Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa rozwodowa a dziecko z partnerką

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-01-22

Mamy z żoną dwoje dzieci, od ponad roku nie jesteśmy razem, żona wyprowadziła się wraz dziećmi. Kilka miesięcy po jej wyprowadzce wniosłem pozew rozwodowy i sprawa rozwodowa jest w toku. Mniej więcej w okresie, kiedy żona się wyprowadziła, związałem się z inną kobietą, która zaszła ze mną w ciążę i nasze dziecko właśnie przyszło na świat. Za niecały miesiąc mam kolejną rozprawę w sądzie. Sąd podejmie temat zabezpieczenia alimentów dla dzieci. Obecnie zabezpieczenie na poczet alimentów wynosi 1800 zł, chociaż zarabiam tylko 2800 zł. Czy na sprawie rozwodowej mogę sąd poinformować o tym, że urodziło mi się kolejne dziecko i z tego powodu chciałbym obniżyć alimenty? Czy to może mieć wpływ na wynik rozprawy rozwodowej? Dodam, że żonę w sądzie reprezentuje prawnik, ja działam sam.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa rozwodowa a dziecko z partnerką

Zdrada małżeńska oraz inne przesłanki orzeczenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego

Musi Pan wiedzieć, że jeżeli przyczyną rozpadu małżeństwa była Pana zdrada, to jak najbardziej może to mieć wpływ na wynik sprawy rozwodowej, a w szczególności może narazić Pana na orzeczenie Pańskiej winy w rozpadzie małżeństwa, a w konsekwencji na zasądzenie alimentów także na byłą żonę. Jeżeli natomiast poznał Pan nową partnerkę już w trakcie postępowania rozwodowego, powinien Pan to podkreślać na rozprawie i wskazać, iż nowy związek nie był przyczyną rozpadu Państwa małżeństwa.

Zgodnie z orzecznictwem (wyrok SA w Katowicach z 12.03.2010 r., I ACa 35/10, niepubl.), orzekając w przedmiocie winy, sąd powinien ustalić, czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Ponadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko takie, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego. A.S. Tokarz zwraca uwagę (Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, Nr 4, s. 102-117, teza 1), że: „prawo do małżeństwa (związku partnerskiego), jak i prawo do życia w takim związku i trwania w nim, prawo do założenia i posiadania rodziny, posiadania potomstwa (dzieci) należą do katalogu dóbr osobistych każdego człowieka”. Niewątpliwie (A.S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 2): „w typowym związku przez akt małżeństwa rodzi się ważne dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w stworzonym z udziałem dwojga osób związku, prawo do jego utrzymywania i pielęgnowania”. Natomiast (A.S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 3): „zawiązanie jakiegokolwiek nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest zwykle wyłączone i niepożądane, jak i moralnie naganne. Zachowanie takie może być również uznane za bezprawne, w szczególności jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, co niewątpliwie należy w Pana przypadku wziąć pod uwagę.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci – wytyczne SN

Jeżeli natomiast chodzi o obecnie określony obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci – biorąc pod uwagę Pana zarobki – jest on wysoki i powinien Pan postarać się go zmniejszyć. Sama jednak okoliczność urodzenia się nowego dziecka nie ma większego wpływu na obowiązek alimentacyjny. Zgodnie natomiast z art. 135 § 1 K.r.o.: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

„Przy ocenie możliwości zarobkowych zobowiązanego uwzględnia się wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w przepisach art. 771-775 i 78 .p. wraz z uzupełniającymi je składnikami, jak premie oraz różnego rodzaju dodatki do płac (por. J. Skoczyński, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2002, s. 299; K Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 508 i nast.). Jeżeli wysokość zarobków w poszczególnych miesiącach jest zmienna, bierze się pod uwagę przeciętną zarobków z dłuższego czasu, zazwyczaj roku. Podstawą ustalenia wysokości alimentów są dochody zobowiązanego o charakterze stałym (por. glosę T. Smyczyńskiego, OSP 1981, poz. 75). Jeżeli zobowiązany, poza wynagrodzeniem za pracę, osiąga systematycznie dochody z innych źródeł, jak umowa o dzieło, umowa-zlecenie lub inne umowy o świadczenie usług, należy uwzględnić również przeciętną tych dochodów. (…).”*

Z uwagi na powyższe, rodzeństwo nie powinno mieć większego wpływu na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, ale Pana możliwości zarobkowe już tak. Dlatego skupiłabym się w Pana przypadku na zmianie zabezpieczenia i na wykazaniu realnych możliwości zarobkowych i nadmierności obecnego obowiązku alimentacyjnego.

* Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty z dnia 16 grudnia 1987 r. (M.P. 1988, Nr 6, poz. 60) (fragment)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »