Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z Hiszpanem

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-08-30

Córka wyszła za mąż za Hiszpana. Małżeństwo zostało zawarte w Hiszpanii, ale w Polsce nie było zalegalizowane. Niestety młodzi nie dogadywali się, córka nie kontaktuje się z mężem od dwóch lat. Nie mieli dzieci. Aktualnie córka ma partnera, mieszkają w Polsce. Czy rozwód z Hiszpanem będzie możliwy do przeprowadzenia w Polsce? Jak się za to zabrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z Hiszpanem

Zgodnie z art. 1103 oraz art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy małżeńskie, a zatem również rozwodowe, należą do jurysdykcji krajowej, gdy:

  • pozwany ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce;
  • oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce;
  • małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce;
  • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce;
  • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Jeśli zatem jedna z wyżej wymienionych okoliczności zachodzi w sprawie Pana córki, to pozew o rozwód przeciwko cudzoziemcowi może być wniesiony do polskiego sądu.

Należy jednak zauważyć, że powyższe przepisy ustanawiają tzw. jurysdykcję fakultatywną, co oznacza, że sprawa rozwodowa może odbyć się także w sądzie innym niż polski, który jest właściwy dla drugiego małżonka będącego cudzoziemcem, jednak o tym rozstrzygają już odpowiednie przepisy obcego państwa, w sytuacji Pana córki będzie to prawo hiszpańskie.

Sąd okręgowy, w którym należy złożyć pozew rozwodowy, to sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Tak więc w sytuacji, gdy Pana córka będzie wnosić pozew o rozwód, a nigdy wcześniej w Polsce razem z mężem nie mieszkała, to wnosi go w sądzie okręgowym właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania w Polsce.

Jak zatem przeprowadzić rozwód według prawa polskiego?

„Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Takie żądanie zaoszczędza czas, gdyż sąd nie prowadzi postępowania dowodowego celem ustalenia, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd jednak przeprowadzi postępowanie, aby ustalić, czy istnieje podstawa do orzeczenia rozwodu, czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały. Ustalenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

Oceniając stopień rozkładu pożycia, sąd zbada rozkład trzech więzi rodzinnych, tj. fizycznej, psychicznej (uczuciowej) i ekonomicznej. Aby mówić o zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, musi nastąpić zerwanie wszystkich tych więzi. Ponadto sąd musi stwierdzić, iż rozkład jest na tyle trwały, że nie ma szans, by małżonkowie mogliby do siebie wrócić.

Chcąc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, powinna Pana córka przygotować argumenty za orzeczeniem rozwodu, tzn. określić, że już od dawna nic do męża nie czuje i nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego (czyli każdy utrzymuje się ze swoich środków, opłaca swoje rachunki, itd.). Z argumentów musi wynikać definitywnie, iż nie ma szans, że Pana córka i jej mąż mogą do siebie wrócić.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach). We wniosku o rozwód należy wskazać imię, nazwisko i adres powoda oraz imię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, że powód żąda rozwodu bez orzekania o winie.

Do pozwu należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami mogą być zeznania stron czy też świadków.

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na pozwie znaczków opłaty sądowej lub można ją wpłacić na konto sądu okręgowego.

Pod pozwem podpisuje się tylko Pana córka.

Reasumując, jeśli Pana córka chce szybko zakończyć sprawę rozwodową, to warto złożyć pozew bez orzeczenia o winie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »