Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z podziałem majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-02-16

Jak szybko i sprawnie otrzymać rozwód z podziałem majątku? Rozstaliśmy się z mężem 5 lat temu, mąż się wyprowadził i od tego czasu nie mieszkamy razem. Mamy dwoje dzieci: jedno już pełnoletnie, drugie wkrótce będzie. Małżeństwem jesteśmy tylko na papierze i w końcu chciałabym to możliwe szybko i bezproblemowo załatwić. Doszliśmy z mężem do porozumienia i chcielibyśmy się rozwieść za porozumieniem stron bez orzekania o winie. Doszliśmy także do porozumienia w sprawie podziału majątku. Jak napisać pozew i jakie dokumenty będą potrzebne do sądu? Chciałabym również zapytać o sprawę kredytu, który prawdopodobnie zaciągnął mąż w czasie, gdy nie mieszkaliśmy już razem, a więc bez mojej wiedzy i zgody. Czy jest ryzyko, że mogłabym odpowiadać za spłatę jego kredytu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z podziałem majątku

Rozwód z podziałem majątku

Sąd w postępowaniu rozwodowym może jedynie wyjątkowo zająć się kwestiami pobocznymi dotyczącymi podziału majątku lub ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Są to postępowania fakultatywne, prowadzone na zgodny wniosek małżonków i pod warunkiem że nie wpłyną na czas trwania postępowania.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, ma na celu zlikwidowanie całokształtu spraw majątkowych małżonków, aby nie stały się one przyczyną przyszłych sporów sądowych.

Ze względu na różnorodne możliwości rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu małżonków już w początkowym stadium procesu sąd powinien poinformować strony o wspomnianych możliwościach (art. 5 K.p.c.), a ponadto podczas wstępnego wysłuchania stron (art. 212 K.p.c.) uzyskać informacje dotyczące ich wspólnego mieszkania, dotychczasowego sposobu korzystania z niego przez małżonków i ewentualnie przez inne zamieszkałe w nim osoby, potrzeb mieszkaniowych dzieci i małżonków, a zwłaszcza tego z nich, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu stron oraz o podziale majątku wspólnego powinno być zamieszczone w sentencji wyroku orzekającego rozwód, nie jest więc dopuszczalne wydanie wyroku częściowego (art. 317 K.p.c.) orzekającego o rozwodzie z pozostawieniem rozstrzygnięcia w tych materiach w późniejszym wyroku końcowym. Uzasadnia to zarówno literalna wykładnia art. 58 § 2 i 3, jak i ich cel zmierzający do tego, aby wyrok rozwodowy całościowo regulował wszystkie związane z rozwodem sprawy przewidziane w art. 58 K.r.o. (teza X ust. 2 i uzasadnienie wytycznych SN z 1978 r.).

Ugodowe przeprowadzenie rozwodu i podziału majątku wspólnego

Poza przewidzianym w tezie XIII ust. 4 wytycznych SN z 1978 r. wypadkiem przeprowadzenia w procesie rozwodowym podziału majątku wspólnego w drodze ugody sądowej, w doktrynie przyjmuje się, że w drodze ugody sądowej można także określić sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez rozwodzących się małżonków, a także podzielić wspólne mieszkanie albo przyznać je jednemu z nich (por. J. lgnatowicz, Orzekanie w procesie rozwodowym…, s. 182 i n.). Ugoda taka podlega kontroli sądu z punktu widzenia jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także ocenie, czy nie narusza ona rażąco usprawiedliwionego interesu osób uprawnionych, zwłaszcza dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej (por. art. 223 § 2 K.p.c. w zw. z art. 203 § 4 K.p.c. i art. 58 § 4 K.r.o.). Ugoda sądowa, którą sąd uznał za dopuszczalną, staje się skuteczna dopiero z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu, od tej więc dopiero chwili może być jej nadana klauzula wykonalności (por. J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz…, 2003, s. 535 i 536).

Opłaty związane z pozwem o rozwód

Kwestię opłat od pozwu o rozwód i orzeczeń dodatkowych wymienionych w art. 58 K.r.o. normuje w szczególności art. 26 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Z przepisu tego wynika, co następuje:

A. Opłata stała od pozwu w sprawie o rozwód obejmuje także tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, które sąd jest zobowiązany na podstawie art. 58 K.r.o. zamieścić w wyroku orzekającym rozwód. Są nimi rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania; są one objęte zryczałtowaną opłatą od rozwodu, a więc nie podlegają oddzielnym opłatom.

B. Wyrok rozwodowy, oprócz wspomnianych rozstrzygnięć obligatoryjnych, może zawierać rozstrzygnięcia fakultatywne, którymi są alimenty na rzecz małżonka, eksmisja jednego z nich ze wspólnego mieszkania oraz podział majątku wspólnego. Od tych rozstrzygnięć, zgodnie z art. 26 ust. 2 u.k.s.c., pobiera się w orzeczeniu kończącym postępowanie opłatę w „wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie”. Od alimentów zasądzonych na rzecz małżonka będzie to zatem opłata stosunkowa w wysokości 5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku (art. 22 K.p.c.). Od eksmisji – opłata stała w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 11 u.k.s.c.) i od dokonanego podziału majątku wspólnego opłata stała w wysokości 1000 zł (art. 38 ust. 1 u.k.s.c.), a w wypadku zgodnego projektu podziału tego majątku – opłata stała w wysokości 300 zł (art. 38 ust. 2 u.k.s.c.).

Dokumenty które należy załączyć do pozwu o rozwód

Jeżeli chodzi o rozwód konieczne będzie załączenie skróconego odpisu aktu małżeństwa. Do wniosku o podział majątku konieczne będzie wykazanie majątku, a więc przedstawienie aktualnego wypisu z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości.

Właściwym do przeprowadzenia rozwodu jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w kraju.

Jeżeli chodzi o długi zaciągane przez męża, to odpowiada Pani za nie jedynie z formalnego punktu widzenia. W praktyce wierzyciel musiałby udowodnić, iż zobowiązanie zostało zaciągnięte za Pani zgodą (z wyjątkiem zobowiązań zawieranych w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny). Oczywiście bezpiecznej byłoby uregulować tę kwestię w podziale majątku poprzez zwiększenie przypadających na Pani rzecz aktywów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Rozwód i podział majątku

Jesteśmy po ślubie przeszło 20 lat, ale od dłuższego czasu mąż zaczął nadużywać alkoholu, po którym staje się agresywny. Chcę wnieść sprawę...

 

Rozwód, separacja, alimenty

1. Co mam zrobić, żeby uzyskać rozwód, gdy mąż się na niego nie zgadza? 2. Jak uzyskać separację? 3. Jak uzyskać alimenty na dziecko, nie...

 

Rozwód z winy męża

Jestem mężatką od 6 lat, mamy dwoje dzieci, z mężem wzięliśmy kredyt na dom („rodzina na swoim”, oboje jesteśmy kredytobiorcami), aktualnie...

 

Prawo do domu i zamieszkania po rozwodzie

Po czterech latach małżeństwa syn i synowa zdecydowali się rozstać. Syn w najbliższym czasie złoży pozew rozwodowy. Jeszcze przed ślubem syn...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »