Kategoria: Rozwód

Rozwód w Wielkiej Brytanii

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-22

Mieszkam w Wielkiej Brytanii, jestem żonaty od ponad 10 lat. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku rozwodowego (rozwód w Wielkiej Brytanii), bez orzekania o winie (2 lata separacji). Nie posiadamy żadnych nieruchomości w Wielkiej Brytanii, ale podczas trwania małżeństwa moi rodzice przepisali mi aktem darowizny mieszkanie oraz działkę umową dożywocia. Moja żona nie rości sobie żadnych praw do tego, ale jak to bywa przy rozwodach, wszytko możne się zmienić. Jak to wygląda z perspektywy prawa? Czy moja małżonka możne dochodzić praw do ww. nieruchomości?

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Dokonujący rozrządzenia albo darowizny może jednak w testamencie albo w umowie darowizny zawrzeć ogólne postanowienie, że wszystkie odziedziczone albo darowane przedmioty mają wejść do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak brak takiego ogólnego postanowienia, to na mocy szczególnej reguły zawartej w art. 34 do majątku osobistego i tak nie wchodzą przedmioty zwykłego urządzenia domowego, będące przedmiotem tego rozrządzenia. Ale i w tym wypadku spadkodawca albo darczyńca może uchylić skutek reguły z art. 34 w drodze dodatkowego szczególnego postanowienia dotyczącego przedmiotów urządzenia domowego. Jeżeli jednak już po sporządzeniu testamentu, a przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie znaleźli się w ustroju rozdzielności, to w konsekwencji nastąpi nabycie w częściach ułamkowych do ich majątków osobistych. Natomiast w sytuacji wprowadzenia w tym samym okresie wspólności umownej, zawierającej postanowienie, że przedmioty odziedziczone wspólnie nie stają się przedmiotem wspólności łącznej, ta zasada ma pierwszeństwo i nabycie także następuje w częściach ułamkowych do ich majątków osobistych.

Reasumując, przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny w razie braku wyraźnego zastrzeżenia darczyńców wchodzą w skład Pana majątku osobistego i nie są objęte podziałem majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »