Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z winy małżonka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-03-08

Czy w pozwie rozwodowym trzeba od razu zaznaczyć, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy w przebiegu sprawy sąd sam zadecyduje, czy występuje wina małżonka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Te cechy rozkładu pożycia małżeńskiego muszą wystąpić łącznie. Są to tzw. przesłanki pozytywne rozwodu.

Sąd wyda orzeczenie rozwodu, jeśli zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, a nie zaistniały przesłanki negatywne rozwodu.

Jeśli nie zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, nie można mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, albo jeśli te przesłanki zaistniały, ale istniały również przesłanki negatywne rozwodu – to sąd oddali powództwo o rozwód.

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być:

  1. zawinione (np. groźba, nieetyczne postępowanie, alkoholizm, odmowa wzajemnej pomocy, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci lub do rodziny małżonka),
  2. niezawinione (np. długotrwała choroba utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
  3. lub takie, które mogą zależnie od okoliczności zostać uznane za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, różnica wieku, różnica światopoglądów).

Przesłanki negatywne rozwodu określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 2 i 3. Zgodnie z tymi przepisami rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli któraś z powyższych przesłanek zaistnieje, to sąd oddali pozew o rozwód.

Jeżeli więc między Panią a mężem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie macie Państwo dzieci, nie jest Pani wyłącznie winna rozpadowi małżeństwa, mąż nie jest ciężko chory – sąd rozwiąże związek małżeński.

Sąd ponadto, orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

  • bez orzekania o winie,
  • z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
  • z orzeczeniem winy obu stron
  • lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy.

Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy, aż do prawomocności wyroku.

Jeśli z kolei chce Pani rozwodu z winy męża, to musi Pani to w pozwie zaznaczyć, że wnioskuje Pani o rozwód z wyłącznej winy Pani małżonka i wszelkimi środkami dowodowymi udowodnić jego wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Środkami dowodowymi mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, ale także zdjęcia, nagrania audio i wideo, wiadomości sms, notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Z praktyki wiem, że niestety takie sprawy trwają dłużej. Zazwyczaj rozwód bez orzeczenia o winie za porozumieniem stron może zakończyć się na jednej rozprawie. Jednakże w sytuacji, gdy chce Pani udowodnić winę męża w rozpadzie małżeństwa, to nie ma szans, by sprawa zakończyła się na jednej rozprawie. Żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie wiąże się z bardzo dokładnym opisaniem przez Państwa przed sądem całego swojego wspólnego życia (włącznie z najbardziej intymnymi faktami, o które w takiej sytuacji sąd nie omieszka zapewne zapytać). Na długość postępowania sądowego ma też wpływ aktywność samych stron w procesie, wniosków, które Państwo będziecie składać przed sądem, itp. Niewątpliwie sprawa szybciej się skończy w sytuacji, gdy Pani mąż uzna, że przyczynił się do rozpadu małżeństwa.

Kwestia dowodów ma dla sądu bardzo istotne znaczenie, ponieważ jeśli Pani nie będzie w stanie udowodnić winy męża, to sąd może orzec o rozwodzie bez orzeczenia o winie.

Reasumując, w pozwie musi Pani określić, czy wnosi Pani o rozwód z orzeczeniem winy męża, czy też bez orzekania o winie. Jeżeli wniesie Pani o rozwód bez orzekania o winie i Pani mąż zgodzi się z takim wnioskiem, wówczas sąd sam z siebie nie będzie badał niczyjej winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego i orzeknie zgodnie z wnioskiem. Jeżeli natomiast w trakcie rozprawy Pani lub mąż będziecie się domagać uznania winy drugiej strony, wówczas sąd nie jest związany złożonym pozwem i samodzielnie oceni, na podstawie dowodów, zeznań świadków, kto jest winny rozwodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Rozwód Polaków za granicą

Jak z punktu widzenia prawa wygląda rozwód małżeństwa Polaków, którzy w Polsce się pobrali, ale mieszkają w Norwegii? Mamy dziecko. Jak...

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie

Za tydzień mam pierwszą rozprawę rozwodową. Pozew złożyłam ja, wnoszę w nim o rozwód bez orzekania o winie. Mamy dwoje dzieci (17 i 13...

Dowody w sprawie rozwodowej - nagrania, wydruki

Czy w sprawie rozwodowej może zostać wykorzystane jako dowód nagranie z mieszkania małżonków, z którego wynika zdrada jednego...

 

Rozwód z podziałem majątku

Jak szybko i sprawnie otrzymać rozwód z podziałem majątku? Rozstaliśmy się z mężem 5 lat temu, mąż się wyprowadził i od tego czasu...

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Oboje z mężem chcemy się rozwieść bez orzekania o winie. Oboje pracujemy w Warszawie, natomiast co do miejsca zameldowania to mąż jest...

 

Czy rozwód z orzeczeniem o winie?

Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. W tym czasie moja żona bardzo się zmieniła, poznała innego mężczyznę i doszliśmy wspólnie do wniosku,...

 

Brak pożycia z żoną od 12 lat

Od 12 lat nie dochodzi do pożycia między mną a żoną, ja nie mam pociągu, bo ona się zaniedbała. Często też kłócimy się. Mamy dwoje dorosłych...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »