Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki prawne intercyzy i separacji

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-09-01

Jestem żonaty od 20 lat. Mamy dwóch dorosłych synów, nie mieszkają z nami. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest wspólne. Żona ma od dwóch lat romans. Zdradza mnie, a nawet wyprowadziła się do tego mężczyzny na parę miesięcy, ale coś im nie wyszło i wróciła do naszego mieszkania. Twierdzi, że go kocha, że nie może mieszkać ze mną, bo dostaje rozstroju nerwowego. Dodam, że żona leczy się psychiatrycznie. Zakomunikowała, że chce mieszkać osobno bez względu czy z nim, czy sama. Chce więc jak najszybciej zawrzeć intercyzę, wziąć separację i żebym spłacił jej połowę mieszkania. Moje pytanie: czym skutkować może intercyza i separacja w naszej sytuacji? Czy ja po ustanowieniu separacji będę nadal za nią ponosił odpowiedzialność? Żona nie jest ubezwłasnowolniona, ale myślę, że jej obecne plany i przyszłe decyzje są podszyte chorymi emocjami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki prawne intercyzy i separacji

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Zatem posiadają Państwo wspólne mieszkanie w bloku, a Pana żona chce podpisać jak najszybciej rozdzielność majątkową, wziąć separację i aby Pan spłacił jej połowę mieszkania, gdyż ma zamiar kupić sobie osobne lokum. Pańskie pytanie odnosi się więc do kwestii skutku intercyzy i separacji w Pana sytuacji i czy Pan po tym będzie ponosił odpowiedzialność za żonę.

Najlepiej dla Pana byłoby się rozwieść i to z orzeczeniem o wyłącznej winie Pana żony. Obecnie jednak, na skutek ponownego przyjęcia żony do mieszkania i wspólnego życia, sąd może zinterpretować to jako przebaczenie zdrad żony.

Na wstępie wyjaśnię Panu różnicę pomiędzy rozwodem a separacją.

Kwestię rozwodu reguluje art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie z tym przepisem:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

Zatem musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie należy rozumieć w ten sposób, iż jest to stan, który nie może już ulec pogorszeniu (że stanowi on niejako „dno”).

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego w postępowaniu rozwodowym

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka),
 2. niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
 3. mogące być uznane – w zależności od okoliczności – za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów, różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Następnie należy zwrócić uwagę na treść art. 61 zn. 1 K.r.o., który stanowi:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.”

Czy w przypadku separacji ustaje między małżonkami wspólność majątkowa?

Rozkład pożycia musi być w przypadku separacji jedynie zupełny – nie musi charakteryzować się trwałością.

Generalnie łatwiej jest uzyskać sądowe orzeczenie separacji po krótkotrwałym rozstaniu małżonków. Jeżeli zaś między małżonkami zaistniały okoliczności świadczące o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia to lepiej od razu żądać rozwodu.

Skutki rozwodu i separacji są w zasadzie takie same, jednakże w przypadku separacji nie można ponownie wstąpić w związek małżeński.

Skutkiem orzeczenia separacji jest formalne, prawne rozdzielenie małżonków, identycznie jak w przypadku rozwodu, jednak bez możliwości zawarcia małżeństwa. Z orzeczeniem separacji ustaje więc obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania małżonka dla dobra rodziny (art. 23 K.r.o. w zw. z art. 61 zn. 4 § 1 K.r.o. w zw. z art. 58 K.r.o.), ustaje wspólność majątkowa między małżonkami i obowiązek przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, odpada prawo do korzystania z mieszkania i korzystania z przedmiotów urządzenia domowego przez małżonka niemającego tytułu do lokalu, odpada solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w sprawach związanych z zaspokojeniem potrzeb rodziny (art. 27, 28 zn. 1, 30 K.r.o. w zw. z art. 61 zn. 4 § 1 K.r.o. w zw. z art. 58 K.r.o.), natomiast powstaje dopuszczalność dokonania podziału majątku wspólnego małżonków w trakcie – formalnie małżeństwa (art. 46 K.r.o.), wyłączone zostaje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 1 K.r.o.), dziedziczenie ustawowe i prawo do zachowku.

Jednak przez separację nie ustaje obowiązek wzajemnej pomocy separowanych małżonków, gdy wymagają tego względy słuszności; w tym zakresie ma miejsce pewna analogia z dyspozycją art. 60 § 1 K.r.o., jednak bez ograniczenia określonego w art. 60 § 3 K.r.o. (por. Komentarz do spraw o separację, Autor: Jacek Ignaczewski, Jerzy Bedełek, Grażyna Niemiałtowska, Wydawnictwo: LexisNexis, Wydanie: 1, 2013 r.).

Czy orzeczenie separacji uchyla obowiązek wierności między małżonkami?

Wobec niezbyt precyzyjnego ujęcia art. 61 zn. 4 § 1 K.r.o., wyrażane jest stanowisko, że orzeczenie separacji nie uchyla obowiązku zachowania wierności, gdyż m.in. powszechnie przyjęto w piśmiennictwie, że jednym z celów wprowadzenia do prawa instytucji separacji jest stworzenie małżonkom warunków przemyślenia w spokoju sytuacji panującej w ich małżeństwie i podjęcie ewentualnych kroków zmierzających do usunięcia konfliktów lub ich rozwiązania. Pogląd, że orzeczenie separacji zwalnia małżonków z obowiązku zachowania wierności, czyni ten cel – jak widać to z przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego ujawnianych w procesie o rozwód – zupełnie iluzorycznym.

Jak już wspominałem i co ważne jest dla Pana, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do „wzajemnej pomocy”, jeżeli tego wymagają „względy słuszności” (art. 61 zn. 4 § 3 K.r.o.). Wykładni wymagają oba określenia, występujące w tym przepisie.

W języku polskim „słuszność” znaczy „właściwość”, „trafność”, „sensowność” i dlatego mówi się: „słuszność wyboru”, „słuszność oceny”, „słuszność rozumowania”, „słuszny” zaś znaczy „usprawiedliwiony”, „uzasadniony” (patrz Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, wyd. IX, Warszawa 1994, s. 261).

Określenie „względy słuszności” użyte zostało po raz pierwszy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym właśnie w art. 61 zn. 4 § 3. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania, proponuję przy wykładni określenia „względy słuszności” korzystać ze znaczenia, jakie przypisuje się „zasadom współżycia społecznego”, z mocnym podkreśleniem ich aksjologicznej podstawy oraz traktowaniem drugiego człowieka jako osoby, która jest dobrem autotelicznym i nie może być traktowana instrumentalnie.

Obowiązek pomocy materialnej wynikający z art. 61 zn. 4 § 3 może powstać także wtedy, gdy nie ma niedostatku jedno z małżonków, czy też istotnego pogorszenia się jego sytuacji materialnej, jak to jest przy stosowaniu art. 60 § 1 i 2 w zw. z art. 61 zn. 4 § 4, może bowiem polegać np. na potrzebie jednorazowego wsparcia finansowego małżonka (tak trafnie J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski…, 2010, s. 612).

Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków pozostających w separacji

Norma art. 61 zn. 4 § 3, utrzymująca obowiązek wzajemnej pomocy małżonków pozostających w formalnej separacji, jest przykładem legis imperfectae, gdy chodzi o jej wykonanie w odniesieniu do obowiązków o charakterze niematerialnym (nie można bowiem zmusić do wykonania tych obowiązków, podobnie jak niektórych obowiązków z art. 23, gdy nie ma orzeczonej separacji). W płaszczyźnie pomocy materialnej (np. w razie potrzeby jednorazowej pomocy finansowej) można by natomiast konstruować powództwo z art. 61 zn. 4 § 3 na wzór powództwa z art. 27 K.r.o.

Jak już wspomniałem, regulacja obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jedno z małżonków pozostających w separacji drugiemu z nich polega na odpowiednim stosowaniu art. 60 § 1 i 2. Wyłączone jest natomiast stosowanie § 3 tego artykułu, co znaczy, że obowiązek dostarczania tych środków przez małżonka nieuznanego za winnego rozkładu pożycia nie wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia separacji (wygaśnięcie obowiązku na skutek zawarcia małżeństwa jest i tak nieaktualne w odniesieniu do małżonków pozostających w separacji, ponieważ nie mogą oni zawrzeć nowego małżeństwa).

Według znowelizowanego przez ustawę o separacji art. 130 K.r.o. obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu z nich, m.in. po orzeczeniu separacji, wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Jak z powyższego wynika, jeżeli Pana żona pozostająca z Panem w separacji znajdzie się w potrzebie, na Panu będzie ciążył obowiązek jej pomocy, także materialnej. W razie odmowy będzie mogła skierować sprawę do sądu, w której to sąd będzie badał jej sytuację materialną i Pana możliwości zarobkowe oraz inne okoliczności.

W sprawie o rozwód czy separację pozew składa jeden z małżonków – drugi jest w sprawie pozwanym.

Oczywiście do orzeczenia rozwodu i separacji konieczna jest rozprawa i obecność obu stron. Ostatecznie, jeśli małżonek się nie stawi, sąd może wydać wyrok zaoczny.

Jeżeli pozew o separację jest złożony przez jednego z małżonków, to sąd bada przesłanki dopuszczalności orzeczenia separacji. Jeżeli stwierdzi, że separacja jest zasadna, orzeknie separację. Tak więc, jeżeli istnieją przesłanki dla orzeczenia separacji z punktu widzenia jednego z małżonków, to oczywiście należy składać taki pozew i nie będzie to miało żadnego wpływu na ustalenie winy rozkładu pożycia.

Przesłanki do orzeczenia separacji

Przesłanki orzeczenia separacji są tożsame z przesłankami rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Sąd może orzec o separacji małżonków w wypadku zupełnego rozkładu pożycia, czyli ustania między małżonkami więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej.

Jak już wspominałem, w zakresie skutków prawnych i faktycznych separacja generalnie jest zbliżona do konsekwencji związanych z orzeczeniem rozwodu. Jednak istotna różnica przejawia się w tym, że orzeczenie separacji nie jest jednoznaczne z zakończeniem małżeństwa, trwa ono nadal i żaden z małżonków nie może wstąpić w nowy związek małżeński. Nadto między małżonkami istnieje nadal obowiązek wzajemnej pomocy, jeśli tego wymagają względy słuszności.

Separacja może zostać w każdej chwili zniesiona.

Pozostałe skutki separacji są zbieżne ze skutkami uzyskania wyroku rozwodowego.

Małżonek, który znalazł się w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać od drugiego małżonka świadczenia alimentacyjnego w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (tzw. zwykły obowiązek alimentacyjny).

W przypadku separacji aktualny pozostaje także tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, bo nadmieńmy, że sąd – orzekając separację – zajmuje się również kwestią winy za rozkład pożycia.

Mianowicie, w przypadku gdy orzeczona separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może on żądać alimentów na siebie od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Dlatego też w przypadku, gdy jeden z małżonków jest ewidentnie winny rozkładu pożycia, małżonek niewinny może mieć interes w tym, by nie godzić się na orzekanie separacji bez ustalania winy. Przy ocenie, czy jednemu z małżonków przysługuje w stosunku do drugiego prawo żądania dostarczenia mu środków utrzymania, miarodajne jest wyłącznie orzeczenie o winie w wyroku. Jeżeli natomiast sąd zaniecha orzekania o winie, ze względu na zgodne żądanie małżonków, uważa się, iż żadne z zainteresowanych nie ponosi winy za rozkład pożycia i w związku z tym rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie znajdzie w tych przypadkach zastosowania.

Konsekwencje orzeczenia separacji

Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nigdy nie może żądać dostarczenia mu od małżonka niewinnego środków utrzymania, nawet gdyby znalazł się on w trudnej sytuacji majątkowej (w niedostatku).

Kolejną konsekwencją orzeczenia separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia, oczywiście o ile małżonkowie wcześniej już nie wyłączyli swojej wspólności majątkowej.

Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w wyroku sąd musi orzec także o sposobie korzystania z niego, mając na względzie przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Może się Pan zdecydować na wniesienie sprawy o rozwód bez orzekania o winie. W takiej sprawie jedno z małżonków składa pozew do sądu, a drugie powinno w odpowiedzi na pozew wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Sprawa zakończy się na jednej rozprawie, a związek nie będzie fikcyjnie utrzymywany.

Zgodnie z art. 57 K.r.o.:

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Mógłby się Pan pokusić również o rozwód z wyłącznej winy żony, wykazując, że wielokrotnie był Pan zdradzany, a żona wyprowadzała się z domu. Jednak sprawa będzie już trudniejsza i dłuższa.

Generalnie drogę do podziału mieszkania daje Panu już samo ustanowienie z żoną u notariusza rozdzielności majątkowej. Wtedy możecie podzielić mieszkanie w ten sposób, że pozostanie ono Panu z obowiązkiem spłaty dla żony. Do podziału majątku nie ma potrzeby ustanawiania separacji, jednak odrębne mieszkanie małżonków może niewątpliwie być podstawą do jej orzeczenia.

Podział majątku to już inna kwestia i odrębna sprawa sądowa lub u notariusza.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane również w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Majątek osobisty każdego z małżonków

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy – do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Sposoby dokonania podziału majątku

Podział majątku może być przeprowadzony w drodze umowy (w Pana przypadku przed notariuszem), jeżeli istnieje zgoda byłych małżonków co do podziału. Jeżeli nie ma zgody, to jedynym sposobem na dokonanie podziału majątku jest droga postępowania sądowego.

W postępowaniu takim sąd rozstrzygnie, które przedmioty majątkowe należały do majątku osobistego małżonków, a które wchodzą w skład majątku wspólnego, a ponadto, w razie potrzeby, orzeknie o odpowiednich spłatach i dopłatach między byłymi małżonkami.

Wartość rynkową przedmiotów majątkowych określacie Państwo samodzielnie, jednak jeżeli nie będzie w tym zakresie zgody, to w sprawie sądowej sąd powoła biegłego.

Zgodnie z art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawie o podział majątku wspólnego rozstrzyga sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli jeden z małżonków zmarł – sąd spadku. Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy.

Co powinien zawierać wniosek o podział majątku?

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. Jeżeli jednak dojdzie do sporu między małżonkami, konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji. Bardzo popularnym środkiem dowodowym jest przesłuchanie świadków wskazanych przez małżonków.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, dane osobowe uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • formułkę „Wniosek o podział majątku wspólnego”,
 • określenie wartości majątku podlegającego podziałowi,
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz przedstawienie dowodów na poparcie tych okoliczności,
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • załączniki.

Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Jak już wspominałem, jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność, co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Dotyczy to głównie wyceny nieruchomości. Za opinie sporządzoną przez biegłego płacą małżonkowie.

Koszty sądowego podziału majątku

Podejmując decyzję o sądowym podziale majątku, małżonkowie powinni liczyć się z następującymi kosztami:

 • opłata sądowa,
 • wynagrodzenie biegłego,
 • koszty apelacji (w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy).

Opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się w wysokości stałej w kwocie 1000 zł. Jeżeli zaś wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

Koszty wynagrodzenia biegłego mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (szczególnie, jeśli pojawią się spory między małżonkami i trzeba będzie powołać kilku biegłych).

W postępowaniu o podział majątku każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Regulują to odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Podział u notariusza jest szybszy ale i droższy, podział przed sądem nawet zgodny jest dłuższy, ale znacznie tańszy (chyba że nie ma zgody co do podziału).

Koszty podziału majątku przed notariuszem

Opłata przed sądem, jak już wspominałem, to 1000 zł i jest to opłata stała, zaś opłata przed notariuszem jest przedstawiona „widełkowo” i zależy od wartości dzielonego majątku. Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi (od wartości majątku):

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Do taksy trzeba doliczyć 23 % VAT.

Reasumując, rozdzielność majątkowa ustanowiona w formie umowy, jak i separacja orzeczona przez sąd niosą ze sobą ten sam skutek w stosunku do majątku, a mianowicie otwierają drogę do jego podziału. Jak już jednak wskazałem, w określonych okolicznościach może być Pan zobowiązany do pomocy materialnej żonie, nawet po orzeczeniu separacji, są to jednak zupełnie wyjątkowe okoliczności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki