Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uniknąć walki o dzieci przy rozwodzie?

Autor: Marek Gola

Synowa złożyła pozew o rozwód bez orzekania o winie z określeniem miejsca zamieszkania dzieci przy niej. Posiada własne środki (darowizna od rodziców) i przed zbliżającą się rozprawą wyjechała do odległego miasta, gdzie kupiła mieszkanie w pobliżu domu jej rodziców. Syn w ciągu kilku lat ich małżeństwa był właściwie jedynym żywicielem rodziny, a przy tym cały wolny czas poświęcał rodzinie. Małżonkowie obciążeni są kredytem na okres 20 lat. Synowa pracowała tylko przez kilka miesięcy, dzieci chodziły do przedszkola. Czy syn może nie zgodzić się na wymeldowanie dzieci z obecnego miejsca zamieszkania? Syn nie wyraził także zgody na wyjazd dzieci, angażował się w ich wychowanie i one są z nim bardzo związane emocjonalnie. Co zrobić, aby mimo rozwodu uniknąć przynajmniej walki o dzieci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uniknąć walki o dzieci przy rozwodzie?

Czy należy odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż sprawy majątkowe w przypadku postępowania rozwodowego co do zasady nie mają znaczenia, albowiem sądy mogą w toku sprawy o rozwód dokonać jednocześnie podziału majątku, ale musi występować pomiędzy stronami zgoda co do tego faktu. Każda czynność, która przedłużałaby postępowanie rozwodowego, w ramach którego miał być wykonany podział majątku, skutkować będzie pozostawieniem wniosku w tym zakresie bez rozpoznania.

Odnosząc się do kwestii drugiej: proszę sprawdzić, czy do odpisu pozwu w sprawie o rozwód nie zostało doręczone wezwanie z sądu, z treści którego wynikać będzie, kiedy jest rozprawa, a po drugie – do kiedy powinna być złożona przez syna odpowiedź na pozew. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem powyższego terminu podlega zwrotowi. Innymi słowy, jeżeli w treści wezwania nie wskazano, że odpowiedź na pozew winna być wniesiona w terminie dwóch tygodni, wówczas odpowiedź taka może być złożona najpóźniej na pierwszej rozprawie.

Komu sąd powierzy opiekę nad dziećmi po rozwodzie rodziców?

Przechodząc do kwestii merytorycznych, tj. odnoszących się do władzy rodzicielskiej, wskazać należy, iż wszystko uzależnione jest od wieku dzieci. W pierwszej kolejności podnieść należy, iż w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, jak powyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Zachowanie dla Pani syna pełnej władzy rodzicielskiej w odniesieniu do dzieci jest możliwe, ale w tym zakresie pomiędzy stronami (synem i synową) musi występować zgoda, która będzie uwzględniała także dobro małoletnich dzieci. W innym przypadku, przy braku porozumienia, konieczne jest podjęcie walki o dzieci poprzez złożenie w odpowiedzi na pozew wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego na okoliczność ustalenia, które z rodziców daje lepsze gwarancje wychowawcze, które z rodziców ma lepszy wgląd w potrzeby dziecka, z kim dzieci są emocjonalnie związane. Wydana w sprawie opinia będzie niemal wiążąca dla sądu w zakresie władzy rodzicielskiej, chyba że w toku postępowania rozwodowego pojawią się dowody, które będą podważały wiarygodność wydanej opinii.

Ocena zachowania syna i synowej powinna być poddana ocenie z punktu widzenia obowiązków rodziców względem dzieci. Każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.o.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.o.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.o.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r. III CZP 98/0, władza rodzicielska – co wynika z całokształtu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1 – stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga tego dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113).

Podsumowując, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został wyznaczony termin do wniesienia odpowiedzi na pozew, następnie należy sporządzić odpowiedź na pozew wraz z wnioskami.

Zobacz również: Pełnomocnictwo do opieki nad dzieckiem

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl