Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spotkania z dziećmi w innym domu

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-11-11

Jestem krótko po rozwodzie. Mąż zabiera do siebie dzieci na niektóre weekendy. Ostatnio zabrał je jednak do innego domu, tj. swojej kochanki. Dzieci wróciły przerażone i przybite. Nie chcą widywać partnerki ojca (ma ograniczone prawa). Co powinnam zrobić, jak mu zabronić zabierania dzieci do domu tej kobiety?

Tytułem wstępu należy wspomnieć, iż w postępowaniu o orzeczenie rozwodu między małżonkami obowiązkiem sądu jest rozstrzygnięcie m.in. o kontaktach rodziców z dzieckiem po orzeczeniu rozwodu. Nie wspomniała Pani, czy w wyroku orzekającym rozwód sąd orzekł o sposobie wykonywania kontaktów z dziećmi, dlatego też w pierwszej kolejności wskażę, jakie kroki należy podjąć w celu zmiany wyroku orzekającego rozwód (jeżeli kontakty zostały ustalone), następnie wskażę na postępowanie mające na celu ustalenie kontaktów z dziećmi (jeżeli w wyroku nie były one ustalone).

Wspomniany obowiązek wynika z art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym „w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Z treści pytania nie wynika, czy takie orzeczenie zapadło, jeżeli tak, to należy zwrócić uwagę na treść art. 106, w myśl którego „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”.

Z powyższego przepisu wynika, iż przesłanką zmiany orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania jest dobro dziecka.

Proszę mieć na uwadze, że wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej kontaktów z małoletnimi dziećmi należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.

Wspomniany wniosek należy uzasadnić, wskazując propozycję, jak Pani zdaniem powinny wyglądać kontakty ojca z dziećmi, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów. Ponadto w uzasadnieniu proszę podkreślić, iż nie jesteście Państwo w stanie dojść do porozumienia w sprawie ustalenia kontaktów z dziećmi, w częstotliwości i sposobie, który by Panią satysfakcjonował. Może Pani również wskazać, że nie zgadza się Pani na to, aby kontakty ojca dzieci odbywały się w mieszkaniu jego partnerki, aby dzieci tam spędzały noc, bowiem np. dzieci tej kobiety nie znają, nie znają miejsca, czują się mało komfortowy i jest to dla nich duży stres itp. Oczywiście może Pani zaproponować, aby mając na uwadze ostatnią wizytę dzieci, które spędziły noc u jego partnerki, kontakty odbywały się u Pani, niemniej jednak jeżeli kontakty są ustalone w wyroku rozwodowym i obejmują możliwość zabrania dzieci na określony czas do miejsca zamieszkania ojca dzieci, to Pani relacja z ostatniego pobytu może zostać uznana za niewystarczającą do zmiany wyroku rozwodowego. W każdym jednak przypadku to sąd będzie decydował, mając na uwadze dobro małoletnich dzieci.

Postanowienie w przedmiocie zmiany rozstrzygnięcia dotyczącego władzy rodzicielskiej sąd może wydać jedynie po przeprowadzeniu rozprawy, co wynika z art. 579 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w myśl którego „postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się”.

Na uwagę w mojej ocenie zasługuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1998 r. (sygn. akt I CKN 1122/98), w którym zaprezentowane zostało następujące stanowisko „Kierując się celowością, przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na względzie jego dobro (art. 12 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 573, 574 i 576 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Powyższe postanowienie oznacza, iż w toku postępowania sąd może wysłuchać Pani dzieci, oczywiście jeżeli są na tyle dojrzałe, aby odpowiedzieć na pytania sądu.

Przechodząc do sytuacji, w której kontakty z dziećmi nie były ustalone, na wstępnie chciałbym wyjaśnić, iż stosownie do art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

„Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej” (art. 113 § 2).

Stosownie do art. 1131 § 1 „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Proszę zwrócić uwagę, że wolą ustawodawcy jest, aby rodzice w sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, wspólnie ustalili sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Dopiero w braku porozumienia pomiędzy rodzicami właściwy do rozstrzygnięcia tej kwestii jest sąd opiekuńczy.

Proszę mieć na uwadze, iż ojciec ma prawo do kontaktów, natomiast osiągnięcie sytuacji, w której jego kontakty na mocy orzeczenia sądu odbywałyby się w jego domu ale podczas nieobecności partnerki, może być niewykonalne do osiągnięcia. Należałoby w mojej ocenie wystąpić o to, aby kontakty odbywały się w Pani miejscu zamieszkania uzasadniając wniosek np. demoralizującym zachowaniem czy też wpływem partnerki na Pani dzieci.     

W sytuacji, w której porozumienie w przedmiocie kontaktów z ojcem dziecka z różnych względów nie mogłoby dojść do skutku, przysługuje Pani prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie osobistych kontaktów z dziećmi, który należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dzieci.

We wniosku należy wskazać propozycję, jak powinny Pani zdaniem wyglądać kontakty z dziećmi, a zatem najlepiej jest wskazać terminy tych kontaktów oraz miejsca tych kontaktów.

Podstawą prawną wspomnianego powyżej wniosku jest art. 109 § 1, zgodnie z którym, „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie”. Pojęcie dobra dziecka nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, niemniej jednak na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt I ACa 458/10), w którym sąd zaprezentował następujące stanowisko: „Pojęcie dobra dziecka obejmuje nie tylko zaspokojenie jego potrzeb życiowych – wyżywienia, mieszkania, pomocy w nauce itp. ale także jego stan i potrzeby emocjonalne, psychiczne”.

Wniosek o ustalenie osobistych kontaktów z dzieckiem na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Kontakty dziecka z ojcem

Jestem po rozwodzie. W wyroku sądowym jest orzeczone, iż wspólnie z byłą małżonką ustalamy widzenia z dzieckiem. Pracuję jednak za granicą,...

Jak uzyskać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Jestem samotną matką. Wraz z byłym partnerem posiadamy pełne prawa rodzicielskie w stosunku do dziecka. Ojciec praktycznie nie interesuje się...

Moje dziecko nie nosi mojego nazwiska, jak to zmienić?

Jest ojcem 3-letniego dziecka, ale nie nosi ono mojego nazwiska tylko matki. Zgodziłem sie na to przed 2 laty na rozprawie, na której uznałem ojcostwo...

Sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich

Mam 15-letniego syna z poprzedniego małżeństwa. Z moją obecną żoną i dwójką dzieci przebywamy od 8 lat za granicą. Z tego powodu mój...

Dzieci nie wróciły z zagranicy – naruszenie praw rodzica

dzieci pojechały na wakacje do matki, do Frankfurtu i nagle postanowiły tam zostać, czy moge niewyrazić na to zgody. Dzieci mają po 12 lat, bliźniaki...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom

Jestem babcią 6-letniego dziecka, którego rodzice nadużywają alkoholu, a także mają problemy z narkotykami. Dziecko zastraszone w obawie...

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Mam 9-letniego syna, wychowuję go zupełnie sama. Nie ma w akcie urodzenia wpisanego ojca. Chciałabym to zrobić, ale ojciec dziecka się nie zgadza. Co...

Nie płacę alimentów, ale chcę mieć kontakt z córką - co robić?

Była żona założyła sprawę o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej nad córką. Faktycznie nie płacę alimentów, ale nie mam z czego. Była żona...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »