Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin do wystąpienia o kasację wyroku w sprawie podziału majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-01-30

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej podziału majątku, która została zakończona orzeczeniem SR. Na to orzeczenie złożyłam apelację. W sądzie apelacyjnym wydano orzeczenie w dalszym ciągu krzywdzące mnie. Wystąpiłam o uzasadnienie orzeczenia, gdyż noszę się z zamiarem wystąpienia o kasację wyroku. Od 6 grudnia biegnie 2-miesięczny termin na wystąpienie o kasację. Przed ewentualnym oficjalnym zleceniem tej sprawy prawnikowi, chciałam przypomnieć sobie, jakie dowody znajdują się w aktach sprawy, ale dostałam odmowę, gdyż akta zaginęły (podobno zostały wypożyczone przez SR na trzy dni i nie wiadomo, co się z nimi stało). Z 2-miesięcznego terminu uprawniającego do wystąpienia o kasację zostało jeszcze ok. 5 tygodni. Zostałam więc pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw (bez akt żaden prawnik nie wystąpi o kasację do SN). Co powinnam zrobić w tej sytuacji oraz czy cokolwiek zrobię, wstrzyma to wykonanie orzeczenia sądu nakazującego mi opuszczenie domu w terminie 3 miesięcy oraz spłatę mojej osoby przez byłego męża w terminie 1 roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie o podział majątku wspólnego skarga kasacyjna jest dopuszczalna wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi przynajmniej 150 000 zł (art. 5191 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalone należy uznać stanowisko, że w sprawach o podział majątku wspólnego czy o dział spadku, w razie zaskarżenia postanowienia co do istoty sprawy, wartość przedmiotu zaskarżenia wyznacza z reguły nie wartość dzielonego majątku, ale wartość konkretnego 3 interesu (roszczenia, żądania) lub składnika majątkowego, którego środek odwoławczy dotyczy. Oznacza to, że w wymienionych sprawach wartość przedmiotu zaskarżenia–- w zasadzie– nie może przekraczać wartości udziału należącego do uczestnika wnoszącego skargę kasacyjną. Wyjątkowo jednak, gdy uczestnik podważa samą zasadę zniesienia współwłasności (podziału) albo gdy zaskarża rozstrzygnięcie dotyczące roszczeń dochodzonych z tytułu posiadania rzeczy wspólnej lub tytułem zwrotu pożytków albo rozliczenia nakładów, wartość przedmiotu zaskarżenia może być wyższa niż wartość jego udziału (por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZ 88/06).

Ze względu na to, że wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi kryterium dopuszczalności skargi kasacyjnej, sąd II instancji oraz Sąd Najwyższy mogą, a gdy jest ona wątpliwa, muszą ją skontrolować w każdym czasie, opierając się na aktach sprawy lub wynikach przeprowadzonego dochodzenia (por. np. postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 1997 r., sygn. akt III CKN). W wypadku stwierdzenia, że wartość przedmiotu zaskarżenia została przez skarżącego zawyżona i w rzeczywistości nie sięga kwoty stu pięćdziesięciu tysięcy złotych, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu (art. 398§ 2 lub 3). Wniesienie kasacji nie wstrzymuje jednak wykonania orzeczenia prawomocnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki