Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód z obywatelem Izraela

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-06-03 • Aktualizacja: 2020-05-27

Niecałe 25 lat temu zawarłam związek z obywatelem Izraela. Od 20 lat nie mamy kontaktu, a ja mieszkam w Polsce. Obecnie chciałabym wziąć z nim rozwód. Związek został zalegalizowany w kraju. Co teraz zrobić, skoro nic o nim nie wiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z prawem polskim rozwód jest możliwy wtedy, gdy małżeństwo zostało uznane w Polsce, a więc wtedy, gdy zostało wpisane do polskich akt stanu cywilnego. W przeciwnym razie nie ma możliwości rozwodu, bo nie istnienie związek małżeński w świetle polskiego prawa (art. 4 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego).

Zgodnie z art. 11031 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

  1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku, gdyby Pani złożyła pozew o rozwód, będziemy mieć do czynienia z jurysdykcją krajową.

Oznacza to, że może Pani przed sądem polskim wytoczyć pozew o rozwód, gdy co najmniej pół roku będzie Pani mieszkała w Polsce przed złożeniem pozwu rozwodowego.

Zgodnie z prawem polskim, w myśl art. 41 K.p.c., powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli w tym przypadku właściwy będzie sąd Pani miejsca zamieszkania w Polsce).

Wnosząc powództwo o rozwód, musi Pani wskazać wszelkie dowody wskazujące na fakt, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia.

Jeżeli posiadałaby Pani jakieś dowody na to, że mąż chce rozwodu, znacznie ułatwiłoby to postępowanie – np. w postaci jego pisemnego oświadczenia, co może wskazywać na zaistnienie przesłanek rozwodowych.

Co do zasady brak stawiennictwa jednej ze stron na rozprawie rozwodowej nie powoduje niemożności przeprowadzenia postępowania, gdyż zgodnie z art. 428 § 1 K.p.c rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, tym samym konieczne będzie stawiennictwo współmałżonka.

Szczególna rola dowodu z przesłuchania stron może w niektórych sytuacjach prowadzić do uznania, iż pozbawienie jednego z małżonków możności złożenia zeznań w sprawie o rozwód stanowi pozbawienie go możności obrony praw.

W sprawach o rozwód i separację dowód z przesłuchania strony musi być dopuszczony z urzędu. Pominięcie tego dowodu jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w art. 302 § 1 K.p.c., czyli gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań.

Jak wskazał w wyroku Sąd Najwyższy z dnia 23.05.1974 r., sygn. akt II CR 222/74, art. 302 § 1 K.p.c. zezwala na przesłuchanie jednej tylko strony, ale treść tego przepisu i jego usytuowanie wskazują, że wprowadza on wyjątek od zasady i zezwala na odstępstwo wyłącznie ze względu na szczególne okoliczności. Zasada prawdy obiektywnej, która na tym odcinku krzyżuje się z zasadą równości stron, może niekiedy przemawiać za potrzebą przesłuchania jednej tylko strony. Podmiotowe ograniczenie w przesłuchaniu stron musi być jednak uzasadnione szczególną sytuacją. Z przyczyn natury faktycznej (art. 302 § 1 K.p.c.) można więc ograniczyć przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron do przesłuchania jednej tylko z nich wyłącznie wtedy, gdy przesłuchanie drugiej strony jest niemożliwe, albo bardzo utrudnione (np. ze względu na dłuższy pobyt za granicą) lub niecelowe (np. brak bliższych wiadomości o stanie faktycznym sprawy).

Reasumując, może Pani wytoczyć pozew o rozwód w Polsce po pół roku zamieszkiwania w kraju. Powinna się Pani jednak liczyć z tym, że sąd będzie chciał, by dostarczyła Pani aktualny adres zamieszkania męża, na który zostanie wysłany pozew. Opłata od takiego pozwu wynosi 600 zł.

Zasadniczo sprawa o rozwód, jeżeli oboje małżonkowie się mu nie sprzeciwiają, nie zachodzą przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu i sąd potwierdzi, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, może odbyć się w czasie jednej rozprawy.

Problemem jednak będzie brak stawiennictwa jednej strony (Pani męża), gdyż sąd będzie chciał go zapewne przesłuchać, co z uwagi na wysyłanie wezwań znacznie wydłuży okres postępowania sądowego, a sama decyzja co do pominięcia dowodu z przesłuchania strony, zależeć będzie od sądu orzekającego. Jeżeli sąd miałby pominąć taki dowód, musiałoby być wiele innych dowodów (dokumentów, zeznań świadków), aby na ich podstawie sąd mógł wydać orzeczenie.

Jeżeli w żadnym razie nie jest Pani w stanie ustalić miejsca pobytu męża, to w pozwie rozwodowym powinna Pani od razu zawrzeć wniosek o ustanowienie dla Pani męża kuratora z uwagi na to, że nie zna Pani miejsca pobytu męża. W tym calu należy powołać się na art. 144 K.p.c. i szczegółowo opisać całą sytuację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »