Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód z żoną - pytania i odpowiedzi

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 2021-05-07 • Aktualizacja: 2022-04-15

Jestem 27 lat po ślubie. Mamy dwoje dzieci: 18 i 15 lat. Z żoną nie mieszkam od dwóch lat. Żona ma partnera, nie jestem w stanie stwierdzić, czy od naszego rozstania, czy miała go wcześniej. Oczywiście uważam, że to było powodem rozpadu małżeństwa, ale to moje subiektywne zdanie. Mamy wspólny dom. Dzieci są wychowywane jednakowo przeze mnie i przez żonę. Nie ma jakiejś ogromnej różnicy w udziale finansowym nad sprawowaniem opieki nad dziećmi. Ja wynajmuję mieszkanie. Zakładam, że rozwód będzie za porozumieniem stron.
1. Czy powinienem wziąć rozwód, żeby starać się o podział majątku?
2. Czy powinienem żądać od żony czynszu za moją połowę domu?
3. Czy korzystne jest dla mnie występowanie o rozwód jako występujący?
4. Czy w ogóle korzystne jest dla mnie występowanie o rozwód? Mam na myśli ewentualne alimenty?
5. Czy korzystne jest dla mnie trwanie w tym stanie?
6. Czy żona może bez mojej wiedzy ustanowić rozdzielność majątkową?
7. Czy żona może kupić lub wylizingować samochód bez mojej wiedzy, jeśli nie wiem o rozdzielności majątkowej? Bo tak się stało.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z żoną - pytania i odpowiedzi

Podział majątku a rozwód z żoną

Ad 1.

Nie trzeba występować o rozwód, aby podzielić wspólny majątek. Aby dokonać podziału majątku, należy znieść wspólność majątkową, a wprowadzić rozdzielność. Można to zrobić poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego. W razie wprowadzenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie będą posiadali zarówno majątki osobiste jak i udziały w dotychczasowym majątku wspólnym.

Zobacz również: Zrzeczenie się alimentów przez byłą żonę

Rozdzielność majątkowa z żoną

Gdy małżonkowie zniosą już małżeńską wspólność majątkową, w dalszym kroku mogą zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego. Taką umowę najlepiej zawrzeć notariusza (choć wymóg formy aktu notarialnego istnieje tylko wówczas, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość).

Rozdzielność majątkowa może być też z ważnych powodów (na wniosek jednego z małżonków) orzeczona wyrokiem sądu. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, gdy drugi z małżonków trwoni majątek (np. uprawiając hazard)

Warto dodać, że rozdzielność majątkowa powstaje także z chwilą orzeczenia przez sąd separacji (w pozwie o separację można również wnioskować o przeprowadzenie podziału majątku - jeśli przeprowadzenie postępowania w tym zakresie nie spowoduje nadmiernego przedłużenia procesu).

A zatem, aby dokonać podziału majątku, w pierwszym kroku należy znieść wspólność majątkową i wprowadzić rozdzielność. Można tego dokonać poprzez umowę, orzeczenie rozwodu lub separacji. W dalszym kroku można sporządzić umowę o podziale majątku. Można również wnieść o podział majątku w pozwie o rozwód lub o separację – jednakże sąd podzieli majątek tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie - już po orzeczeniu rozwodu lub separacji – trzeba będzie złożyć do sądu wniosek o podział majątku.

Zobacz również: Nieobecność powoda na rozprawie rozwodowej

Wynagrodzenie od żony za korzystanie ze wspólnego domu

Ad 2.

Jak rozumiem, ma Pan na myśli wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej wyłącznie przez małżonkę. Takie wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego lub w art. 224 § 2 w związku z art. 225 przy jednoczesnym naruszeniu przez tego małżonka art. 206.

To znaczy, że takie wynagrodzenie przysługuje małżonkowi tylko wówczas, gdy druga strona bezprawnie uniemożliwia korzystanie z tego składnika majątku – czyli z domu, np. poprzez uniemożliwienie zamieszkiwania tam i zmianę zamków w drzwiach. W przeciwnym razie – przynajmniej teoretycznie – ma Pan prawo również zamieszkiwać w tym domu.

Złożenie pozwu o rozwód

Ad 3.

Nie ma znaczenia w praktyce, który z małżonków składa pozew o rozwód. Znaczenie ma jedynie, czy składa się wniosek o orzeczenie o winie drugiego małżonka, czy też nie.

Alimenty dla żony po rozwodzie

Ad 4.

Ewentualny obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami został uregulowany w art. 60 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tymi przepisami małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z kolei jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

A zatem, z punktu widzenia ewentualnego obowiązku alimentacyjnego – najbardziej korzystne jest wystąpienie o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka – wówczas ma się pewność, że małżonek ten nie będzie uprawniony do żądania alimentów. Jeśli sąd w ogóle nie orzeknie o winie żadnego z małżonków – można żądać alimentów, ale tylko w razie niedostatku i w wysokości odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Komplikacje przy braku ustanowienia rozwodu

Ad 5.

Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć – jest to osobista decyzja. Warto jednak pamiętać, że nieuregulowanie w żaden sposób rozstania może powodować pewne komplikacje na wypadek urodzenia dziecka przez kobietę pozostającą w związku małżeńskim. Zgodnie bowiem z treścią art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji”.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez żonę

Ad 6.

Żona nie może bez Pana zgody ustanowić rozdzielności majątkowej. Może to nastąpić albo w formie umowy (której stronami są mąż i żona), albo poprzez wytoczenie powództwa o rozwód lub separacje – sąd zawiadomiłby Pana o toczącym się postępowaniu.

Zaciąganie zobowiązań przed rozwodem

Ad 7.

Małżonek pozostający we wspólności majątkowej powinien uzyskać zgodę drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wierzyciel taki nie może żądać zaspokojenia z pozostałych składników wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »