Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z winy małżonka a alimenty

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 2015-08-28

Po 20 latach małżeństwa mąż mnie zdradził. Podjęliśmy próbę odbudowania naszego związku, ale wkrótce mąż stwierdził, że już nie potrafi ze mną być i chce rozwodu. Mąż duża zarabia, ja mało. On twierdzi, że tak jak do tej pory będzie łożył pieniądze na dom. Nie mam żadnych świadków ani dowodów na to, że mąż miał romans, tylko przyznanie się męża przede mną i naszymi pełnoletnimi dziećmi. Jakie są szanse na otrzymanie rozwodu z winy męża (mąż chce się przed sądem przyznać do zdrady)? Jak długo może trwać postępowanie, zanim sąd orzeknie rozwód (nie posiadamy majątku do podziału, dzieci są pełnoletnie)? Czy w przyszłości będę mogła domagać się alimentów na siebie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z winy małżonka a alimenty

Przesłanki do orzeczenia rozwodu

W pierwszej kolejności przedstawię, jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby skutecznie ubiegać się o orzeczenie rozwodu.

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 – dalej K.r.io.) „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Ponadto art. 56 § 2 K.r.io. stanowi, że „mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Z kolei, stosownie do art. 56 § 3 K.r.io. „rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Mając powyższe przepisy na uwadze pragnę wyjaśnić, iż aby móc ubiegać się o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, nie wystarczy wystąpienie okoliczności braku zadowolenia z małżeństwa, czy ustania uczucia między małżonkami, albowiem należy wykazać, iż pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozkład ten powinien dotyczyć trzech więzi, to jest duchowej, fizycznej i gospodarczej. Pierwsza z nich związana jest z uczuciami między małżonkami, a więc w pozwie należy wskazać, iż pomiędzy Państwem uczucie wygasło. Utrata więzi fizycznej polega na stwierdzeniu, iż pomiędzy małżonkami nie ma kontaktów fizycznych, natomiast więź gospodarcza polega na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozkład pożycia musi być trwały, czyli istnieć przez dłuższy czas, i zupełny, co oznacza, że konieczne jest ustalenie, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia.

Proszę mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy zachowana zostaje przynajmniej jedna z wymienionych przeze mnie więzi np. gospodarcza, powoduje to, iż nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu. Podobnie istnienie więzi fizycznej, nawet pomimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, tym samym powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone.

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża

Przepis art. 56 K.r.io. zawiera również trzy przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu, tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie

winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121): „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, a zatem w przypadku wystąpienia z pozwem o orzeczenie rozwodu to na Pani spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, iż w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W tym miejscu chciałbym odpowiedzieć na Pani pierwsze pytanie, a mianowicie – w mojej ocenie orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża jest oczywiście możliwe. Należy powołać w pozwie dowód z przesłuchania stron oraz ewentualnie zeznań pełnoletnich dzieci, w obecności których mąż przyznał się do zdrady małżeńskiej.

Wracając do art. 56 K.r.io. i przesłanek, których wystąpienie powoduje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód, należy wyjaśnić, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje choćby przykładowo okoliczności, których wystąpienie skutkuje obowiązkiem dla sądu rozwodowego orzeczeniem rozwodu. Sąd zobowiązany jest do badania wystąpienia przesłanek pozytywnych i negatywnych rozwodu, a zatem owe przesłanki muszą mieć miejsce aż do dnia wyrokowania przez stosowny sąd, muszą trwać przez całe postępowanie.

Przyznanie się do winy na sprawie o rozwód

W mojej ocenie na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. akt I ACa 51/10), w którym sąd wyjaśnił, iż „Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełnym, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi”.

Jeżeli chodzi o okres postępowania, to co do zasady postępowania o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka trwają dość długo, natomiast w przypadku gdy jeden z małżonków stwierdzi, iż przyznaje się do tego, iż rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego winy – całe postępowanie może ograniczyć się do jednej, dwóch rozpraw. Nie mają Państwo małoletnich dzieci, a zatem i ten fakt znacznie upraszcza sprawę, bowiem nie ma konieczności o orzekaniu w sprawie małoletnich dzieci.

Świadczenie alimentacyjne na rzecz małżonka który był niewinny rozkładu małżeństwa

Jeżeli chodzi o świadczenie alimentacyjne, to należy uważnie zapoznać się z treścią art. 60 K.r. io., który tu cytuję:

„Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.”

Analiza powyższego przepisu wskazuje na znaczne różnice pomiędzy np. orzeczeniem rozwodu bez orzekania o winie, a orzeczeniem rozwodu z wyłącznej winy małżonka. Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek, to mogłaby Pani żądać zasądzenia alimentów na siebie, gdyby znalazła się Pani w niedostatku, a zatem w stanie, w którym posiadane przez Panią środki nie są dostateczne do samodzielnego utrzymania się, przy czym do przyjęcia tego niedostatku nie jest konieczne ustalenie, że nie posiada Pani w ogóle żadnych środków do życia.

W drugiej sytuacji, a zatem gdyby orzeczono rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy męża, mogłaby Pani domagać się alimentów, gdyby orzeczenie rozwodu pogorszyło Pani sytuację materialną (art. 60 § 2 K.r.io.) Zatem nie musi to być stan niedostatku, a stan pogorszenia sytuacji materialnej. Oczywiście orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża jest dla Pani jak najbardziej korzystne z uwagi właśnie na późniejsze dochodzenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki