniesienie kasacji nie wstrzymuje jednak wykonania orzeczenia prawomocnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak uzyskać prawo do współwłasności domu wybudowanego na działce męża?

Jak uzyskać prawo do współwłasności domu? Jestem w związku małżeńskim od przeszło 30 lat, mamy 2 dzieci. Razem z mężem budowaliśmy ten dom...

 

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Znajoma niedawno wzięła rozwód. Miała samochód zarejestrowany na siebie, który sprzedała krótko po rozwodzie. Teraz jej były mąż domaga się połowy...

 

Niedokonany podział majątku a śmierć współwłaściciela

Moja mama razem ze swoim bratem są współwłaścicielami nieruchomości po swoich rodzicach. Niestety nie został dokonany podział majątku, czyli co do kogo...

 

Czy po ślubie mój majątek staje się własnością drugiej żony?

Mam pytanie dotyczące majątku, który nabyłem wraz z moją pierwszą żoną, która zmarła 5 lat temu. Czy po zawarciu ponownie małżeństwa majątek ten...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »