Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-21

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Cały majątek tj. dom, mieszkanie, samochody i firma należy do meża. Ja nie mam nic. Czy w razie rozwodu coś mi się należy?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy doszło do podpisania umowy majątkowej małżeńskiej, a kiedy nabyte został składniki majątku. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję jednak, że składniki, które Pani opisuje, nabyte zostały po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Nie wskazuje Pani, jakoby doszło do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków. Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o rozdzielności majątkowej, z zachowaniem przepisów K.r.io. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Jeżeli czyniła Pani jakieś nakłady na dom, ewentualnie inne składniki majątkowe, należy zadać sobie pytanie, czy była to forma darowizny, czy też pożyczki.

Owszem, może Pani wywodzić, iż czyniła nakłady na majątek męża i z uwagi na powyższe, jako nie zużyte do zaspokojenia Pani potrzeb rodzinnych, podlegają zwrotowi, rozliczeniu. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy dysponuje Pani dowodami, które wskazywałby, jakie kwoty łożyła Pani na składniki majątkowe, z jakiego tytułu, kiedy i czy zdążyła Pani je wykorzystać dla własnych potrzeb, czy też nie?

Jak podkreśla się w orzecznictwie, „nakłady z majątku odrębnego jednego małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 ., sygn. akt IV CKN 1108/00).

Mając na uwadze powyższe, teoretycznie możliwe jest dochodzenie zwrotu czynionych nakładów, jednak w praktyce będzie to bardzo ciężkie i bardzo kosztowne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »