Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z podziałem majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-02-16

Jak szybko i sprawnie otrzymać rozwód z podziałem majątku? Rozstaliśmy się z mężem 5 lat temu, mąż się wyprowadził i od tego czasu nie mieszkamy razem. Mamy dwoje dzieci: jedno już pełnoletnie, drugie wkrótce będzie. Małżeństwem jesteśmy tylko na papierze i w końcu chciałabym to możliwe szybko i bezproblemowo załatwić. Doszliśmy z mężem do porozumienia i chcielibyśmy się rozwieść za porozumieniem stron bez orzekania o winie. Doszliśmy także do porozumienia w sprawie podziału majątku. Jak napisać pozew i jakie dokumenty będą potrzebne do sądu? Chciałabym również zapytać o sprawę kredytu, który prawdopodobnie zaciągnął mąż w czasie, gdy nie mieszkaliśmy już razem, a więc bez mojej wiedzy i zgody. Czy jest ryzyko, że mogłabym odpowiadać za spłatę jego kredytu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z podziałem majątku

Rozwód z podziałem majątku

Sąd w postępowaniu rozwodowym może jedynie wyjątkowo zająć się kwestiami pobocznymi dotyczącymi podziału majątku lub ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Są to postępowania fakultatywne, prowadzone na zgodny wniosek małżonków i pod warunkiem że nie wpłyną na czas trwania postępowania.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, ma na celu zlikwidowanie całokształtu spraw majątkowych małżonków, aby nie stały się one przyczyną przyszłych sporów sądowych.

Ze względu na różnorodne możliwości rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu małżonków już w początkowym stadium procesu sąd powinien poinformować strony o wspomnianych możliwościach (art. 5 K.p.c.), a ponadto podczas wstępnego wysłuchania stron (art. 212 K.p.c.) uzyskać informacje dotyczące ich wspólnego mieszkania, dotychczasowego sposobu korzystania z niego przez małżonków i ewentualnie przez inne zamieszkałe w nim osoby, potrzeb mieszkaniowych dzieci i małżonków, a zwłaszcza tego z nich, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu stron oraz o podziale majątku wspólnego powinno być zamieszczone w sentencji wyroku orzekającego rozwód, nie jest więc dopuszczalne wydanie wyroku częściowego (art. 317 K.p.c.) orzekającego o rozwodzie z pozostawieniem rozstrzygnięcia w tych materiach w późniejszym wyroku końcowym. Uzasadnia to zarówno literalna wykładnia art. 58 § 2 i 3, jak i ich cel zmierzający do tego, aby wyrok rozwodowy całościowo regulował wszystkie związane z rozwodem sprawy przewidziane w art. 58 K.r.o. (teza X ust. 2 i uzasadnienie wytycznych SN z 1978 r.).

Ugodowe przeprowadzenie rozwodu i podziału majątku wspólnego

Poza przewidzianym w tezie XIII ust. 4 wytycznych SN z 1978 r. wypadkiem przeprowadzenia w procesie rozwodowym podziału majątku wspólnego w drodze ugody sądowej, w doktrynie przyjmuje się, że w drodze ugody sądowej można także określić sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez rozwodzących się małżonków, a także podzielić wspólne mieszkanie albo przyznać je jednemu z nich (por. J. lgnatowicz, Orzekanie w procesie rozwodowym…, s. 182 i n.). Ugoda taka podlega kontroli sądu z punktu widzenia jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także ocenie, czy nie narusza ona rażąco usprawiedliwionego interesu osób uprawnionych, zwłaszcza dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej (por. art. 223 § 2 K.p.c. w zw. z art. 203 § 4 K.p.c. i art. 58 § 4 K.r.o.). Ugoda sądowa, którą sąd uznał za dopuszczalną, staje się skuteczna dopiero z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu, od tej więc dopiero chwili może być jej nadana klauzula wykonalności (por. J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz…, 2003, s. 535 i 536).

Opłaty związane z pozwem o rozwód

Kwestię opłat od pozwu o rozwód i orzeczeń dodatkowych wymienionych w art. 58 K.r.o. normuje w szczególności art. 26 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Z przepisu tego wynika, co następuje:

A. Opłata stała od pozwu w sprawie o rozwód obejmuje także tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, które sąd jest zobowiązany na podstawie art. 58 K.r.o. zamieścić w wyroku orzekającym rozwód. Są nimi rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania; są one objęte zryczałtowaną opłatą od rozwodu, a więc nie podlegają oddzielnym opłatom.

B. Wyrok rozwodowy, oprócz wspomnianych rozstrzygnięć obligatoryjnych, może zawierać rozstrzygnięcia fakultatywne, którymi są alimenty na rzecz małżonka, eksmisja jednego z nich ze wspólnego mieszkania oraz podział majątku wspólnego. Od tych rozstrzygnięć, zgodnie z art. 26 ust. 2 u.k.s.c., pobiera się w orzeczeniu kończącym postępowanie opłatę w „wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie”. Od alimentów zasądzonych na rzecz małżonka będzie to zatem opłata stosunkowa w wysokości 5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku (art. 22 K.p.c.). Od eksmisji – opłata stała w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 11 u.k.s.c.) i od dokonanego podziału majątku wspólnego opłata stała w wysokości 1000 zł (art. 38 ust. 1 u.k.s.c.), a w wypadku zgodnego projektu podziału tego majątku – opłata stała w wysokości 300 zł (art. 38 ust. 2 u.k.s.c.).

Dokumenty które należy załączyć do pozwu o rozwód

Jeżeli chodzi o rozwód konieczne będzie załączenie skróconego odpisu aktu małżeństwa. Do wniosku o podział majątku konieczne będzie wykazanie majątku, a więc przedstawienie aktualnego wypisu z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości.

Właściwym do przeprowadzenia rozwodu jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w kraju.

Jeżeli chodzi o długi zaciągane przez męża, to odpowiada Pani za nie jedynie z formalnego punktu widzenia. W praktyce wierzyciel musiałby udowodnić, iż zobowiązanie zostało zaciągnięte za Pani zgodą (z wyjątkiem zobowiązań zawieranych w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny). Oczywiście bezpiecznej byłoby uregulować tę kwestię w podziale majątku poprzez zwiększenie przypadających na Pani rzecz aktywów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki